திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி. ஈ.சாக 289 284 127 175 மையிலாள் கடை... 283 வாகுணற்கு 1) வாங்கருக் 62 மொஞ்சகக் 100 வாத்தருந்தொல்லை 8 வாங்குமுன் 60 மொழிதரு 16 வரந்தருமரா 93 வாசவன்கண் 23.1 மொழியறியா 69 வரமுடைசிச்சாக் 3111 * சப்வேள் 94 பாபிழந்தபோதக 291 | கரர்புகழாடி 113சிகைமுடி 154 யாவையுங்கூ 63 வரன்முமை: 26-1 வாடி மாலை யாவையும் வேவ 194ரசர் 513 வோர் யாமு 31 வறு:க 312 வாதபித்தக் யானையாழ் 101 | வரிசை கடா 18. காதலைதல் யோக பட்டம் 5 வரிமிழ்மான் (31) காதைம நலி 126 வங்கர்கலிங்கர் 206 வருத்தமாக 302 காய்கோத்தம 226 வஞ்சகர்தள்ள 214 வருத்திரா 68 | வாய்த் தபுவி வஞ்சனை செய்வா 193' வருந்தியுடலு 116 3: டாசிறுக நீ 192 வட்டப்பாதையி 259 வருத்து போமை 113 வாரிதியுலகின் 209 வட்டமுறிமதிய 292 வருந்தும் 13 வாலினைச்சு 244 வடகரையேறி 139 வருபகர்தி 261 மருப் வடிதாகொட்ப 171 உழும் தாழ் 135, 4 பிக் பெரு 45 வடிவயிஞ்சுகவி 162 வரையறசிக்கை 72 வாறு வடிவா 177 வடிவுடைக் 103. வல்லவன்: வா' 510 வாழ் தருள் பற் [19 வணங்கியே தொ | 257 வலம்ப திதம் 171 காழகம் பொத் 137 வணங்குமி 64 வழிபடுவோரின் 290 வாENE நுறு வணிகசூரியரே 214 வழிவசத்தினிரு ali4 வார தனை வந்ததாவலர் 280 எழுத்தலமச்ச 1.34 | வாராலேணியா 304 வத்தவர்கு 62 வழுத்திய - 6 வா...னாழுகு வந்தவன் றொழு 172 வழுத்கண்ட 126 விக்கிதம் கந்தவோலையினி 232 | வழுதிடால்விரை 27: | விசையவெம்படை 206 வத்தனை செய் 74.உள்ளன் மின்மு 15 பட்டவாறது 184 வந்தனையடியே 204 வளத்தாபிட் 14- வீடங்கரு 6 வந்திருக்தாரம் 233 வளந்தருமட 70 விடைக்குறியம் 253 வந்துகாதலிற் 183 வளம்படுகூத்து [56 வண்ணத்தவை வந்து கூறும் 87 வாமுறுத்ர 77 alar துயர் வந்து தன் னுழை | 801 வாமை நீடிய காலம் 158 மண்ல வெற் 250 வந்துதோன்றவ 307 | வளமை நீடிய தன் 209 கண்படர் துங்க வந்துடோற் வமைமதை 152 am விரும்ப 56 வந்துமாமறை வளமையோங்க 239 | த்தகமன்ள 173 வந்துருக்கயிறு வளர்கரையான 145வத்தககே வந்தனை வண 32 வளர்த்தான்டா 212, தமுறு தனங் 275 வந்தெயிலிட 92 வளவா பொன்னி 267 வதுமாபிலக்க வம்பவிழலல்கர் 279 வளவியதோர்ன் 165 விதவால வம்பவிழ் தழி [11) வியனுறு சிதப் 231 வயங்கொள் 18 வறுலியட்டையா ) 25. வியாதவான்மீகி 314 வயமுறுமன் 47 வன்சமணி 260 விரிவுடைப்பகை 239 வயலெலாங் 112 வன்புறுகவந்த 222 விருத்தரைமை 57 வரகுணமன்ன 251, வன்பெருஞாளி 229 | விருத்திரா... வெம்ப 27 130
செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி . . சாக 289 284 127 175 மையிலாள் கடை . . . 283 வாகுணற்கு 1 ) வாங்கருக் 62 மொஞ்சகக் 100 வாத்தருந்தொல்லை 8 வாங்குமுன் 60 மொழிதரு 16 வரந்தருமரா 93 வாசவன்கண் 23 . 1 மொழியறியா 69 வரமுடைசிச்சாக் 3111 * சப்வேள் 94 பாபிழந்தபோதக 291 | கரர்புகழாடி 113சிகைமுடி 154 யாவையுங்கூ 63 வரன்முமை : 26 - 1 வாடி மாலை யாவையும் வேவ 194ரசர் 513 வோர் யாமு 31 வறு : 312 வாதபித்தக் யானையாழ் 101 | வரிசை கடா 18 . காதலைதல் யோக பட்டம் 5 வரிமிழ்மான் ( 31 ) காதைம நலி 126 வங்கர்கலிங்கர் 206 வருத்தமாக 302 காய்கோத்தம 226 வஞ்சகர்தள்ள 214 வருத்திரா 68 | வாய்த் தபுவி வஞ்சனை செய்வா 193 ' வருந்தியுடலு 116 3 : டாசிறுக நீ 192 வட்டப்பாதையி 259 வருத்து போமை 113 வாரிதியுலகின் 209 வட்டமுறிமதிய 292 வருந்தும் 13 வாலினைச்சு 244 வடகரையேறி 139 வருபகர்தி 261 மருப் வடிதாகொட்ப 171 உழும் தாழ் 135 4 பிக் பெரு 45 வடிவயிஞ்சுகவி 162 வரையறசிக்கை 72 வாறு வடிவா 177 வடிவுடைக் 103 . வல்லவன் : வா ' 510 வாழ் தருள் பற் [ 19 வணங்கியே தொ | 257 வலம்ப திதம் 171 காழகம் பொத் 137 வணங்குமி 64 வழிபடுவோரின் 290 வாENE நுறு வணிகசூரியரே 214 வழிவசத்தினிரு ali4 வார தனை வந்ததாவலர் 280 எழுத்தலமச்ச 1 . 34 | வாராலேணியா 304 வத்தவர்கு 62 வழுத்திய - 6 வா . . . னாழுகு வந்தவன் றொழு 172 வழுத்கண்ட 126 விக்கிதம் கந்தவோலையினி 232 | வழுதிடால்விரை 27 : | விசையவெம்படை 206 வத்தனை செய் 74 . உள்ளன் மின்மு 15 பட்டவாறது 184 வந்தனையடியே 204 வளத்தாபிட் 14 - வீடங்கரு 6 வந்திருக்தாரம் 233 வளந்தருமட 70 விடைக்குறியம் 253 வந்துகாதலிற் 183 வளம்படுகூத்து [ 56 வண்ணத்தவை வந்து கூறும் 87 வாமுறுத்ர 77 alar துயர் வந்து தன் னுழை | 801 வாமை நீடிய காலம் 158 மண்ல வெற் 250 வந்துதோன்றவ 307 | வளமை நீடிய தன் 209 கண்படர் துங்க வந்துடோற் வமைமதை 152 am விரும்ப 56 வந்துமாமறை வளமையோங்க 239 | த்தகமன்ள 173 வந்துருக்கயிறு வளர்கரையான 145வத்தககே வந்தனை வண 32 வளர்த்தான்டா 212 தமுறு தனங் 275 வந்தெயிலிட 92 வளவா பொன்னி 267 வதுமாபிலக்க வம்பவிழலல்கர் 279 வளவியதோர்ன் 165 விதவால வம்பவிழ் தழி [ 11 ) வியனுறு சிதப் 231 வயங்கொள் 18 வறுலியட்டையா ) 25 . வியாதவான்மீகி 314 வயமுறுமன் 47 வன்சமணி 260 விரிவுடைப்பகை 239 வயலெலாங் 112 வன்புறுகவந்த 222 விருத்தரைமை 57 வரகுணமன்ன 251 வன்பெருஞாளி 229 | விருத்திரா . . . வெம்ப 27 130