திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி, 94 173 134 19, 193 186 ஏதமொழிமறை 160 ஓதரியவுத் 29 | கருணைசேர்கடவு 265 16 தரும்பரிவு 206 கருணைசேர்சொக்க 299 ஏத்துமதையே 181 ஓத சம்பிரமா 241 கருணை மேனிய 316 ஏயபத்தி 8. தருமரத்தால் 273 கருணையன்கண் ஏயவழுவின்றி 64 தருமனோ 48 கருணையன்றாது 214 ஏயுறவச்சமும் 180. ஓதருமுலகுக் 250 கருணையிற்பரிச 297 ஏர்தரும்கல 157 : தியபகுதி 117 கருத்தினை 12 ஏர்படப் 84 : ஓதுபாயர் 8. கருத்துடைச்சே 204 சத்தமார்பெரி 307 ஓதுபுகழ்வாள் 118 கருதிடின் வல ஏறலுமற்று 131 ககனமீது 72 கருதிடினொரு 129 ஏன்றகங்கங்க 169 ! கங்குலிலிறை 281 கருதிரின்று ஏனமெய்தி 25 கீஞ்சுகம்லைங்கு 133 கருதி யான்னு ஐயமில்கணி 34 : கட்டுக ழன்மா 190 கருதின் வண் ஐயமில்பதிகத் 189 கட்டுசெஞ்சொ 190 கருதினிச்சிறுவ ஐயமில்லென 192 கடந்தருவாரை 257 கருதுகாதல ஐயமிலையென்றி 181 கடப்பனகுதி 127 கருதுமப்பதி 11] ஐயனே நினக் 279 | கடம்பமாவ 28 கல்வியில் 79 ஓக்குமொக்கு 272 கடம்பசேயுயர் 214 கலகவெஞ்சமன் 191 ஒடுக்குள்ளான 271 கடல்வலிய 81 கழறமாமறை ஒண்சராசா *43 கடி கமழ்சடை 269 கமுமலப்பால 180 ஒண்பொரு 167 கடியபாம்புமிழ் 175! கழுமலமுனியை ஒப்பிலானுரை 211 கடுகிமோதி 104 கழைய தண் ஒருமைநெஞ்சக *11 கண்ட துரெடு 69 கன்நீ ங்கிட ஒருவராலணுக 301 கண்டமாலை. 107 கள்ளனைக்கட்டி 249 ஒருவருமிக 76. கண்ட வக்ககர் 264 களக்கமில்லா 255 உருவினையா 14 கண்டவர் பயந்த 172 கற்பமார்முன்னோ 261. ஒழுக்கத் தரு 123 கண்டவர் வருந்தே 185 கற்பலெங்க 55 ஒள்ளியகிள்ளி 253 | கண்டவர்விரை 230 கற்றைவெண் 110 ஒள்ளிய வடல் 236 | கண்டவாமை 137 கன்றியசமணர் 103 ஒளித்த சென்னி 242 ; கண்டனம் பெரி 25 கன்னன்மொழி 191 ஒளிவளர் வீர 230 : கண்டனமெங்க 289 ) கனகவொண்குழை 261 ஒன்றியசாப 32 கண்டனன்கா 45 கனத்திறைசொல் 273 ஒன்றிய பெரு 243 ' கண்போரிடங்கள் 36 கனலுமிழ் செங் 294 அன்றியவடி 35 | கணணிலானென் 235 கனவரைவில்லி ஒன்று தீர்மிசை 227 கண்ணுதலழகி 266 | கனவிடைக்கண்ட 211 ஓக்கியமன்னன் 219 | கண்ணுவன் முதலா 311| கனவு நிலைாங்கி 118 ஒக்கிய முன்னோ 266 கணங்கொள் சிறு 124 காசில்லான 38 ஓங்கிருளை 91 |கணை படுக்கான் 263 காசினான்மறை 113 ஓக்குகோலறை 145 கதிதரும் கொடுகாவல் ஒக்குதனமுடை 301 | சுந்தரம்வேர்ப்ப 270 காண்டகுகுரலொ 182 ஓங்குபோரு 72 கீயவருந்தம்பி 223 காணினினியிதற் 196 ஓசனையகலநீள 144 | க 'பரிதிண் டேர் 107 காத்தருளா 109 ஓடுவ'ன்மீள்க 206 கருகலவெளி 97 காதலசோடி ஓடையனைப் 278 கருனை கூர்ந்து 295 காதலியோ 129 25 185 85
செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி 94 173 134 19 193 186 ஏதமொழிமறை 160 ஓதரியவுத் 29 | கருணைசேர்கடவு 265 16 தரும்பரிவு 206 கருணைசேர்சொக்க 299 ஏத்துமதையே 181 ஓத சம்பிரமா 241 கருணை மேனிய 316 ஏயபத்தி 8 . தருமரத்தால் 273 கருணையன்கண் ஏயவழுவின்றி 64 தருமனோ 48 கருணையன்றாது 214 ஏயுறவச்சமும் 180 . ஓதருமுலகுக் 250 கருணையிற்பரிச 297 ஏர்தரும்கல 157 : தியபகுதி 117 கருத்தினை 12 ஏர்படப் 84 : ஓதுபாயர் 8 . கருத்துடைச்சே 204 சத்தமார்பெரி 307 ஓதுபுகழ்வாள் 118 கருதிடின் வல ஏறலுமற்று 131 ககனமீது 72 கருதிடினொரு 129 ஏன்றகங்கங்க 169 ! கங்குலிலிறை 281 கருதிரின்று ஏனமெய்தி 25 கீஞ்சுகம்லைங்கு 133 கருதி யான்னு ஐயமில்கணி 34 : கட்டுக ழன்மா 190 கருதின் வண் ஐயமில்பதிகத் 189 கட்டுசெஞ்சொ 190 கருதினிச்சிறுவ ஐயமில்லென 192 கடந்தருவாரை 257 கருதுகாதல ஐயமிலையென்றி 181 கடப்பனகுதி 127 கருதுமப்பதி 11 ] ஐயனே நினக் 279 | கடம்பமாவ 28 கல்வியில் 79 ஓக்குமொக்கு 272 கடம்பசேயுயர் 214 கலகவெஞ்சமன் 191 ஒடுக்குள்ளான 271 கடல்வலிய 81 கழறமாமறை ஒண்சராசா * 43 கடி கமழ்சடை 269 கமுமலப்பால 180 ஒண்பொரு 167 கடியபாம்புமிழ் 175 ! கழுமலமுனியை ஒப்பிலானுரை 211 கடுகிமோதி 104 கழைய தண் ஒருமைநெஞ்சக * 11 கண்ட துரெடு 69 கன்நீ ங்கிட ஒருவராலணுக 301 கண்டமாலை . 107 கள்ளனைக்கட்டி 249 ஒருவருமிக 76 . கண்ட வக்ககர் 264 களக்கமில்லா 255 உருவினையா 14 கண்டவர் பயந்த 172 கற்பமார்முன்னோ 261 . ஒழுக்கத் தரு 123 கண்டவர் வருந்தே 185 கற்பலெங்க 55 ஒள்ளியகிள்ளி 253 | கண்டவர்விரை 230 கற்றைவெண் 110 ஒள்ளிய வடல் 236 | கண்டவாமை 137 கன்றியசமணர் 103 ஒளித்த சென்னி 242 ; கண்டனம் பெரி 25 கன்னன்மொழி 191 ஒளிவளர் வீர 230 : கண்டனமெங்க 289 ) கனகவொண்குழை 261 ஒன்றியசாப 32 கண்டனன்கா 45 கனத்திறைசொல் 273 ஒன்றிய பெரு 243 ' கண்போரிடங்கள் 36 கனலுமிழ் செங் 294 அன்றியவடி 35 | கணணிலானென் 235 கனவரைவில்லி ஒன்று தீர்மிசை 227 கண்ணுதலழகி 266 | கனவிடைக்கண்ட 211 ஓக்கியமன்னன் 219 | கண்ணுவன் முதலா 311 | கனவு நிலைாங்கி 118 ஒக்கிய முன்னோ 266 கணங்கொள் சிறு 124 காசில்லான 38 ஓங்கிருளை 91 | கணை படுக்கான் 263 காசினான்மறை 113 ஓக்குகோலறை 145 கதிதரும் கொடுகாவல் ஒக்குதனமுடை 301 | சுந்தரம்வேர்ப்ப 270 காண்டகுகுரலொ 182 ஓங்குபோரு 72 கீயவருந்தம்பி 223 காணினினியிதற் 196 ஓசனையகலநீள 144 | ' பரிதிண் டேர் 107 காத்தருளா 109 ஓடுவ ' ன்மீள்க 206 கருகலவெளி 97 காதலசோடி ஓடையனைப் 278 கருனை கூர்ந்து 295 காதலியோ 129 25 185 85