திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

உருவு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், 211 67 துயில் கொளுச் 265 தேமளித்த 80 கயமெய்தியதென் 201 துபின் தவசெழு 305 தேமாலயனு 117 கரபதியதுகேளா 231 திளங்கியபத்தி 107 தேர்பரிகரியாள 298 நல்லகாரிய 146 அந்தமற்றை 108 தேவர்கடேவே 61 கல்லவடிவனுமாகி 262 துறைச்சிறுவிரன் 269 தேவர்சோனெ 232 1நல்லவர்பரவுஞ் தன்புறலென் 67! தேவர் தொழு 41 பல்லவவதாரத் 143 துன் நமர்தெரியா 254 தேற்றுதாதியர் 234 நலங்கொள்பேரா 254 துன்றுபல்படை 242 | தேனலர்கிம்பு 243 கலந்தரு 13 தன்தெயி 84 தனிமிருக் 4 நலமலிகானாதா 28 தன்னியசி 97 தொண்டர்கள் 21 நலமலிசிறிதுகா 295 தன்னிய வெய்ய 206| தொண்டர்கள் விடி 157 | 5 லமலியறிவான் 311 துன்னு சேனை 255 தொல்லுலகினர் 257 நலமுறுமொ 15 தியப்பன் மணி 154 தொல்லைமாமன் 10) கவை மென்றி தூண்ரும்பாக்கி 202 ) தைால்லையம்பதி 290 | சத்குரும் கோவி 170 தரவிடவெண்பத் 167 தொழுதிறை 100 நந்தமிழ் நூற் 73 தெண்டிரைவாரி 164 தொழுது தேவர் 242 கற்றவன் கண்டு 235 தெய்வத்தித்திறங் 305 தொழுதுபோ 78 நற்றவன் போகப் 279 தெரி தருகருணை 158 தொழுதமுன்னெ 233 | கற்றிருமேனிக் 136 தெரிதருகாள 126 தொன்ரை 13: கிலா 312 சதைமுடிச்சொ 186 தெரியமுத்தழ 209 தொன்மை நீதி 305 கறைபிலங்கசோ 176 தெரியவோ | 67 தொன்னிலமா 20 கன்கவிகேட்ட 77 தெரிவுதச்செ 213) தொன்னெறியாத 150 நன்குறுமித்தலத் 243 தெரிவுறத்தடுப் 174 தோரண நாட் 38 நன்குறுமொழி தெரிவு தவிவரை 161 | தோரணவாசி 18 கன்பரிவெய்தி 197 தெரிவையர்விழி 106 தோன்றுகாட் 76 கன்புடையாத் 210 தெரிவையரருளி 218 நஞ்சளையஞ் 15 நன்புசர்நீங்க 115 தெளிந்தவருபிர் 221 நட்பொடுமெல்ல 203 கன்மதையோரை 345 தெளிவுறக்கண்டு 194 கடாவிறும்புரு 250 நன்றிகொண்ட 162 தெற்றிசேர் 101 ஈடமொடு 89)ன் ஈழில்வீ ர 207 தென்மலயக் 74) நண்ண ருமு 101 நன்று தன்மாத 170 தென் தமிழ்க் 75 தண்ணியனை 64 | நன்னெறிக்கண் 163 தென் தமிழ்நாடு 161 மத்தமார்கள் 167 நன்னெறிசேர் 179 தென் தமிழ்ப்புல 76 நந்தலிலாதகால 311 கன்னெறியேடு 199 தென்னமன்னனு 226 கந்தார்கார் 119 நாகமாபு!த்து 171 தென்னவர்பரவு 116 காதிதன் 35. நாணமிலாதோர் 176 தென்னவன்மைச் 117| நந்திமாமுனி 39 | காணிலீர்மன் 195 தென்னவனாட 234 | கம்பனேயும்பர் 203 | நாதப்பறையன் 143 தென்னன்வா 59|நம்புறவாழ்வோன் | நாதனேகடியன் 153 தேங்குபெரும்பு 308 கம் பெருகடிகள் 99|நாதனேயருளி 125 தேசிலக்கு 43 கம்மடியவர்க 167 காலிருங்குழி தேசடைமடகா 26 நயந்தருதாண் 39 காளும்புது தேடருஞ்சிரப் 249 நயந்த வயா 47 காலை முய்ய 156 தேடுங்சிவ 114 யேத்துறுனவின் 276 நீத்தனருளான 234) தேம்பபேழன 248 கயமுறுபொ 64 திருப்கோஞ்சனி 252 88) 46 15
உருவு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் 211 67 துயில் கொளுச் 265 தேமளித்த 80 கயமெய்தியதென் 201 துபின் தவசெழு 305 தேமாலயனு 117 கரபதியதுகேளா 231 திளங்கியபத்தி 107 தேர்பரிகரியாள 298 நல்லகாரிய 146 அந்தமற்றை 108 தேவர்கடேவே 61 கல்லவடிவனுமாகி 262 துறைச்சிறுவிரன் 269 தேவர்சோனெ 232 1நல்லவர்பரவுஞ் தன்புறலென் 67 ! தேவர் தொழு 41 பல்லவவதாரத் 143 துன் நமர்தெரியா 254 தேற்றுதாதியர் 234 நலங்கொள்பேரா 254 துன்றுபல்படை 242 | தேனலர்கிம்பு 243 கலந்தரு 13 தன்தெயி 84 தனிமிருக் 4 நலமலிகானாதா 28 தன்னியசி 97 தொண்டர்கள் 21 நலமலிசிறிதுகா 295 தன்னிய வெய்ய 206 | தொண்டர்கள் விடி 157 | 5 லமலியறிவான் 311 துன்னு சேனை 255 தொல்லுலகினர் 257 நலமுறுமொ 15 தியப்பன் மணி 154 தொல்லைமாமன் 10 ) கவை மென்றி தூண்ரும்பாக்கி 202 ) தைால்லையம்பதி 290 | சத்குரும் கோவி 170 தரவிடவெண்பத் 167 தொழுதிறை 100 நந்தமிழ் நூற் 73 தெண்டிரைவாரி 164 தொழுது தேவர் 242 கற்றவன் கண்டு 235 தெய்வத்தித்திறங் 305 தொழுதுபோ 78 நற்றவன் போகப் 279 தெரி தருகருணை 158 தொழுதமுன்னெ 233 | கற்றிருமேனிக் 136 தெரிதருகாள 126 தொன்ரை 13 : கிலா 312 சதைமுடிச்சொ 186 தெரியமுத்தழ 209 தொன்மை நீதி 305 கறைபிலங்கசோ 176 தெரியவோ | 67 தொன்னிலமா 20 கன்கவிகேட்ட 77 தெரிவுதச்செ 213 ) தொன்னெறியாத 150 நன்குறுமித்தலத் 243 தெரிவுறத்தடுப் 174 தோரண நாட் 38 நன்குறுமொழி தெரிவு தவிவரை 161 | தோரணவாசி 18 கன்பரிவெய்தி 197 தெரிவையர்விழி 106 தோன்றுகாட் 76 கன்புடையாத் 210 தெரிவையரருளி 218 நஞ்சளையஞ் 15 நன்புசர்நீங்க 115 தெளிந்தவருபிர் 221 நட்பொடுமெல்ல 203 கன்மதையோரை 345 தெளிவுறக்கண்டு 194 கடாவிறும்புரு 250 நன்றிகொண்ட 162 தெற்றிசேர் 101 ஈடமொடு 89 ) ன் ஈழில்வீ 207 தென்மலயக் 74 ) நண்ண ருமு 101 நன்று தன்மாத 170 தென் தமிழ்க் 75 தண்ணியனை 64 | நன்னெறிக்கண் 163 தென் தமிழ்நாடு 161 மத்தமார்கள் 167 நன்னெறிசேர் 179 தென் தமிழ்ப்புல 76 நந்தலிலாதகால 311 கன்னெறியேடு 199 தென்னமன்னனு 226 கந்தார்கார் 119 நாகமாபு ! த்து 171 தென்னவர்பரவு 116 காதிதன் 35 . நாணமிலாதோர் 176 தென்னவன்மைச் 117 | நந்திமாமுனி 39 | காணிலீர்மன் 195 தென்னவனாட 234 | கம்பனேயும்பர் 203 | நாதப்பறையன் 143 தென்னன்வா 59 | நம்புறவாழ்வோன் | நாதனேகடியன் 153 தேங்குபெரும்பு 308 கம் பெருகடிகள் 99 | நாதனேயருளி 125 தேசிலக்கு 43 கம்மடியவர்க 167 காலிருங்குழி தேசடைமடகா 26 நயந்தருதாண் 39 காளும்புது தேடருஞ்சிரப் 249 நயந்த வயா 47 காலை முய்ய 156 தேடுங்சிவ 114 யேத்துறுனவின் 276 நீத்தனருளான 234 ) தேம்பபேழன 248 கயமுறுபொ 64 திருப்கோஞ்சனி 252 88 ) 46 15