திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

க. உ கடம்பவன புராணம், துடன் மூன்னோன் சொக்குண் டென்று சிந்தித்தேற் றிடச்சென்று பாலை யாக்கி, யரிபோற்றுங் கடவுளனை யெனத்தற் சேர்ந்தவரசுவெல் வுதவிவைத்தான் றண்ணீர்ப் பந்தர், சச.--இந்திரன் முடிமேல் வெையறிந்த திருவிளையாடல், மன்னவர்மூ வரும்வர விந் திரனிங் கென்னீர் வந்ததென விரு வர்மழை யென்று போற்ற, வுன்னு மூன முதவியுரை கொடாத மா றற் குறுவலிகாண் பானா முதவப் பூண, வின்னருளா லிருந்துளங் கண் டேகு மென்ன வேகி னருள் வழுபுய லாசர் தம்மை, மின் னிகள் மிடவவனொக் தோலை போக்க வேளாளர் (பிணையில் விட்டான் மழைமல் கற்றால், (சசு) சரு.--பொன்னனை யாருக்கருள் புரிந்த திருவி யாடல், பூவணத்திற் பொன்னனையாள் பதின் வாண்முன் புனிதனுருக் கும்பிவொண் மெழுகு சாத்தி, மேவணறே பொருள் பொள் சொக் குண் டென்று மிகவருந்துங் காற்சித்த ராச்சென் முண்டு, மாவண வல் லிரும்புதாச் சொல்லித் தீயின் மாட்டென்று பரிசனஞ் செய்தொ ளித்தான் றந்து, பாவணத்தாள் சொலிச்செய்திறை யுருக்கண்டாண் மெய்ப் பத்தியெழில் கண்டள்ளி முத்தங் கொண்டாள். (சடு) சு.-- சோழனைக்கொண்டாழியிற்றுழ்த்த திருவிளாயாடல், செம்பியன்றென் மதுரை கொள்வான் நிறங்கள் பேசிச் சென்ற டா வெந்தையுண்டென் றிசைக்கு மாறன், றம்பயென வவனெதிரே தோன்றச் சொக்கன் றாண்டுபரி மேல்வேடக் குதிரை யாளாய், நம்பு விசைப் போந்துபரி காட்டிக் காட்டி நனிபார்த்து மேற்றடத்துத் தீர த்தேறி, வம்பினுடன் பாய்ந்து குசை தாங்காச் சோழ மனைக்கொண் டாழ்த் தத்தடங்கொண் டாழியென் னர். (சசு) *எ.--திருவாலவாயான திருவிளையாடல், ஓங்குபிர ளயத்தச்சுக் குலையா வாறிங் குயர்ந்திடரிற் றவினடுவூ சென்றார் மாறி, நீங்கியபி னெரு செழியன் றோன்றிச் சொக்கே நீண சோழன், டாலையாக்கி - பாலை கலமாகச் செய்து, அரி - திருமால். அரசு . பாண்டியன், சசு. நீர்வத்தகாரியம் என்ன. இருகா - சோலும் சோழனும், ஆரம். ஆகத்தை , ஏகினருள் - சென்ற மூவதரசர், புயலரசர் - மேக அசர். சொந்து ஓலைபோக்க. பின - புணை (ஜாமீன்.) சரு, பூவணம் - திருப்பூவணம், பதிலோ: ' - கணவனில்லாதவள், 1வ சை. உரு - திருவுருவம், மேவு அண்ண - அரும்புதல் பொருத்த, ஆண்டு . அங்கே. பரிசனஞ் செய்து - தொட்டு, சசு, திறங்கள் - வன்மைகள், எந்தையுணடு - பாதுகாத்தக்குச் சிவபெரு மான் உளர், தம்பம்', sir . வேடஆளாய் - வேடவீரனாக, வம்பு புதுமை. குசை - கடிவாளம், மளை - அரசனை ; தொகுத்தல், சம், அச்சு - அச்சம். படிவாய் - பூமியில், கதி - நடை, முடங்கல் - மதில் வளைந்து வளை 5 திருத்தலையுடைய ஊர், வாலம் . வால், பாம்பின் வாலை
. கடம்பவன புராணம் துடன் மூன்னோன் சொக்குண் டென்று சிந்தித்தேற் றிடச்சென்று பாலை யாக்கி யரிபோற்றுங் கடவுளனை யெனத்தற் சேர்ந்தவரசுவெல் வுதவிவைத்தான் றண்ணீர்ப் பந்தர் சச . - - இந்திரன் முடிமேல் வெையறிந்த திருவிளையாடல் மன்னவர்மூ வரும்வர விந் திரனிங் கென்னீர் வந்ததென விரு வர்மழை யென்று போற்ற வுன்னு மூன முதவியுரை கொடாத மா றற் குறுவலிகாண் பானா முதவப் பூண வின்னருளா லிருந்துளங் கண் டேகு மென்ன வேகி னருள் வழுபுய லாசர் தம்மை மின் னிகள் மிடவவனொக் தோலை போக்க வேளாளர் ( பிணையில் விட்டான் மழைமல் கற்றால் ( சசு ) சரு . - - பொன்னனை யாருக்கருள் புரிந்த திருவி யாடல் பூவணத்திற் பொன்னனையாள் பதின் வாண்முன் புனிதனுருக் கும்பிவொண் மெழுகு சாத்தி மேவணறே பொருள் பொள் சொக் குண் டென்று மிகவருந்துங் காற்சித்த ராச்சென் முண்டு மாவண வல் லிரும்புதாச் சொல்லித் தீயின் மாட்டென்று பரிசனஞ் செய்தொ ளித்தான் றந்து பாவணத்தாள் சொலிச்செய்திறை யுருக்கண்டாண் மெய்ப் பத்தியெழில் கண்டள்ளி முத்தங் கொண்டாள் . ( சடு ) சு . - - சோழனைக்கொண்டாழியிற்றுழ்த்த திருவிளாயாடல் செம்பியன்றென் மதுரை கொள்வான் நிறங்கள் பேசிச் சென்ற டா வெந்தையுண்டென் றிசைக்கு மாறன் றம்பயென வவனெதிரே தோன்றச் சொக்கன் றாண்டுபரி மேல்வேடக் குதிரை யாளாய் நம்பு விசைப் போந்துபரி காட்டிக் காட்டி நனிபார்த்து மேற்றடத்துத் தீர த்தேறி வம்பினுடன் பாய்ந்து குசை தாங்காச் சோழ மனைக்கொண் டாழ்த் தத்தடங்கொண் டாழியென் னர் . ( சசு ) * . - - திருவாலவாயான திருவிளையாடல் ஓங்குபிர ளயத்தச்சுக் குலையா வாறிங் குயர்ந்திடரிற் றவினடுவூ சென்றார் மாறி நீங்கியபி னெரு செழியன் றோன்றிச் சொக்கே நீண சோழன் டாலையாக்கி - பாலை கலமாகச் செய்து அரி - திருமால் . அரசு . பாண்டியன் சசு . நீர்வத்தகாரியம் என்ன . இருகா - சோலும் சோழனும் ஆரம் . ஆகத்தை ஏகினருள் - சென்ற மூவதரசர் புயலரசர் - மேக அசர் . சொந்து ஓலைபோக்க . பின - புணை ( ஜாமீன் . ) சரு பூவணம் - திருப்பூவணம் பதிலோ : ' - கணவனில்லாதவள் 1வ சை . உரு - திருவுருவம் மேவு அண்ண - அரும்புதல் பொருத்த ஆண்டு . அங்கே . பரிசனஞ் செய்து - தொட்டு சசு திறங்கள் - வன்மைகள் எந்தையுணடு - பாதுகாத்தக்குச் சிவபெரு மான் உளர் தம்பம் ' sir . வேடஆளாய் - வேடவீரனாக வம்பு புதுமை . குசை - கடிவாளம் மளை - அரசனை ; தொகுத்தல் சம் அச்சு - அச்சம் . படிவாய் - பூமியில் கதி - நடை முடங்கல் - மதில் வளைந்து வளை 5 திருத்தலையுடைய ஊர் வாலம் . வால் பாம்பின் வாலை