திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கடவுள் வாழ்த்து , திருச்சிற்றம்பலம். வேறு. பொருப்பைப் பண்பொடுங் குனித்துச் சண்ட வெம் புாத்தைப் பொன்றமுன் சிரித்துக் கண்டவன், கரப்பொற் குன் றடுந் திறத்துச் சிங்கமென் கருத்துட் டங்குமஞ் செழுத்துச் சம்புவண், டாக்குக் கொண்டாதஞ் சலிக்குத் தென்றலக் தழைப்பத் தொக்தொமென் றிசைத்துச் சந்ததர், நிருத்தச் செம்பதம் புரிப்பித தன்பு ஓர் திருச் சிற் றம்புலந் திருச்சிற் றம்பலம். திருவம்பலம், வேறு, அருளுந்தொகும் பொருளுத்திருக் தழகுக்தொழுங் குலமுந் தரும் பரிவொன்று சந்ததியும்புகும் பழியஞ்சமொன் பொடியும் பொருக் துருவுந்திறம் பிறவுந்துளங் கொளியும் பிறங் கறிவுஞ்செழுக் திருவும்பெரும் புகழுந்தருந் திருவம்பலர் தருவம் பலம், பொன்னம்பலம். வேறு முன்னங்கருங் கண்ணன் கிடந் தம்மண் குடைந் துன்பணந் துறுந் தன்ணண்.--மென் றன்னம்பறந் தன்னம் பெருங் கின்னம்படும் பன்னும் பழஞ் சொன்மந்திரம் பன்னுங்கபொன் முன்னும்பதம் பொன்னஞ்சிலம் பின்னந்தரும் பொன்னம்பலம் பொன்னம்பலம், () சபாபதி, வேறு திருமேவுஞ் சேது வேதச் சிரமேவும் பாஞ் சோதி யருமேவுத் திருவுருக்கொண் டம்மையுடன் செய்மை பொ மருமேவும் பெரும்பற்றப் புலியூர்யா மணியன்றுட் குருமேவும் படிமேலிக் கூத்தாடுங் கழல் போற்றி (1) 2.. பொன் றக்கண்டவன் . அழியச்செய்தவர். காபொந்தும். இ-யாகா ; கயாகான். தாக்குக்கு - வியாக்ரபாதருக்கு தரக்கு - ! '55. தென் தலம் . தென்னை, புரிப்பித்து - குசிப் பத்து; வாயர் சய்து, 'சேச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம்' என்பது அடுக்கு; பின் ஆசைகளபிப்ப யே. இங்க! லம் அன்பின் மிகுதியால் அகோக் - நல் ஒருசாராசிரியர் கொக; 'தி ரும்படி *டனம்புரி - திருங்கழ லதிருக்கல்'' ! அFM புராணம், கட.. " வாழ்த்து, --) என்பதனைம் பங்கு :- , திருவம்பலம் அருள் முதலியவற்றைத்ததும்; 45, முதலியாத் றைத்தரும், சி, நைந்துறும் - சைந்துறுவார். தீ அடம் - r. மாடம். அபi or/ மென்றது பிரமதேவரை, Taittrபத்ம். .. பட்டமுமார், !. மகால்லாகப் மக் திரம் - பஞ்சாக்கரம். ( நங்கள்! முன்னிட்க மயே , பதம் - தி வடி, கண்ணன் இம்மண் கு ைாது உர்கைந்துலும், அsi b 4, 25 இல் காம்படும்; ஆதலால மந்திரத்தைப் பா' pgtarr: hm', wம், பதத் தைத்தருதற்கு இடமாகிய பொன் air in. மென்க. ந. அரு - அருமை, மீரு - LDTH , தல்; --ர்த்த யா DATN தே ஏ re தலமூர்த்திகள் அக்கே மிரும் கார்களைப்பது புராண்'' -', போற்றி - பாது காத்தருள்க; வியங்கோள், (பி- ம்.) 1'சம்புவொண்டாக்குக்கு' 'சதுர்வேத' 3'! டி மேயக்கத்து'
கடவுள் வாழ்த்து திருச்சிற்றம்பலம் . வேறு . பொருப்பைப் பண்பொடுங் குனித்துச் சண்ட வெம் புாத்தைப் பொன்றமுன் சிரித்துக் கண்டவன் கரப்பொற் குன் றடுந் திறத்துச் சிங்கமென் கருத்துட் டங்குமஞ் செழுத்துச் சம்புவண் டாக்குக் கொண்டாதஞ் சலிக்குத் தென்றலக் தழைப்பத் தொக்தொமென் றிசைத்துச் சந்ததர் நிருத்தச் செம்பதம் புரிப்பித தன்பு ஓர் திருச் சிற் றம்புலந் திருச்சிற் றம்பலம் . திருவம்பலம் வேறு அருளுந்தொகும் பொருளுத்திருக் தழகுக்தொழுங் குலமுந் தரும் பரிவொன்று சந்ததியும்புகும் பழியஞ்சமொன் பொடியும் பொருக் துருவுந்திறம் பிறவுந்துளங் கொளியும் பிறங் கறிவுஞ்செழுக் திருவும்பெரும் புகழுந்தருந் திருவம்பலர் தருவம் பலம் பொன்னம்பலம் . வேறு முன்னங்கருங் கண்ணன் கிடந் தம்மண் குடைந் துன்பணந் துறுந் தன்ணண் . - - மென் றன்னம்பறந் தன்னம் பெருங் கின்னம்படும் பன்னும் பழஞ் சொன்மந்திரம் பன்னுங்கபொன் முன்னும்பதம் பொன்னஞ்சிலம் பின்னந்தரும் பொன்னம்பலம் பொன்னம்பலம் ( ) சபாபதி வேறு திருமேவுஞ் சேது வேதச் சிரமேவும் பாஞ் சோதி யருமேவுத் திருவுருக்கொண் டம்மையுடன் செய்மை பொ மருமேவும் பெரும்பற்றப் புலியூர்யா மணியன்றுட் குருமேவும் படிமேலிக் கூத்தாடுங் கழல் போற்றி ( 1 ) 2 . . பொன் றக்கண்டவன் . அழியச்செய்தவர் . காபொந்தும் . - யாகா ; கயாகான் . தாக்குக்கு - வியாக்ரபாதருக்கு தரக்கு - ! ' 55 . தென் தலம் . தென்னை புரிப்பித்து - குசிப் பத்து ; வாயர் சய்து ' சேச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் ' என்பது அடுக்கு ; பின் ஆசைகளபிப்ப யே . இங்க ! லம் அன்பின் மிகுதியால் அகோக் - நல் ஒருசாராசிரியர் கொக ; ' தி ரும்படி * டனம்புரி - திருங்கழ லதிருக்கல் ' ' ! அFM புராணம் கட . . வாழ்த்து - - ) என்பதனைம் பங்கு : திருவம்பலம் அருள் முதலியவற்றைத்ததும் ; 45 முதலியாத் றைத்தரும் சி நைந்துறும் - சைந்துறுவார் . தீ அடம் - r . மாடம் . அபi or / மென்றது பிரமதேவரை Taittrபத்ம் . . . பட்டமுமார் ! . மகால்லாகப் மக் திரம் - பஞ்சாக்கரம் . ( நங்கள் ! முன்னிட்க மயே பதம் - தி வடி கண்ணன் இம்மண் கு ைாது உர்கைந்துலும் அsi b 4 25 இல் காம்படும் ; ஆதலால மந்திரத்தைப் பா ' pgtarr : hm ' wம் பதத் தைத்தருதற்கு இடமாகிய பொன் air in . மென்க . . அரு - அருமை மீரு - LDTH தல் ; - - ர்த்த யா DATN தே re தலமூர்த்திகள் அக்கே மிரும் கார்களைப்பது புராண் ' ' - ' போற்றி - பாது காத்தருள்க ; வியங்கோள் ( பி - ம் . ) 1 ' சம்புவொண்டாக்குக்கு ' ' சதுர்வேத ' 3 ' ! டி மேயக்கத்து '