திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி, 171 138 ஆயிரம்பசும் 65 இத்தகவென்ன 191/ இம்மணவாளன் மே 167 ஆயினும்வே 28 ' இத்தகுதியினி 191| இயமாதரை 181 ஆயுதகலைகள் 169 இத்தகைமையிய 64. இயல்பட வெக்கு 191 ஆர்ந்தபெரும்பு 166 இத்தகைமையிற் 83. இயற்சிவன - 69 ஆர்த்தமக்கை 89 இத்தலத்து 59. இயைத் தனன்பொ 273 ஆர்ந்து செல்கதி 199 இத்தலபதி 63 இர தியு மொக்கா 283 ஆசனமும்பகலு 111 இத்திருக்கோல 159 இரந்திது பல்காத் 279 ஆரணமோதிற் | 110 | இத்திருமுகத் 116| இரவிடைமறைத்து 284 ஆரவுக்தொ | 46/ இத்திரப்பாடல் 272 இருக்கு வித்தி 251 ஆரியமொழியு 1:3 இதமுதிமுன் 245 இருக் தண திசை 36 ஆரிருள்லிடப் 134 இந்தத்தெய்வப் 265 இருந்தணிமாமுத 216 ஆலகாலக்கடு | 100! இந்தகல்லுரை 3 | இருந்தவன் தன்னை 273 ) ஆலநீழான்னி 162! இந்தவாசகவோ | இருந்திறல்வழ 92 ஆலத்துளணைத்துவ 60! இந்தவாறுரம் 181 இருமைசேர் திரு 277 ஆலயத்துளனைந்து 282 | இந்தவெந்திறஞ் 294 | இ ருமை தரும் துரை 138 ஆவியக்தொ 4) இந்திரன்கேளா 26 இருவருமுகம் 229 ஆவியிற்சிற 31 இந்திரன் வெம்பழி 9! இலகுகன்றுக்கிர 282 ஆழ்த்தசெழு 28 இந்தி : பயன் மால் 1/2 இலகுவாள்வி ஆழிமண்கட 56 இந்திரனயன்மாலாதி 88, இவ்வண்ணந் 110 ஆழியுருவணையபெ 308 | இந்திரனுள்ன 11 | இவ்விடத்தென் 108 ஆறிடையிலலறி 165 இந்திதாயிறு 247 | இளமைமெய் 87 ஆன் றவயே 33 இந்துமன்னர் 255 ; இறுகிக்குவித்து ஆன செய்தி 24 | இரசெறிசபிப் 241) இறையவன்மு இக்கணக்கிப்படி 216 இந்நெறிக்கரு |i4| இறையவமாரு 98 இக்கனவு 80 இக்கெறியாக 128 இறையவு முகு 207 இக்குணங்கள் 75 இந்நெறிமன்னர் 136 இறையவனொளி 148 இகலமண் பரிச 200| இக்சிசறியாகாயத் 259' இறைவனைக் இக்கது காணா 1841 இக்கெறியாகும் 221. இன்பகாவல இக்குரைசெய் 161 இந்தெறியிருப் 238 இன்பமுறுபாட 158 இக்குளீர் 120| இச் 'நற்பொழுக்கங் 2251 இன்புறவழைத்து 210 இச்சையினடி | 103 இந்நெறியொழுகு 255 இன்புறவினிய இசைப்பமுேகி | 127) இச்செறிவிளைந்த 139 இன்றிதத்கே 25 இடம் வலம்புரி 131 இப்படிசூடிப் 45 இன்றியாமறிக் 199 இடரொழித் திறை 2201 இப்படிச்சபி 31' இன்றுதானி 59 இடவியக தியின் 131| இப்படிச் செய்தலி 284 | இன்று பூசை குடமு 267 இணையில் வண்ண 87 இப்படிச்சொல்ல 306 இடன் றுமாடி 11 இணையில்வைதிக 305 | இட்படி சொல்லி 88 | இன்று விரைவி 147 இணையிலான் 34 இப்படி வருந்தல் 157 : இன்ன தம்மையி 276 இத்தகவமைச்சர் 238 இப்பரிமாவொரி 134. இன்னதென்ற்றி 181 இத்தகவறியாராகி 265 | இப்பெருங்கொத் 206 | இன்ன பூவா 10 இத்தகவா ற்சிதக் 250 இப்பெரும் உதம் 280 | இன்னருள்சேர்தய 90 இத்தகவிற்றுாதர் 118| இப்பொழுதளக் 18? இன்னருள் சோ 181 இத்தகவினிரு 151 | இப்பொழுதுவம் 28 | இன்னல்கூர்கதை 275 இந்தபுதனிகட 274/ இம்மணவாளன்மெ 1611 இன்னல்கூர் K. 451 27 161
செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி 171 138 ஆயிரம்பசும் 65 இத்தகவென்ன 191 / இம்மணவாளன் மே 167 ஆயினும்வே 28 ' இத்தகுதியினி 191 | இயமாதரை 181 ஆயுதகலைகள் 169 இத்தகைமையிய 64 . இயல்பட வெக்கு 191 ஆர்ந்தபெரும்பு 166 இத்தகைமையிற் 83 . இயற்சிவன - 69 ஆர்த்தமக்கை 89 இத்தலத்து 59 . இயைத் தனன்பொ 273 ஆர்ந்து செல்கதி 199 இத்தலபதி 63 இர தியு மொக்கா 283 ஆசனமும்பகலு 111 இத்திருக்கோல 159 இரந்திது பல்காத் 279 ஆரணமோதிற் | 110 | இத்திருமுகத் 116 | இரவிடைமறைத்து 284 ஆரவுக்தொ | 46 / இத்திரப்பாடல் 272 இருக்கு வித்தி 251 ஆரியமொழியு 1 : 3 இதமுதிமுன் 245 இருக் தண திசை 36 ஆரிருள்லிடப் 134 இந்தத்தெய்வப் 265 இருந்தணிமாமுத 216 ஆலகாலக்கடு | 100 ! இந்தகல்லுரை 3 | இருந்தவன் தன்னை 273 ) ஆலநீழான்னி 162 ! இந்தவாசகவோ | இருந்திறல்வழ 92 ஆலத்துளணைத்துவ 60 ! இந்தவாறுரம் 181 இருமைசேர் திரு 277 ஆலயத்துளனைந்து 282 | இந்தவெந்திறஞ் 294 | ருமை தரும் துரை 138 ஆவியக்தொ 4 ) இந்திரன்கேளா 26 இருவருமுகம் 229 ஆவியிற்சிற 31 இந்திரன் வெம்பழி 9 ! இலகுகன்றுக்கிர 282 ஆழ்த்தசெழு 28 இந்தி : பயன் மால் 1 / 2 இலகுவாள்வி ஆழிமண்கட 56 இந்திரனயன்மாலாதி 88 இவ்வண்ணந் 110 ஆழியுருவணையபெ 308 | இந்திரனுள்ன 11 | இவ்விடத்தென் 108 ஆறிடையிலலறி 165 இந்திதாயிறு 247 | இளமைமெய் 87 ஆன் றவயே 33 இந்துமன்னர் 255 ; இறுகிக்குவித்து ஆன செய்தி 24 | இரசெறிசபிப் 241 ) இறையவன்மு இக்கணக்கிப்படி 216 இந்நெறிக்கரு | i4 | இறையவமாரு 98 இக்கனவு 80 இக்கெறியாக 128 இறையவு முகு 207 இக்குணங்கள் 75 இந்நெறிமன்னர் 136 இறையவனொளி 148 இகலமண் பரிச 200 | இக்சிசறியாகாயத் 259 ' இறைவனைக் இக்கது காணா 1841 இக்கெறியாகும் 221 . இன்பகாவல இக்குரைசெய் 161 இந்தெறியிருப் 238 இன்பமுறுபாட 158 இக்குளீர் 120 | இச் ' நற்பொழுக்கங் 2251 இன்புறவழைத்து 210 இச்சையினடி | 103 இந்நெறியொழுகு 255 இன்புறவினிய இசைப்பமுேகி | 127 ) இச்செறிவிளைந்த 139 இன்றிதத்கே 25 இடம் வலம்புரி 131 இப்படிசூடிப் 45 இன்றியாமறிக் 199 இடரொழித் திறை 2201 இப்படிச்சபி 31 ' இன்றுதானி 59 இடவியக தியின் 131 | இப்படிச் செய்தலி 284 | இன்று பூசை குடமு 267 இணையில் வண்ண 87 இப்படிச்சொல்ல 306 இடன் றுமாடி 11 இணையில்வைதிக 305 | இட்படி சொல்லி 88 | இன்று விரைவி 147 இணையிலான் 34 இப்படி வருந்தல் 157 : இன்ன தம்மையி 276 இத்தகவமைச்சர் 238 இப்பரிமாவொரி 134 . இன்னதென்ற்றி 181 இத்தகவறியாராகி 265 | இப்பெருங்கொத் 206 | இன்ன பூவா 10 இத்தகவா ற்சிதக் 250 இப்பெரும் உதம் 280 | இன்னருள்சேர்தய 90 இத்தகவிற்றுாதர் 118 | இப்பொழுதளக் 18 ? இன்னருள் சோ 181 இத்தகவினிரு 151 | இப்பொழுதுவம் 28 | இன்னல்கூர்கதை 275 இந்தபுதனிகட 274 / இம்மணவாளன்மெ 1611 இன்னல்கூர் K . 451 27 161