திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி, 248 49 நாகப்ப 153 67 நிலவுசாமரை 125 தெறியும் 29 | பரிந்தது. துமை 288 இரங்கட்கப் 2 sெஜிவசத்தா 25, சரித்திடைமருத கிறங்கள் வேறாய் 197 தென்முதற் ரவி 233 பரிந்து திரு 11 நிறுத்துதல்கரு. 208 நென் எனின்,குதி 246 பரிபடுத்து 15 நிறைபனி 38 நேசமார்ஞான 197 பரியகையா 135 நிறைபொக் 111 நேசமார்தேவி 249 | பரியவாளோ நிறைவினைறிவா 903 கேர்வலிகண்டு 226 பரிவினான்மிக்க 270 நிறைவுறுமதியம் 151) நோக்கினாம்பாவ 114 | பரிசினிங்கெய்த 113 நின்ற திருவுரை 286 பகர்ந்தனர்வந்து 108 பரிவினெண் 94 நின்றது சொல்ல 252 பகையறக்கூ 23 |பரிவு கூர்க் நின்றது வாங்கி 144 பகையிலாவே 140 பரிவொடுகண்ட 203 மீன் மாடியனே 250 பங்கயஞ்செங் 95 பரிவொடுபருப்பு நின் தமன்னவனை 277 பங்கயாது 31 பரிவொன்றி நின்றவர் தம்மை 113 பச்சிம திசையை நின்றெனை வென் 170 படி புகழ் ? பல்பெருஞ்செல் 256 இனுடை த்தானை 299 , படிமிசை பா: 177 பல்லக் தமேலேறி 315 என் னெழிற்புரவி 207 படியாமிசை 153 பல்லியங்க 39 நின்னொடு 79 படி யிடக் தகோல 292 பல்விதப்பொற்ப 282 நினக்கியா முண் 118 படு மெழுமதி 147 பல்விதமாக மெல் 284 இதனப் பினிங்கிய 256 பரிவழிநினக் 192 பலவிதவலங்கா 137 நினையவெம் 20 | படைத்த வெய்ய 177 | பல் விசவிலங்கு 280 நினை வினை முடி 195 பாடாழுமொழி 241 பகைர்கடி நீக்கலரும்புகழ் 166 ' பண்டிதர்தமை 18' பலக்கரு நீக்கிவேக்கம் 125 : 'ண்டிதர் நீங்கு 189 பலர்புகழ்சென்னி 266 நீங்கரும்வெ | 41 பண்டைநான் [6| பலக்கணீக்கும் 195 நீ செல்வந்தி 280 | பாண்டைமத்திக் 188 பவழறுகையர் 198 திண்டன் 24 பணிந்தவரு 142 பழுத சத்சி 189 நீணயவடியார் 250 | பணி:வாழது 23 பழுதில்கண் 1.39 நீதிசேர்செழியர் | 193| udaiயடியார் 173 பழுதிலாகாயன் 276 நீதிமன்னவ 107 பணிவிடையமைச் 277 பழுதிலாமார 88 நீதிமாம் தரக 105 பத்தர்கள் பத்தன் 241 | பழுசிமால்வல்ல 185 நீதியுடை வணிக 302 | பத்தரெங்குள்ளர் 27? பழுதுனம் வேவா 199 நீரிடை துரைய 23 பத்திம iy: Firவ 51 பந்தலர் சொல் 213 நீளவளர் 17 |பத்தியான் பக்கவே. 268 |பதையும் துகொ நீதணித் தருள்சேர் 204| பத்தியிற்போ 76 பன்னியபொரு நெஞ்சம்வே 79 பத்திரன்புல நமுன் 272 பாகமங்கய 19 தெற்றியிர்பாய் 254 பத்திரன்.றய 289 பாங்கடியா சொறியிற்றிலக 269 பதறவத்தவிசை 267 பாக்குடைம 48 தெறிகெடவாரம் 285 பதித்திமுன் காட்ட 131 பாக்குறு பொறு 215 தெறிதாழறை 310|பக 9. " வைபவம் 14 பாசமற்ற 198 செரிப்படக்கண்டு 251 தவையான 121 பாடன்மாமுனி 135 செறிப்படக்கிட 146 பாரதவன் கண்டு 237. பாண்டியன் கந்த 224 கெறிப்படுமதுரை 295 பாமுனிவரரு 42 பாண்டியன்பல் 'செறியபேசாத 204 , பாரித்தழகான 238 பாண்டியணி 58 170 160 204 90 273
செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி 248 49 நாகப்ப 153 67 நிலவுசாமரை 125 தெறியும் 29 | பரிந்தது . துமை 288 இரங்கட்கப் 2 sெஜிவசத்தா 25 சரித்திடைமருத கிறங்கள் வேறாய் 197 தென்முதற் ரவி 233 பரிந்து திரு 11 நிறுத்துதல்கரு . 208 நென் எனின் குதி 246 பரிபடுத்து 15 நிறைபனி 38 நேசமார்ஞான 197 பரியகையா 135 நிறைபொக் 111 நேசமார்தேவி 249 | பரியவாளோ நிறைவினைறிவா 903 கேர்வலிகண்டு 226 பரிவினான்மிக்க 270 நிறைவுறுமதியம் 151 ) நோக்கினாம்பாவ 114 | பரிசினிங்கெய்த 113 நின்ற திருவுரை 286 பகர்ந்தனர்வந்து 108 பரிவினெண் 94 நின்றது சொல்ல 252 பகையறக்கூ 23 | பரிவு கூர்க் நின்றது வாங்கி 144 பகையிலாவே 140 பரிவொடுகண்ட 203 மீன் மாடியனே 250 பங்கயஞ்செங் 95 பரிவொடுபருப்பு நின் தமன்னவனை 277 பங்கயாது 31 பரிவொன்றி நின்றவர் தம்மை 113 பச்சிம திசையை நின்றெனை வென் 170 படி புகழ் ? பல்பெருஞ்செல் 256 இனுடை த்தானை 299 படிமிசை பா : 177 பல்லக் தமேலேறி 315 என் னெழிற்புரவி 207 படியாமிசை 153 பல்லியங்க 39 நின்னொடு 79 படி யிடக் தகோல 292 பல்விதப்பொற்ப 282 நினக்கியா முண் 118 படு மெழுமதி 147 பல்விதமாக மெல் 284 இதனப் பினிங்கிய 256 பரிவழிநினக் 192 பலவிதவலங்கா 137 நினையவெம் 20 | படைத்த வெய்ய 177 | பல் விசவிலங்கு 280 நினை வினை முடி 195 பாடாழுமொழி 241 பகைர்கடி நீக்கலரும்புகழ் 166 ' பண்டிதர்தமை 18 ' பலக்கரு நீக்கிவேக்கம் 125 : ' ண்டிதர் நீங்கு 189 பலர்புகழ்சென்னி 266 நீங்கரும்வெ | 41 பண்டைநான் [ 6 | பலக்கணீக்கும் 195 நீ செல்வந்தி 280 | பாண்டைமத்திக் 188 பவழறுகையர் 198 திண்டன் 24 பணிந்தவரு 142 பழுத சத்சி 189 நீணயவடியார் 250 | பணி : வாழது 23 பழுதில்கண் 1 . 39 நீதிசேர்செழியர் | 193 | udaiயடியார் 173 பழுதிலாகாயன் 276 நீதிமன்னவ 107 பணிவிடையமைச் 277 பழுதிலாமார 88 நீதிமாம் தரக 105 பத்தர்கள் பத்தன் 241 | பழுசிமால்வல்ல 185 நீதியுடை வணிக 302 | பத்தரெங்குள்ளர் 27 ? பழுதுனம் வேவா 199 நீரிடை துரைய 23 பத்திம iy : Firவ 51 பந்தலர் சொல் 213 நீளவளர் 17 | பத்தியான் பக்கவே . 268 | பதையும் துகொ நீதணித் தருள்சேர் 204 | பத்தியிற்போ 76 பன்னியபொரு நெஞ்சம்வே 79 பத்திரன்புல நமுன் 272 பாகமங்கய 19 தெற்றியிர்பாய் 254 பத்திரன் . றய 289 பாங்கடியா சொறியிற்றிலக 269 பதறவத்தவிசை 267 பாக்குடைம 48 தெறிகெடவாரம் 285 பதித்திமுன் காட்ட 131 பாக்குறு பொறு 215 தெறிதாழறை 310 | பக 9 . வைபவம் 14 பாசமற்ற 198 செரிப்படக்கண்டு 251 தவையான 121 பாடன்மாமுனி 135 செறிப்படக்கிட 146 பாரதவன் கண்டு 237 . பாண்டியன் கந்த 224 கெறிப்படுமதுரை 295 பாமுனிவரரு 42 பாண்டியன்பல் ' செறியபேசாத 204 பாரித்தழகான 238 பாண்டியணி 58 170 160 204 90 273