திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

269 36 157) செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி, கூரு செப்பியமாத்த 78 | தக்கவேங்கை 229 தாதவிழ்கழுக் செப்புறுமிகன் | 269 தக நுனா 48 தாதையுத் தாயு செம்பியன்றன் 220 தகவிளையாடு 306 தார்வேந்தன் செம்மையின் 145 தகவொடுகா 139 தாரணிமவு செய்தவமுயற்சி 211 தங்கியமுள் 96 தாரார்குழன் செய்ய புகழ்மேனி 315 தங்குயர்வேள்வி 301 தாசார்திம்ப செருவார்கணக் 142 ஓட்டங்களையுடை 252 தாருறுகெடிய 177 செல்லமாயி 101 தடமணிக்குடம் 260 தாவில் வெண்க செல்வமார் செழியர் 190 தடமலிசெல்வ 83 தான துகண்டோ 174 செல்வமார் செழியன் 174 தனிவின் மாத்திரை 288| நிக்குறுத்தல செல்வமுற்றிய 212 தந்திர வன்மறை 162 திசைவிசயஞ் செழுமைசேர் 265 தந்திரமிக்க 199 திடிறன்மன் 134 செறிவொடுமா 217 ததுமேவிய 60| திரள் பரிகயக் 278 செறுத்துமேனட 171 தந்தைதாய் 1461 திருக்கடை 10 சென் உன்கண் 220 தந்தையில்லது 35 திருத்தலாகப் 222 சென்தவோலை 180 தந்தைவாபுலகத் 656 | திருந்தியைெக 113 சென்றுகத்துக 300 தப்பினமத் 57 | திருக் தியபொத் 240 சேணுளார்போற்ற 72 | தரமுத்றெதிர்வரு 24 திருந்தியவிறைவ 313 சேனுளார்மண் 226 ததக்கமார்சம் 194 ) திருந்திருக்குள 71 சேமப்படு 18 தருகனமுது | திருத்துநாயகன் 294 சேயவேத் 221 - தருக்கனகச் 115 திருந்துமுற் 112 சேர்ந்தான் 79 தரும் பிதர்பாலன் 12 திருமதிற்புடைய 255 சேர்த்தகொ 40 தருமவெறிகோ 219 திருமேவுஞ் சொக்கனென் 313 | தருமட்பாத 130 திருமரருள் 176 சொல்லருக்கு | 62 தருமம்வாய் 22 திரைபடுக்குருதி 254 சொல்லரும்பரி 230 தருமமோவென 2215 திறம்பக்கொடி சொல்லுகம்முரை 75 தருமலிபரங்கு 237 |திரமுறமு 58 சொற்பகவினய 1 தரையி பழுதில் 283 நீதில்வண்டரும் 313 சொத்தரும் பெரிய 298 தலம்புகழ் 4 தீதிலாவடிவி சொன்றிமலை | 44 | தலமகிழ்தமிழ் 228|நீதிலாவினிமை 169 சோகநீயுதேன் 232 தலமிசையெ 77 தீயவெம்பு: 69 சோதிசேர்கட தலமிலங்கமுன் 23 | மரமிக்கமும் சோதிசேர்பா | 54 |தவமுறுபத்து 98| துங்கமாறனு சோதிசேர்மரு 249 | தவகானலி:பின JOS | அங்கவெம்பரி 126 சோதியுரு 85 தகாம்பு கெஞ்சு 108 துகை கன்பானென 300 சோதிலேதியர் 191 | தசார்லைபல்புகழ் 212 | தப்பமர்மெய்யன்வை 87 நாயில்வாய் 92 தன் வயிற்சித்திரன் 277 துப்பமர்மெய்யனே 253 ஞாலமோக்குக 2 தன் திருக்கரங்கள் 173! துப்பிதழ்ப்பச்சை 293 ஞான சம்பந்தர் 199 தன் ஓணர்கால் 166 அப்பைமலர் 19 ஞானமுற்றிய 178 தன்னுழைகடம் 205 | அய்யரேன் தக்கதோமனிதர் | 144 தனமுறுவடாற் 211 தய்ய தண்ணீரளி 222 தகாதோவென | 78 தாங்கருஞ்ச 12 துய்யான்னெஞ்ச 276 தகப்பார 54 தாக்கரும்பசியா 276 துய்யரேனுகா தங்கபோல 58 தாதகத்தெரியன் 241 | துய்யமன்னவ 129 186) 154 13 37 227 188
269 36 157 ) செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி கூரு செப்பியமாத்த 78 | தக்கவேங்கை 229 தாதவிழ்கழுக் செப்புறுமிகன் | 269 தக நுனா 48 தாதையுத் தாயு செம்பியன்றன் 220 தகவிளையாடு 306 தார்வேந்தன் செம்மையின் 145 தகவொடுகா 139 தாரணிமவு செய்தவமுயற்சி 211 தங்கியமுள் 96 தாரார்குழன் செய்ய புகழ்மேனி 315 தங்குயர்வேள்வி 301 தாசார்திம்ப செருவார்கணக் 142 ஓட்டங்களையுடை 252 தாருறுகெடிய 177 செல்லமாயி 101 தடமணிக்குடம் 260 தாவில் வெண்க செல்வமார் செழியர் 190 தடமலிசெல்வ 83 தான துகண்டோ 174 செல்வமார் செழியன் 174 தனிவின் மாத்திரை 288 | நிக்குறுத்தல செல்வமுற்றிய 212 தந்திர வன்மறை 162 திசைவிசயஞ் செழுமைசேர் 265 தந்திரமிக்க 199 திடிறன்மன் 134 செறிவொடுமா 217 ததுமேவிய 60 | திரள் பரிகயக் 278 செறுத்துமேனட 171 தந்தைதாய் 1461 திருக்கடை 10 சென் உன்கண் 220 தந்தையில்லது 35 திருத்தலாகப் 222 சென்தவோலை 180 தந்தைவாபுலகத் 656 | திருந்தியைெக 113 சென்றுகத்துக 300 தப்பினமத் 57 | திருக் தியபொத் 240 சேணுளார்போற்ற 72 | தரமுத்றெதிர்வரு 24 திருந்தியவிறைவ 313 சேனுளார்மண் 226 ததக்கமார்சம் 194 ) திருந்திருக்குள 71 சேமப்படு 18 தருகனமுது | திருத்துநாயகன் 294 சேயவேத் 221 - தருக்கனகச் 115 திருந்துமுற் 112 சேர்ந்தான் 79 தரும் பிதர்பாலன் 12 திருமதிற்புடைய 255 சேர்த்தகொ 40 தருமவெறிகோ 219 திருமேவுஞ் சொக்கனென் 313 | தருமட்பாத 130 திருமரருள் 176 சொல்லருக்கு | 62 தருமம்வாய் 22 திரைபடுக்குருதி 254 சொல்லரும்பரி 230 தருமமோவென 2215 திறம்பக்கொடி சொல்லுகம்முரை 75 தருமலிபரங்கு 237 | திரமுறமு 58 சொற்பகவினய 1 தரையி பழுதில் 283 நீதில்வண்டரும் 313 சொத்தரும் பெரிய 298 தலம்புகழ் 4 தீதிலாவடிவி சொன்றிமலை | 44 | தலமகிழ்தமிழ் 228 | நீதிலாவினிமை 169 சோகநீயுதேன் 232 தலமிசையெ 77 தீயவெம்பு : 69 சோதிசேர்கட தலமிலங்கமுன் 23 | மரமிக்கமும் சோதிசேர்பா | 54 | தவமுறுபத்து 98 | துங்கமாறனு சோதிசேர்மரு 249 | தவகானலி : பின JOS | அங்கவெம்பரி 126 சோதியுரு 85 தகாம்பு கெஞ்சு 108 துகை கன்பானென 300 சோதிலேதியர் 191 | தசார்லைபல்புகழ் 212 | தப்பமர்மெய்யன்வை 87 நாயில்வாய் 92 தன் வயிற்சித்திரன் 277 துப்பமர்மெய்யனே 253 ஞாலமோக்குக 2 தன் திருக்கரங்கள் 173 ! துப்பிதழ்ப்பச்சை 293 ஞான சம்பந்தர் 199 தன் ஓணர்கால் 166 அப்பைமலர் 19 ஞானமுற்றிய 178 தன்னுழைகடம் 205 | அய்யரேன் தக்கதோமனிதர் | 144 தனமுறுவடாற் 211 தய்ய தண்ணீரளி 222 தகாதோவென | 78 தாங்கருஞ்ச 12 துய்யான்னெஞ்ச 276 தகப்பார 54 தாக்கரும்பசியா 276 துய்யரேனுகா தங்கபோல 58 தாதகத்தெரியன் 241 | துய்யமன்னவ 129 186 ) 154 13 37 227 188