திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூசு. திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். 180 மன்னுயிர்காப் 198| மின்னியவுலகு 136|முன்னமோர்தா 77 மனத்தின்ப 1.மினுபுகழ்தரு 314 முன்னமோர்பிரம 243 மனத்தினைக்கவ 156. மிகப்புகழ்ப்பத்தி 274 முன்னவனி மனத்துறுசெரு 131 மின் அம்புகழ்க் 266 முன்னிகழ்புங்க 281 மல முடைய 239 மின் தும்புகழா 123 மூன்று றச்செ 136 மனை குடியட்டிமை 215 மில் ம்வெம்பு 245 முன்னுறகின்ற 223 மனை பிடைய , 234 | Ji " யிர் கோயி 234 ' ' யா காய 242 மூன்னையவனல் 152 மாசறுபூம்பொழி 182 ரகக ா 8 மூன்னையூழ் வினை 197 மாசில்கை கூப்பி 183 முட்' sெ 99 முன்னைபெண் 21 மாசிலாமதுரை 15) மட்பட்பார்ப்பான் 164 மூன்னை வாதனை 310 மாசின்மதுரை 33. முடிசினை 102 முன்னொருகா 29 மாடுறக்கண்டு 14 சண்டம்வெம்ப 229 முனிவர்கக் 41 மாண்டகுகடல் 49 முத்தடெட்ணகை 287 முனிவர்கள் கேட் 224 மாண்டுகன வென 36 முதிருமாமறை 182 முனிவரன் பிப் 291 மாதர்கமல 48 Lp Re:பு 13 மு போயுடைக் 185 மாநிலங்காப்போர் 3 | 'பர் காரி 143 மூதுரைவாணர் 255 மாதித்தார் 290 + தியகாலத்தோ 3018 மத்திய தழலி 235 யாலயனறியா 72 (pFFழம் 100 மெத்துந் தகவு 131 மாலக்கமா 10 மெய்திகழட்டர் மாலைமுடி ti ya> 'போர்கா 237 பெய்கநெறி 121 27Gi+Naaம் 134 - மய்ப்ப டத் 23 233 :: ன்ச ங் 11 மெய்ப்படவுயர் 323 மாவலன் 121 /* :-* PTAIமாத 25 மெய்ப்ப டுசாபம் 291 or urலாவெய் 220' பே', ' a &கு 308 மெய்ப்ப டுசி * 27 மாநகரொக்215 மந்தமதை 281 மெய்மையத்த 280 மாரின்றென் 115 பரவிகழ்ச்ச ரா 300 மய்யார்சுர மாறிலாமரை 197' சத்தம் 136 மெய்யித்பூசி 56 மானமில்சமண 111 மத்திய 62 மெய்யுதக்கேட் 196 மானமிலாதோர் 193 16 விமகே 37 மெல்லெனச் 186 சிச்கபாகைகே 199 #jecன மன்னி... 305 மென்புலவாது 261 மிக்கமந்தரி 132 'சிறை மயின் 216 மேககா தனெ கவின்பு 6. முன்புயிர் 13 மேதகுசம் 12 மிகவு, பத 95' முன்புரத்தானை 272 | மேலுயர்குரு 140 மிஞ்சகெஞ்சஞ்சி 2681 மு'புத்தி 'ாறு 278 மேலெழின்முக 1.33 மிஞ்சிடடைந்த 203 மூன்மலர் நான் 5 மேவருந்தலத் 221 248 பன்காரவை 153 மேவாரநான்மறை 2.10 மிடற்றிலுறு 1:38|மு நாNow 282 மேவிய திறங்க 196 மிண்டுறுக! 1701 '; : நாங்களும் 3 மேவிய புதல்வீ 17:3 மிதைகள் செய்ய 254) முஸ்ம து கேட் 2(02) மைக்குலமேற்று 281 மின்டரிவுகூர 130| மு - ரேUST 52 மத்திகழளக 213 மின் வளைத 87 1பேைமார்காலஞ் 6! மைத்துனிகடக்க 303 மின்றிகழ்தென் 282 மூன் மோர்காலம் 155 மைப்படுகண்ட 218 மின்னணியா 10 முன்னமோர்காலம் 290 மையமர்வி மின்னியநெ 95' முன்னமோர்தென் 92 மையறுகற்பகக் 183 61 142
கூசு . திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . 180 மன்னுயிர்காப் 198 | மின்னியவுலகு 136 | முன்னமோர்தா 77 மனத்தின்ப 1 . மினுபுகழ்தரு 314 முன்னமோர்பிரம 243 மனத்தினைக்கவ 156 . மிகப்புகழ்ப்பத்தி 274 முன்னவனி மனத்துறுசெரு 131 மின் அம்புகழ்க் 266 முன்னிகழ்புங்க 281 மல முடைய 239 மின் தும்புகழா 123 மூன்று றச்செ 136 மனை குடியட்டிமை 215 மில் ம்வெம்பு 245 முன்னுறகின்ற 223 மனை பிடைய 234 | Ji யிர் கோயி 234 ' ' யா காய 242 மூன்னையவனல் 152 மாசறுபூம்பொழி 182 ரகக 8 மூன்னையூழ் வினை 197 மாசில்கை கூப்பி 183 முட் ' sெ 99 முன்னைபெண் 21 மாசிலாமதுரை 15 ) மட்பட்பார்ப்பான் 164 மூன்னை வாதனை 310 மாசின்மதுரை 33 . முடிசினை 102 முன்னொருகா 29 மாடுறக்கண்டு 14 சண்டம்வெம்ப 229 முனிவர்கக் 41 மாண்டகுகடல் 49 முத்தடெட்ணகை 287 முனிவர்கள் கேட் 224 மாண்டுகன வென 36 முதிருமாமறை 182 முனிவரன் பிப் 291 மாதர்கமல 48 Lp Re : பு 13 மு போயுடைக் 185 மாநிலங்காப்போர் 3 | ' பர் காரி 143 மூதுரைவாணர் 255 மாதித்தார் 290 + தியகாலத்தோ 3018 மத்திய தழலி 235 யாலயனறியா 72 ( pFFழம் 100 மெத்துந் தகவு 131 மாலக்கமா 10 மெய்திகழட்டர் மாலைமுடி ti ya > ' போர்கா 237 பெய்கநெறி 121 27Gi + Naaம் 134 - மய்ப்ப டத் 23 233 : : ன்ச ங் 11 மெய்ப்படவுயர் 323 மாவலன் 121 / * : - * PTAIமாத 25 மெய்ப்ப டுசாபம் 291 or urலாவெய் 220 ' பே ' ' a & கு 308 மெய்ப்ப டுசி * 27 மாநகரொக்215 மந்தமதை 281 மெய்மையத்த 280 மாரின்றென் 115 பரவிகழ்ச்ச ரா 300 மய்யார்சுர மாறிலாமரை 197 ' சத்தம் 136 மெய்யித்பூசி 56 மானமில்சமண 111 மத்திய 62 மெய்யுதக்கேட் 196 மானமிலாதோர் 193 16 விமகே 37 மெல்லெனச் 186 சிச்கபாகைகே 199 # jecன மன்னி . . . 305 மென்புலவாது 261 மிக்கமந்தரி 132 ' சிறை மயின் 216 மேககா தனெ கவின்பு 6 . முன்புயிர் 13 மேதகுசம் 12 மிகவு பத 95 ' முன்புரத்தானை 272 | மேலுயர்குரு 140 மிஞ்சகெஞ்சஞ்சி 2681 மு ' புத்தி 'ாறு 278 மேலெழின்முக 1 . 33 மிஞ்சிடடைந்த 203 மூன்மலர் நான் 5 மேவருந்தலத் 221 248 பன்காரவை 153 மேவாரநான்மறை 2 . 10 மிடற்றிலுறு 1 : 38 | மு நாNow 282 மேவிய திறங்க 196 மிண்டுறுக ! 1701 ' ; : நாங்களும் 3 மேவிய புதல்வீ 17 : 3 மிதைகள் செய்ய 254 ) முஸ்ம து கேட் 2 ( 02 ) மைக்குலமேற்று 281 மின்டரிவுகூர 130 | மு - ரேUST 52 மத்திகழளக 213 மின் வளைத 87 1பேைமார்காலஞ் 6 ! மைத்துனிகடக்க 303 மின்றிகழ்தென் 282 மூன் மோர்காலம் 155 மைப்படுகண்ட 218 மின்னணியா 10 முன்னமோர்காலம் 290 மையமர்வி மின்னியநெ 95 ' முன்னமோர்தென் 92 மையறுகற்பகக் 183 61 142