திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

13 199 76 கூடுஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், அவ்வவயோனி 293 | என்.வரொல்ல 1141 ஆங்கயன் மறையா - 83 அவ்வுரைகேட்கு 253 | அன்ன வடைனேர் 219 | ஆங்கவன் தன்னை 12 அவ்வுரைகேட்ட 25 அன்னியசொ 70 ஆங்கவன் தனக்கு 290 அவ்வுரை,..எரு 200| அன்னையொப்ப 312 ஆக்கவன் றிசை 237 அவ்வுரை... 257 அனத்தும் வல் 191 ஆங்கலனொருகால் 245 அவ்வுரைதெரிய 172 அனைவரும்புமத் 1861 ஆங்கவையிருக் 214 அவமுஅபுதில் 93 ஆக்கியவுலகத் 167 ஆங்கிடங்கொ 63 அவனிவேந்த | 78 ஆங்கணைந்த பரு 85 ஆங்கிலங்கு 109 அவைாடு 8 ஆங்கனைம் த 98 ஆங்கிறையிறைவி 218 அலையுறுது தக் 49 ஆக்க திட்பீழலி 217 ஆக்கினியபாதே 152 அழகிய சொக்க 891 ஆங்கது கண்டதொன் 247 | ஆங்கினியம் அழகினாலருக்கு 159 ஆங்க திகன்: போ 297 ஆங்குக்காணு அழகிறதுக்கழகார் 104) ஆங்கதிகண்டமன் 1851 ஆங்கும் ரிதுவே 189 அள்ளியுண்டிட | 2:36| ஆக்க துகண் டுசால 1951 ஆக்குமா 1019 அளந்தபுலவரான 262 ஆங்க. துகண் நீே 83 | ஆங்குயால அனந்தபே 81 ஆகக துகண்டுவா 225 ஆம்குலகமலு 202 அற்புதன் மேனி 237 | ஆங்க திகண்டோ 178| ஆக்குக் கண்ட 129 அத்புதனைப்ப 207 ஆககது சேட்டுவி 306 ஆங்கொருபுடையிற் 303 அற்றவர்க்கத்து 252 ஆங்கது கேட்டுவேட் 24 ஆங்கோருவறி 165 அதெகெறிக்காழி 2011 ஆங்கது ...ாக 49! ஆசிலான்கண் 26 அறமலிதனது 52 ஆக்கது...ரழ 230 ஆசியர்கள்ல 186 அறமலிதந்தி 167 ஆக்கது செg 136 | ஆட கனகன்று அதமலிமதுரை 891ஆங்கது. 'சால்லஞோ 224 | ஆடவர்பாடு 5 அதமலிவைதிகத் 174 | ஆக்கது சால்ப்பா 185, ஆடுவன்விரலி அமரக்கொல்ல 177 ஆக.சதுசொல்லா 307) ஆடைசோதளவு அறமுறாண் 182 | ஆங்கதி தங்க 66 ஆண்டகை தய் 53 அறிபவனெ 75 ஆம்கதுபக 58 ஆண்டவதிகா 142 அறியுமிவன்கொ 274 ஆக்கதுவிழு 45) ஆண்டியாண்டொ 301 அறிவால்வித 51 ஆக்கரிமுரற்சி ஆண்டுமுன் சென் 181 அன்புடைகாயுக 1791 ஆங்கவடாலுக் 23-1) ஆதாஞ்சேர் 73 அன்புடையவள் ஆங்கவர்களியை ஆதரத்தொடு 256 அன்புடையாளே 280) ஆங்கவர்காமு 261 ஆதரவடியார் அன்புமிக்கவறிவு 280 ஆம் கவர் கோலா ஆதரித்தடிய 117 அன்புரவிதை 26 | ஆங்கவர்தம் 141 ஆதலாவறிகு அன்புறுவளவன் 155 ஆங்கவர் நீங்க 299 ஆதலாலிவன் கட் 168 அன்பொடுவிளங் 244 ஆவர்பணி ஆதலாலெமக்கு 293 அன்றியும் பெருமை 293 ஆக்கவர்போத்து ஆதலானல் தர 210 அன்றியும் விசே 246 ஆங்கவர்போயு ஆக்காதரையன் அன்றியுமொரு 156 ஆங்கவர்முன் | ஆதிநாதனறி அன்றினார் புரங் 37 ஆங்கவர்க தித்த 246 . திகாயக 115 அன்று முன்னதி 158 | ஆங்ககக்காண132) ஆத்கான்மரு அன்று மைக் 86 ஆங்கவற்றுண் 295 ஆதிகான்முகன் அன்னக்திகமு 16| ஆங்க...னாடு 212 | ஆதிமாமா 52 அன்னவர்புலம் 128) ஆங்க...னால் 911 ஆதியாதித்தன் 105 315 271 212 287) . 214) ஈவ 263 124 1481 135 121 113 247 86 57 39
13 199 76 கூடுஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் அவ்வவயோனி 293 | என் . வரொல்ல 1141 ஆங்கயன் மறையா - 83 அவ்வுரைகேட்கு 253 | அன்ன வடைனேர் 219 | ஆங்கவன் தன்னை 12 அவ்வுரைகேட்ட 25 அன்னியசொ 70 ஆங்கவன் தனக்கு 290 அவ்வுரை . . எரு 200 | அன்னையொப்ப 312 ஆக்கவன் றிசை 237 அவ்வுரை . . . 257 அனத்தும் வல் 191 ஆங்கலனொருகால் 245 அவ்வுரைதெரிய 172 அனைவரும்புமத் 1861 ஆங்கவையிருக் 214 அவமுஅபுதில் 93 ஆக்கியவுலகத் 167 ஆங்கிடங்கொ 63 அவனிவேந்த | 78 ஆங்கணைந்த பரு 85 ஆங்கிலங்கு 109 அவைாடு 8 ஆங்கனைம் 98 ஆங்கிறையிறைவி 218 அலையுறுது தக் 49 ஆக்க திட்பீழலி 217 ஆக்கினியபாதே 152 அழகிய சொக்க 891 ஆங்கது கண்டதொன் 247 | ஆங்கினியம் அழகினாலருக்கு 159 ஆங்க திகன் : போ 297 ஆங்குக்காணு அழகிறதுக்கழகார் 104 ) ஆங்கதிகண்டமன் 1851 ஆங்கும் ரிதுவே 189 அள்ளியுண்டிட | 2 : 36 | ஆக்க துகண் டுசால 1951 ஆக்குமா 1019 அளந்தபுலவரான 262 ஆங்க . துகண் நீே 83 | ஆங்குயால அனந்தபே 81 ஆகக துகண்டுவா 225 ஆம்குலகமலு 202 அற்புதன் மேனி 237 | ஆங்க திகண்டோ 178 | ஆக்குக் கண்ட 129 அத்புதனைப்ப 207 ஆககது சேட்டுவி 306 ஆங்கொருபுடையிற் 303 அற்றவர்க்கத்து 252 ஆங்கது கேட்டுவேட் 24 ஆங்கோருவறி 165 அதெகெறிக்காழி 2011 ஆங்கது . . .ாக 49 ! ஆசிலான்கண் 26 அறமலிதனது 52 ஆக்கது . . . ரழ 230 ஆசியர்கள்ல 186 அறமலிதந்தி 167 ஆக்கது செg 136 | ஆட கனகன்று அதமலிமதுரை 891ஆங்கது . ' சால்லஞோ 224 | ஆடவர்பாடு 5 அதமலிவைதிகத் 174 | ஆக்கது சால்ப்பா 185 ஆடுவன்விரலி அமரக்கொல்ல 177 ஆக . சதுசொல்லா 307 ) ஆடைசோதளவு அறமுறாண் 182 | ஆங்கதி தங்க 66 ஆண்டகை தய் 53 அறிபவனெ 75 ஆம்கதுபக 58 ஆண்டவதிகா 142 அறியுமிவன்கொ 274 ஆக்கதுவிழு 45 ) ஆண்டியாண்டொ 301 அறிவால்வித 51 ஆக்கரிமுரற்சி ஆண்டுமுன் சென் 181 அன்புடைகாயுக 1791 ஆங்கவடாலுக் 23 - 1 ) ஆதாஞ்சேர் 73 அன்புடையவள் ஆங்கவர்களியை ஆதரத்தொடு 256 அன்புடையாளே 280 ) ஆங்கவர்காமு 261 ஆதரவடியார் அன்புமிக்கவறிவு 280 ஆம் கவர் கோலா ஆதரித்தடிய 117 அன்புரவிதை 26 | ஆங்கவர்தம் 141 ஆதலாவறிகு அன்புறுவளவன் 155 ஆங்கவர் நீங்க 299 ஆதலாலிவன் கட் 168 அன்பொடுவிளங் 244 ஆவர்பணி ஆதலாலெமக்கு 293 அன்றியும் பெருமை 293 ஆக்கவர்போத்து ஆதலானல் தர 210 அன்றியும் விசே 246 ஆங்கவர்போயு ஆக்காதரையன் அன்றியுமொரு 156 ஆங்கவர்முன் | ஆதிநாதனறி அன்றினார் புரங் 37 ஆங்கவர்க தித்த 246 . திகாயக 115 அன்று முன்னதி 158 | ஆங்ககக்காண132 ) ஆத்கான்மரு அன்று மைக் 86 ஆங்கவற்றுண் 295 ஆதிகான்முகன் அன்னக்திகமு 16 | ஆங்க . . . னாடு 212 | ஆதிமாமா 52 அன்னவர்புலம் 128 ) ஆங்க . . . னால் 911 ஆதியாதித்தன் 105 315 271 212 287 ) . 214 ) ஈவ 263 124 1481 135 121 113 247 86 57 39