திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி. நசுக 24 134 மதன் கணேயா 106 மற்றவர் கொடுப் 188|மன்றுறுமவை மதிபெதி 50 மற்றவர் செறு 273 மன்ன கேள் 207 மதியிலாதவரா 184 மற்றவர் தம்மை -89 மன்ன தீமாம் மதிபின நிகர் 158 மற்றவர்பாடக் 268 /மங்ன துகண்டு 278 fi10 மந்தமர்புகழா -25 மன்னமைச்சன் 179 மந்திரவாதத் 178 மற்றவாபோ 303|மன்னர்க்கரசன் 50 மந்திரிகட்கு | 15 மர்தவரியம்ப 108 மன்னா கேண்மதி 184 மந்திரிகலாகன் 160 மந்திவரிருப்பு 19: மன்னவர்மன்னவன் 237 மம்மர்சேர் சமண 260 மற்றவ கண் 220 மன்ன வர்மன்னன் 158 மரணம்வந்தகாம் 162 மற்றவன் செயலி -39 மனவர்முடி. 53 மரவுரிப்புடையி 309 மந்தவர் தானே 305 asir வரிதய 1.20 மருத்தயில்பாப்பு 315 மாதவமானய 238|iias 'வரே 107 மருமலர் மேற்தல்ஓத்தம் 165 மன்னன் கேட்டு 250 மகலைந்த 1 மத்ரலேகா ராவ்லா 1005/adrவன் 1H மருவியாதிகள் 30!) மற்று தேரோல்லாவ 47|n iro வதிசய 2000 மருவியவிரலி 271 மற்றும்பு இமை 25 மின்னிடவடிப்ப 147 மாரும் காய்கழுதை (32 | மறமன்னவ173|மனியகுகட்டி, 218 மிருப்புகழ் 1 மந்தானம் 1) மன்னியசங்கம 300 மருவபொற்பத 14 மற்றுன பெரு 115 'னியசிறு மரும்முன்னெ : 1.9 மற்றொரு தெய்வ 30! மண்ணியசெய்தி 2/18 மலன்சோபக 181 மற்ரமன்னவ 227 மணியசொல் மல்லலாகு... மாமலை :76 மதங்கரதாரு 1[3|மன்னிய தென் 13 ம ) SUetc. . . les fear |{)7 மதத்திகழப்புக 312 மன்னியத்தில் 127 மல்லலஞ்...வார் 16 மறுத்ததகன்253 hair wait பப்புகழ்க்க 17 மல்லலோங்கு 121 | மறுவறுக்கரம் -07 wikireni'+1 t Ru 155 மலலிலிக்கோங்கு 133 மறுவறு சிறப்பு S8 மன்னியமதர் 301. மலரயனாணியான் | மறுவ ததென்ன 251|மன்னியதுன்மச்ச :65 மில் சுமீத்தி 17 மறுவறுபொர் 9ம் பால் 188 மாவார்படே 175 மறுமுபாமெ 270|nedளியமிக்க 119 மழுவைப் பிரமன் 113 வ.முனி 78 மன்#AST 123 மழைமத தொக்தி 3 | ம.கலஈதோ :8 மான் பாகம் 12) வாழப்பpை 294 | மறு : யறியயா 3107 மாதகம்மறை 23 மரபொட் இண 288 மறைஞானிபெட் 184 | Ded prகா T அந்த தங்ச ன் 300 மதப்பொ 13 ப த க 59 மத்ததுக 2011 |மன் தாகமழ் 15 nirpலோகது. 18: மந்தக LA FAN 213 மான் தகை - தான, GUnன் கழ் 24 மற்றதுகண்டுசால ! jன் மறிகழ்தென் 142 மான்தனுபுன் குண 307 மற்றதுகண்டுகின்ற 138 மனதறிகழ்பிட்டு 7 மின்னும் மந்ததுகண்டுமுந்த 291 மறிடை முன் 13 மன் உமாதயம் மத்ததுகண்டுவந்த 285 மன்றிடையிரும் :15 - inசங் மற்ந்து சொல்லக் '9' மன்றிடையின்று 235 மன், Its: 106 மத்தது சொல்லால் 125 மன்மணய 5 | முத்தம மற்றமடவார் 33 மன் அநீடசோக 99 மன்னுமுயரத் 306 மந்தவண்மதி 47 மன்றுளே வழக் 215 மன்ஓ முத்ரா 46 T *EF£$353325853=5&SYER SE 25%E2%E%ARERE = 483%3% 36 106
செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி . நசுக 24 134 மதன் கணேயா 106 மற்றவர் கொடுப் 188 | மன்றுறுமவை மதிபெதி 50 மற்றவர் செறு 273 மன்ன கேள் 207 மதியிலாதவரா 184 மற்றவர் தம்மை - 89 மன்ன தீமாம் மதிபின நிகர் 158 மற்றவர்பாடக் 268 / மங்ன துகண்டு 278 fi10 மந்தமர்புகழா - 25 மன்னமைச்சன் 179 மந்திரவாதத் 178 மற்றவாபோ 303 | மன்னர்க்கரசன் 50 மந்திரிகட்கு | 15 மர்தவரியம்ப 108 மன்னா கேண்மதி 184 மந்திரிகலாகன் 160 மந்திவரிருப்பு 19 : மன்னவர்மன்னவன் 237 மம்மர்சேர் சமண 260 மற்றவ கண் 220 மன்ன வர்மன்னன் 158 மரணம்வந்தகாம் 162 மற்றவன் செயலி - 39 மனவர்முடி . 53 மரவுரிப்புடையி 309 மந்தவர் தானே 305 asir வரிதய 1 . 20 மருத்தயில்பாப்பு 315 மாதவமானய 238 | iias ' வரே 107 மருமலர் மேற்தல்ஓத்தம் 165 மன்னன் கேட்டு 250 மகலைந்த 1 மத்ரலேகா ராவ்லா 1005 / adrவன் 1H மருவியாதிகள் 30 ! ) மற்று தேரோல்லாவ 47 | n iro வதிசய 2000 மருவியவிரலி 271 மற்றும்பு இமை 25 மின்னிடவடிப்ப 147 மாரும் காய்கழுதை ( 32 | மறமன்னவ173 | மனியகுகட்டி 218 மிருப்புகழ் 1 மந்தானம் 1 ) மன்னியசங்கம 300 மருவபொற்பத 14 மற்றுன பெரு 115 ' னியசிறு மரும்முன்னெ : 1 . 9 மற்றொரு தெய்வ 30 ! மண்ணியசெய்தி 2 / 18 மலன்சோபக 181 மற்ரமன்னவ 227 மணியசொல் மல்லலாகு . . . மாமலை : 76 மதங்கரதாரு 1 [ 3 | மன்னிய தென் 13 ) SUetc . . . les fear | { ) 7 மதத்திகழப்புக 312 மன்னியத்தில் 127 மல்லலஞ் . . . வார் 16 மறுத்ததகன்253 hair wait பப்புகழ்க்க 17 மல்லலோங்கு 121 | மறுவறுக்கரம் - 07 wikireni ' + 1 t Ru 155 மலலிலிக்கோங்கு 133 மறுவறு சிறப்பு S8 மன்னியமதர் 301 . மலரயனாணியான் | மறுவ ததென்ன 251 | மன்னியதுன்மச்ச : 65 மில் சுமீத்தி 17 மறுவறுபொர் 9ம் பால் 188 மாவார்படே 175 மறுமுபாமெ 270 | nedளியமிக்க 119 மழுவைப் பிரமன் 113 . முனி 78 மன் # AST 123 மழைமத தொக்தி 3 | . கலஈதோ : 8 மான் பாகம் 12 ) வாழப்பpை 294 | மறு : யறியயா 3107 மாதகம்மறை 23 மரபொட் இண 288 மறைஞானிபெட் 184 | Ded prகா T அந்த தங்ச ன் 300 மதப்பொ 13 59 மத்ததுக 2011 | மன் தாகமழ் 15 nirpலோகது . 18 : மந்தக LA FAN 213 மான் தகை - தான GUnன் கழ் 24 மற்றதுகண்டுசால ! jன் மறிகழ்தென் 142 மான்தனுபுன் குண 307 மற்றதுகண்டுகின்ற 138 மனதறிகழ்பிட்டு 7 மின்னும் மந்ததுகண்டுமுந்த 291 மறிடை முன் 13 மன் உமாதயம் மத்ததுகண்டுவந்த 285 மன்றிடையிரும் : 15 - inசங் மற்ந்து சொல்லக் ' 9 ' மன்றிடையின்று 235 மன் Its : 106 மத்தது சொல்லால் 125 மன்மணய 5 | முத்தம மற்றமடவார் 33 மன் அநீடசோக 99 மன்னுமுயரத் 306 மந்தவண்மதி 47 மன்றுளே வழக் 215 மன்ஓ முத்ரா 46 T * EF£ $ 353325853 = 5 & SYER SE 25 % E2 % E % ARERE = 483 % 3 % 36 106