திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூடு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். இன்னல்செய்கு 122 உரனொக் 53 |எம்பெரும்பொரு 115 இன்னவென்றறி 138 | உருகாத 5 எரிந்தசெக்குஞ்சி 147 இன்னநீர்த்தார் 213 உருகிமுன் கண்ட 309 | எச்.லோட வாவொ 265 இன்னா சொல் 166 உருத்தகுமனைவி 256 எழிலுமை 83 இன்னனபகர்க 89 உரைகெழுவேத 187 எழிதருமன்னவ 157 இன்ன ன பலவஞ் 249 உவமையின் 76 | எழின் மடமாத 187 இன்னன பேசி 231 உழுவைவேழ 2! | எற்றிகழ்பலவி 127 இன்னனவகை 2061 உழையிடையமுது 153 | எற்றிகழுமுடன் 169 இன்னனவிளிய 206 உளநெகிழ்ந்திட 183 | என் பெருத்தவத்தா 304 இன்னியல்வான 166 உளப்படுமமை | என் நடிதொ 54 இனக்கவை 88 உளமகிழ்க்தரவு 244 என்றது சொல்லச் 99 இனிதொர்கவி 228 உாமாரையு 51 | என் நது சொல்லவா 108 இனிமைகூர் செழி | 207 உற்றதுகேளா 119 என்றது சொலவி 84 இனிமை கூர் தரு 67 உற்றவல்த 84 | என்தருள் செய் 28 இனிமை சேர் 21 உற்றவைமத்தவ 139 | எரலுமே தமீ 236 இனிமையுறவித் 219 உற்றெருக் 45 என்றவர்கூறக் 169 இனியதான் 58 உதவக்கிரமா 51 என்றவர் சொல்ல 279 இனியனபெற்ற | 144 உறு பிரமகத்தி 251! என் தவள் சொல் 307 இனியுயிர்செகுத் 309 உத்தமன்ன 198) என் வேனடியாரோ 304 ஈங்கிது சொல்ல 120 | உன்னரும்பெரும் 168 } என்றார்வரை 110 ாங்கிதுபகாக் | 161| உன்னரும்விசேடம் 85 என்றியாய் 49 ஈங்குமுன்வளர் 213 | உன்னருமிறைவ 238 என் றிறை கூறமு 20 உன்னருமுன்னேர் 65! என் றுகருதியிர 136 ஈசனுக்கற்றுச் 68 உன்னருமேழ் என்றுகொண்டி 248 ஈசனோர்மனி 120| | உன் ன வரியான் 147 ) என்று போற்றிட, 183 ஈதொழித்தெமக் | 238 உன்னான் மறை 245 என்ற மன்றாடி 261 ஈனமாக்கறிக 209 ) உன்னிமாலுமுவ 201 | என்றுமிவன் கனமில்வளங்க 224 உன்னுடை மாம 302) என்று முறை 45 ஈனமிலாவிக் 21 உனக்கினியளித்த 275 என்றமென் 27 உடலினைத்தபதவை 311 ஊட்சோளி 22 | என்றுரை செய் 119 உண்டலுஞ்செய்தி 120 ஊர்தொறும் 17 என்ன து நீங்கள் 187 உத்தமக்கனகப்போ 310 ஊமுடைமு 68 என்னவின்னுட 209 உத்தமத்தலைவன் 307 மற்டுமருவி 101 என்னறிவின் 79 உத்தமவிரனத் 139 எனெழுகுன் | என்னுடன் பிறக் உகதடினத்தக 209 எங்கண்மாரி 225 என்னுடைவிரு 240 உத்தரகோசமங் 150 எங்குமோரினரதே 310 என்னுமத்திரு உந்தையருள் 80 எண்ட ருதேசி 95 என்னுமுன்னண பயர்கனவட்டம் 133 எண் துஞ் சான் 1961 என்னேயாளு 180 உயர் தருசித்தர் 236 எண்ணரிய தா 73 ) 6ானவாழ்த்தியொ 200 உயர்வு ர யலக 228 எண்ணில் பெரும் 109 ஏக்கிமுன் கிடை 259 உயிர்நிலையாமை 163 என்பயிலு 52 சட்டைநீக்கு 313 உாகராயக 49 எந்தைகேண்முர் 155) எத்திமாவறி 135 உரவிதுசெடிது 270|ரத்தையுயர்பட்டி 304 ஏதநீங்கு 50 உராழிக்க 102' எந்தைவல்லன 12ஏதமகலவித் 972) ஈசஞர்மதி 103) 215 205
கூடு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . இன்னல்செய்கு 122 உரனொக் 53 | எம்பெரும்பொரு 115 இன்னவென்றறி 138 | உருகாத 5 எரிந்தசெக்குஞ்சி 147 இன்னநீர்த்தார் 213 உருகிமுன் கண்ட 309 | எச் . லோட வாவொ 265 இன்னா சொல் 166 உருத்தகுமனைவி 256 எழிலுமை 83 இன்னனபகர்க 89 உரைகெழுவேத 187 எழிதருமன்னவ 157 இன்ன பலவஞ் 249 உவமையின் 76 | எழின் மடமாத 187 இன்னன பேசி 231 உழுவைவேழ 2 ! | எற்றிகழ்பலவி 127 இன்னனவகை 2061 உழையிடையமுது 153 | எற்றிகழுமுடன் 169 இன்னனவிளிய 206 உளநெகிழ்ந்திட 183 | என் பெருத்தவத்தா 304 இன்னியல்வான 166 உளப்படுமமை | என் நடிதொ 54 இனக்கவை 88 உளமகிழ்க்தரவு 244 என்றது சொல்லச் 99 இனிதொர்கவி 228 உாமாரையு 51 | என் நது சொல்லவா 108 இனிமைகூர் செழி | 207 உற்றதுகேளா 119 என்றது சொலவி 84 இனிமை கூர் தரு 67 உற்றவல்த 84 | என்தருள் செய் 28 இனிமை சேர் 21 உற்றவைமத்தவ 139 | எரலுமே தமீ 236 இனிமையுறவித் 219 உற்றெருக் 45 என்றவர்கூறக் 169 இனியதான் 58 உதவக்கிரமா 51 என்றவர் சொல்ல 279 இனியனபெற்ற | 144 உறு பிரமகத்தி 251 ! என் தவள் சொல் 307 இனியுயிர்செகுத் 309 உத்தமன்ன 198 ) என் வேனடியாரோ 304 ஈங்கிது சொல்ல 120 | உன்னரும்பெரும் 168 } என்றார்வரை 110 ாங்கிதுபகாக் | 161 | உன்னரும்விசேடம் 85 என்றியாய் 49 ஈங்குமுன்வளர் 213 | உன்னருமிறைவ 238 என் றிறை கூறமு 20 உன்னருமுன்னேர் 65 ! என் றுகருதியிர 136 ஈசனுக்கற்றுச் 68 உன்னருமேழ் என்றுகொண்டி 248 ஈசனோர்மனி 120 | | உன் வரியான் 147 ) என்று போற்றிட 183 ஈதொழித்தெமக் | 238 உன்னான் மறை 245 என்ற மன்றாடி 261 ஈனமாக்கறிக 209 ) உன்னிமாலுமுவ 201 | என்றுமிவன் கனமில்வளங்க 224 உன்னுடை மாம 302 ) என்று முறை 45 ஈனமிலாவிக் 21 உனக்கினியளித்த 275 என்றமென் 27 உடலினைத்தபதவை 311 ஊட்சோளி 22 | என்றுரை செய் 119 உண்டலுஞ்செய்தி 120 ஊர்தொறும் 17 என்ன து நீங்கள் 187 உத்தமக்கனகப்போ 310 ஊமுடைமு 68 என்னவின்னுட 209 உத்தமத்தலைவன் 307 மற்டுமருவி 101 என்னறிவின் 79 உத்தமவிரனத் 139 எனெழுகுன் | என்னுடன் பிறக் உகதடினத்தக 209 எங்கண்மாரி 225 என்னுடைவிரு 240 உத்தரகோசமங் 150 எங்குமோரினரதே 310 என்னுமத்திரு உந்தையருள் 80 எண்ட ருதேசி 95 என்னுமுன்னண பயர்கனவட்டம் 133 எண் துஞ் சான் 1961 என்னேயாளு 180 உயர் தருசித்தர் 236 எண்ணரிய தா 73 ) 6ானவாழ்த்தியொ 200 உயர்வு யலக 228 எண்ணில் பெரும் 109 ஏக்கிமுன் கிடை 259 உயிர்நிலையாமை 163 என்பயிலு 52 சட்டைநீக்கு 313 உாகராயக 49 எந்தைகேண்முர் 155 ) எத்திமாவறி 135 உரவிதுசெடிது 270 | ரத்தையுயர்பட்டி 304 ஏதநீங்கு 50 உராழிக்க 102 ' எந்தைவல்லன 12ஏதமகலவித் 972 ) ஈசஞர்மதி 103 ) 215 205