திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈ.சு. திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், 201 பாண்டியனே . 148 , புண்ணியவடிவ 125 பொருவருக்கோயி 1500 பாணன்பகருமது 266 புத்தகமாக்க 7. பொருவருக்தி 38 பாதகக்க 23 புத்திரர்குள்ள 252 பொருவருமறி 232 பாதாரவிந்தஞ் 271 புத்தியுளொழி 146 பொருவாமாலய 244 பாதிமாதுடை 41 புரவியாயிர 238 பொருவில்லில்லா 253 பாந்தளஞ்சடி 70 புரவிவந்தனவோ 121 பொருவிலாதபொ 292 பாமறையந் தனர் 21') | புரிதீபாந்தரத்தி 132 பொருவிலாதவெஞ் 43 பாய்புலியுமிரக் 264 ' புன்மைதீர் 227 ' பொருவெரி 123 பாய்விடையிறைவ 260) புனைபெருக்குரல் 287 பொருளினுமொமு 266 பார்மிசை 80) பனையுமாயி 88 பொலிவின்வ - 49 பார்வையினா 74 . !-- திசாதனங்கண் 255 : பொழிமழைமறு 299 பாரின் மன்னவ 227 பூமகட்குமணி 202 பொழிலார்மது பாரோர்பரவும் 175 பூமிதெற் 12 பொற்பமர்த பாலகனால் 10 பூழியகழ்ந்த 21 பொற்புறும் 68 பாலேமொழி 283 | பெருகிமுன்விரை 194 | பொதையகத்து 141 பாவியர் விட்ட 104 | பெருந்துறை 122 பொன்பரிதிலமி 246 பானலங்கட் | 179 பெரும்படைக்கி 301 பொன் முடிம் 79 பிடர்மிசையொத் 260 பெரும்பொருளி 262 பொன்னகர்ன் 31 பிடிகளோடு 10)2 பெருமரின் 100 பொன்னிகாட்டுய 247 பிடித்தலுமக் 230 பெருமைசேர்செ 254 | பொன்னினீடிய 109 பிடிகடையா 82 பெருமை தரும் 65 பொன்னுயர்பீடத் 189 பின்டிவோற்று 181 | பெருமையே 40 போதுகாய் 99 பிரளயகாலஞ் | 243 பேசருக்தக 65 போது பல்லை 189 பிரிவரக்கொன்று 311 | பேசரும்புய 55. போயெங்கும் புக் 263 பிறக்கியவடி 141 | பேசுவதென்கொ 273 போற்றியென் 117 பிறந்தபின்றாய் 294 | பேனுத்தகாவத் 278 | மங்கல நாணிழச் 213 பிறரறியினிதி 165 பேறுசால்பத 157 மங்கைகேளறி 168 பிறிவிலாவரனும் 84' பேறுதவித்தெறி 32 | மங்கையாங் 43 பிறிவிலாவெறுப் 229 | பைக் தமிழ்ப் 225 | மஞ்சமைகுழலு 218 பின்னமாநெறி 102 பொக்கணச்சித் 6 மட்டவிழ்பூம்பொ 262 பின்னமில்குண 252 ! பொங்குமங்கை 197 மண்டழன்மாந்த 187 பின்னமான 170 பொங்குருச் 4 மண்ட னித் ஈசேர்முகில் 54 : பொதியில்வரை 141 மண்டுசெல்வ 50 பீடுடையுணர் 6 : பொய்ம்மையின்றி 109 முண்மெமார் 138 பீடொன்றியவன் 267 பொய்யிலாத்தெய் 208 மண்ணகத்தெவ 181 புக்கவாயிரம் 2:9 | பொருத்தவோ 32 மண்ண வர திசயி 194 புகல்வதேதெதி 118 பொருந்தியதவத்தா 812 மண்ணினீண்மறு 108 புகலருஞ்செலவு 1191 பொருக் தியவொழு 23 மண்மிசைப்பு 78 புகலெனவந்து 176 பொருந்து தலத் 148 மண்மிசைவழக் 216 புகழ்தருபத்திர 2861 பொருத்து தில்லை 117 மண்முழுது so புகழ்ந்த து 145 பொருந்து பூங் 205 மணங்கமழிதை 119 புகழ்நீடிய பூழி 201 பொருந்துபே 35 மணமலிபெரு புகாக்கரிய 17 பொருப்பைப் 3 மணிதிகழுன் புண்ணியஞ்செய் 129 ) பொருவருக்கவி 87 மதஞ்சொரி 19 31 235 199
. சு . திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் 201 பாண்டியனே . 148 புண்ணியவடிவ 125 பொருவருக்கோயி 1500 பாணன்பகருமது 266 புத்தகமாக்க 7 . பொருவருக்தி 38 பாதகக்க 23 புத்திரர்குள்ள 252 பொருவருமறி 232 பாதாரவிந்தஞ் 271 புத்தியுளொழி 146 பொருவாமாலய 244 பாதிமாதுடை 41 புரவியாயிர 238 பொருவில்லில்லா 253 பாந்தளஞ்சடி 70 புரவிவந்தனவோ 121 பொருவிலாதபொ 292 பாமறையந் தனர் 21 ' ) | புரிதீபாந்தரத்தி 132 பொருவிலாதவெஞ் 43 பாய்புலியுமிரக் 264 ' புன்மைதீர் 227 ' பொருவெரி 123 பாய்விடையிறைவ 260 ) புனைபெருக்குரல் 287 பொருளினுமொமு 266 பார்மிசை 80 ) பனையுமாயி 88 பொலிவின்வ - 49 பார்வையினா 74 . ! - - திசாதனங்கண் 255 : பொழிமழைமறு 299 பாரின் மன்னவ 227 பூமகட்குமணி 202 பொழிலார்மது பாரோர்பரவும் 175 பூமிதெற் 12 பொற்பமர்த பாலகனால் 10 பூழியகழ்ந்த 21 பொற்புறும் 68 பாலேமொழி 283 | பெருகிமுன்விரை 194 | பொதையகத்து 141 பாவியர் விட்ட 104 | பெருந்துறை 122 பொன்பரிதிலமி 246 பானலங்கட் | 179 பெரும்படைக்கி 301 பொன் முடிம் 79 பிடர்மிசையொத் 260 பெரும்பொருளி 262 பொன்னகர்ன் 31 பிடிகளோடு 10 ) 2 பெருமரின் 100 பொன்னிகாட்டுய 247 பிடித்தலுமக் 230 பெருமைசேர்செ 254 | பொன்னினீடிய 109 பிடிகடையா 82 பெருமை தரும் 65 பொன்னுயர்பீடத் 189 பின்டிவோற்று 181 | பெருமையே 40 போதுகாய் 99 பிரளயகாலஞ் | 243 பேசருக்தக 65 போது பல்லை 189 பிரிவரக்கொன்று 311 | பேசரும்புய 55 . போயெங்கும் புக் 263 பிறக்கியவடி 141 | பேசுவதென்கொ 273 போற்றியென் 117 பிறந்தபின்றாய் 294 | பேனுத்தகாவத் 278 | மங்கல நாணிழச் 213 பிறரறியினிதி 165 பேறுசால்பத 157 மங்கைகேளறி 168 பிறிவிலாவரனும் 84 ' பேறுதவித்தெறி 32 | மங்கையாங் 43 பிறிவிலாவெறுப் 229 | பைக் தமிழ்ப் 225 | மஞ்சமைகுழலு 218 பின்னமாநெறி 102 பொக்கணச்சித் 6 மட்டவிழ்பூம்பொ 262 பின்னமில்குண 252 ! பொங்குமங்கை 197 மண்டழன்மாந்த 187 பின்னமான 170 பொங்குருச் 4 மண்ட னித் ஈசேர்முகில் 54 : பொதியில்வரை 141 மண்டுசெல்வ 50 பீடுடையுணர் 6 : பொய்ம்மையின்றி 109 முண்மெமார் 138 பீடொன்றியவன் 267 பொய்யிலாத்தெய் 208 மண்ணகத்தெவ 181 புக்கவாயிரம் 2 : 9 | பொருத்தவோ 32 மண்ண வர திசயி 194 புகல்வதேதெதி 118 பொருந்தியதவத்தா 812 மண்ணினீண்மறு 108 புகலருஞ்செலவு 1191 பொருக் தியவொழு 23 மண்மிசைப்பு 78 புகலெனவந்து 176 பொருந்து தலத் 148 மண்மிசைவழக் 216 புகழ்தருபத்திர 2861 பொருத்து தில்லை 117 மண்முழுது so புகழ்ந்த து 145 பொருந்து பூங் 205 மணங்கமழிதை 119 புகழ்நீடிய பூழி 201 பொருந்துபே 35 மணமலிபெரு புகாக்கரிய 17 பொருப்பைப் 3 மணிதிகழுன் புண்ணியஞ்செய் 129 ) பொருவருக்கவி 87 மதஞ்சொரி 19 31 235 199