திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூருக திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். 62 27 205 222 காதிவந்தவுடன் 285 கைதவகேள்கை 286 சாலிநீள்கழனி 11) காமனைக் காய்ந்த 70 கையர் தங்களை 197 சாந்தருமிடும் 240 காய்ந்தசெங்கன 236 கையத்வெட்டர் 172 சாற்று மீசனைய 259 காய்ந்து விரை 147 || |கையுறுகுடை 153 சான் தவர்தே கார்வளங்கொண் 316 கொங்கவிழ 37 சிட்டர் வாழ்தென் 217 காரியவுலகு 20|காடிய தில 145 சட்டனருட் 144 காரிருட்டிடி 32 | கொடியகெஞ்சு 1996 சித்திர நுதற்கணி 200 காலமல்லா 53 கொடியவெஞ் 189 சித்திரமனைய 173 காவமாகப் 29 கொடுத்தலை மேரு 178, சிதைவிலா 34 காவலன் வியக் 28 கொண்முமா 55 சந்தை செய்து 232 காவலன் தனக் 66 கொத்தலர்முடி 232 சிந்தைவாழ் காவலனெய்ய 176 கொத்தகப்பெரு 208 சிரபுரப்பாலரெ 193 காழிகாயகர் 196 கொந்தவிழு 30 சரித்தமுகமு 114 கானசெறிபாடி, 274 * கால்சுரநீக்கி 202) சிவனொடு 11 கானெருக்கு 16 கொல்லுமை நில 235 சிறியனேன் பனு 200 கீற்றுமல் 96 கொள்ளவோர் 90 சிறுபாலகனீ 200 தணங்கொண் 124 | கொற்றவன் றிரு 132 சிறுவன் னேடெ 194 குணத்தருகணங் 137 -கான்ரைச்சடில் 295) தமண்ட லக் 229 குணமோடடைந்தி 265 கொன்று தடத்தி 31/ | சீர்மணிதான குருமொழி | 131 கோக்கயநோக்கை 297 | சீர்விளங்குமுன் 151 குலக் தருரீதி 195 கோகனகவா 45 சீலமன்னசிறக் குமுவினோடு 11 . ' கோடிபொன் 211 சீலமார்வரு 53 குழுவொடு திரண் 126 கோடியலேனமா 159 சுடர்கொண்மா 94 குளிர்ந்தருள் புரி 250) ! கோதிலாத 107 சுத்தமாவு திரை 145 தறுகுமுனம் 30 - கோதிலாமனப் 171 சுந்தரமாக 13 குறைவறமாமன் 214 ! கோலியபொன் 124 சுந்தரவணியணி குறையறவடசொல் 6)சகம்பரிவறு 112) | சுந்தான் நானே குறைவின் மண்ட 131 சகமகிழ்வெய்த 226 சுந்தான கையி 241 குன் றமனந்தா 151 சடைமுடிமுடியா 260 சுந்தரனவதான 151 குன் தவிலீசனாக 155 சடைமுடியமுதவி 176 | சுதருலகுபுக குன்றியமனத் 217 சண்பைநாயக 185 சுரிகுழதுமை குன்றியோர் தமை 187 : சாமுறைதுதி 47 ' சுருதிகான் மதை கூசமூன் விட்ட 241 : சதமுரையடித் 148, சுருதியோசை 18 கூரியவுளத்து 55 சந்தியாமடத்தே 309 சுத்தாற்றவர்க 193 கூரும்தொட 129 சாதிரகுலத் 104 | சூடுமாலைகடயல் கூநரும்பேர | 24 சமையமாமு 24! சூத்திரர் தலைவன் 258 கூறிய பின்னர் 271 சயந்தரும்பெரு 137 செங்கயற்கண் கேட்குமுன்பழை 23 சாணகம்பூசி 198, செந்தமிழ்பயி 187 கேட்டமாத: திரு 267 சாத்தியமற்றமிழ் 203 | செந்துவர்வாய் 303 கேட்டருளாய் 300 | சாதிமுறையறி 179 | 'சக்கெறிசேர்சுக் 160 பேட்டருளும் 82 சாதவாதனையினா 310 செந்நெறிசேர்வி 149 சேட்டவெஞ்சேனை 263 சார்ந்தகாவுக் 10 செக்கெறித்தானை 265 கேட்டிடுமிடினன 262 சார்ந்தவம் 44 செந்நெறிகாயன் 298 கைத்தொழித் 46 சார்ந்தவென 149 செந்நெறியிலுற்ற 184 268) 1901 182 91) 230 30
கூருக திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . 62 27 205 222 காதிவந்தவுடன் 285 கைதவகேள்கை 286 சாலிநீள்கழனி 11 ) காமனைக் காய்ந்த 70 கையர் தங்களை 197 சாந்தருமிடும் 240 காய்ந்தசெங்கன 236 கையத்வெட்டர் 172 சாற்று மீசனைய 259 காய்ந்து விரை 147 | | | கையுறுகுடை 153 சான் தவர்தே கார்வளங்கொண் 316 கொங்கவிழ 37 சிட்டர் வாழ்தென் 217 காரியவுலகு 20 | காடிய தில 145 சட்டனருட் 144 காரிருட்டிடி 32 | கொடியகெஞ்சு 1996 சித்திர நுதற்கணி 200 காலமல்லா 53 கொடியவெஞ் 189 சித்திரமனைய 173 காவமாகப் 29 கொடுத்தலை மேரு 178 சிதைவிலா 34 காவலன் வியக் 28 கொண்முமா 55 சந்தை செய்து 232 காவலன் தனக் 66 கொத்தலர்முடி 232 சிந்தைவாழ் காவலனெய்ய 176 கொத்தகப்பெரு 208 சிரபுரப்பாலரெ 193 காழிகாயகர் 196 கொந்தவிழு 30 சரித்தமுகமு 114 கானசெறிபாடி 274 * கால்சுரநீக்கி 202 ) சிவனொடு 11 கானெருக்கு 16 கொல்லுமை நில 235 சிறியனேன் பனு 200 கீற்றுமல் 96 கொள்ளவோர் 90 சிறுபாலகனீ 200 தணங்கொண் 124 | கொற்றவன் றிரு 132 சிறுவன் னேடெ 194 குணத்தருகணங் 137 - கான்ரைச்சடில் 295 ) தமண்ட லக் 229 குணமோடடைந்தி 265 கொன்று தடத்தி 31 / | சீர்மணிதான குருமொழி | 131 கோக்கயநோக்கை 297 | சீர்விளங்குமுன் 151 குலக் தருரீதி 195 கோகனகவா 45 சீலமன்னசிறக் குமுவினோடு 11 . ' கோடிபொன் 211 சீலமார்வரு 53 குழுவொடு திரண் 126 கோடியலேனமா 159 சுடர்கொண்மா 94 குளிர்ந்தருள் புரி 250 ) ! கோதிலாத 107 சுத்தமாவு திரை 145 தறுகுமுனம் 30 - கோதிலாமனப் 171 சுந்தரமாக 13 குறைவறமாமன் 214 ! கோலியபொன் 124 சுந்தரவணியணி குறையறவடசொல் 6 ) சகம்பரிவறு 112 ) | சுந்தான் நானே குறைவின் மண்ட 131 சகமகிழ்வெய்த 226 சுந்தான கையி 241 குன் றமனந்தா 151 சடைமுடிமுடியா 260 சுந்தரனவதான 151 குன் தவிலீசனாக 155 சடைமுடியமுதவி 176 | சுதருலகுபுக குன்றியமனத் 217 சண்பைநாயக 185 சுரிகுழதுமை குன்றியோர் தமை 187 : சாமுறைதுதி 47 ' சுருதிகான் மதை கூசமூன் விட்ட 241 : சதமுரையடித் 148 சுருதியோசை 18 கூரியவுளத்து 55 சந்தியாமடத்தே 309 சுத்தாற்றவர்க 193 கூரும்தொட 129 சாதிரகுலத் 104 | சூடுமாலைகடயல் கூநரும்பேர | 24 சமையமாமு 24 ! சூத்திரர் தலைவன் 258 கூறிய பின்னர் 271 சயந்தரும்பெரு 137 செங்கயற்கண் கேட்குமுன்பழை 23 சாணகம்பூசி 198 செந்தமிழ்பயி 187 கேட்டமாத : திரு 267 சாத்தியமற்றமிழ் 203 | செந்துவர்வாய் 303 கேட்டருளாய் 300 | சாதிமுறையறி 179 | ' சக்கெறிசேர்சுக் 160 பேட்டருளும் 82 சாதவாதனையினா 310 செந்நெறிசேர்வி 149 சேட்டவெஞ்சேனை 263 சார்ந்தகாவுக் 10 செக்கெறித்தானை 265 கேட்டிடுமிடினன 262 சார்ந்தவம் 44 செந்நெறிகாயன் 298 கைத்தொழித் 46 சார்ந்தவென 149 செந்நெறியிலுற்ற 184 268 ) 1901 182 91 ) 230 30