திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

இல்லாசங்கிரகவத்தியாயம், PHA புகுந்துட் குமார னாகி நனிமாமி வரவழும்பா லனுமாய்க் காட்டிப், ' பெரிதுமழ கிதென்று தள்ள வுருவங் காட்டிப் பேதையையுங் கொண் டகன்றான் வியக்க யாரும், R.2..--- மாறியாடின திருவிளையாடல் தென்ன னுவந் தறுபத்து மூன்றாய்க் தெண்ணெண் டிண்கலை வவ் லானெனவாங் கணைந்தோர் பாட்டன், பன்னியநாட்டியமறியாய் வளவ குமம் வருசகல கலாவலவு னென்னக் கற்றங், குன்னு முன் னோர் தாள் வருத்தம் பொருணேய்க் தீச னொருதாளி னின்றானென் றழுங்கு வாற்கண், டன்ன.. கீழ்பாலிந் திரற்கு முன்ன மாடினான் கான்மாறி யாடி னானால், (42) . - பழியஞ்சின திருவினையாடல், மனைவியொடும் போந்திருந்து வழிக்க ணான்மேல் வனசன் முன் கிளியெய்த வம்பு வீழ்ந்து, தனிமரணம் வாவருவே டனைத்த இத்துத் தலைக்கடை சார்ந் தபயமிடும் பனவ னோடு, நனியிருளின் மணமனைபோ யருளானிற்ப நமன்படர்மா தினைக்கொன்ற விசேடஞ் சொல்லி, யினிவரனைப் பசுவா றகொல் வமெனக் கொல்ல வெழில் வழுதி யினுந்தெளிந்தான் மறையோ னுள்ளம். ( ங) ஈச.- மகாபாதகந்தீர்த்த திருவிளையாடல். அனையைமன மருட்டி யொரு மறையோன் புல்லி யுவறியா வத்தனை மண் கொட்டால் வெட்டாக், கனையிருளிற் கொடு போங்கால் வேடர் மாதைக் கைக்கொதி செல் வாரடித்த புண்ணீ மொய்ப்பத், துனைவினின் மண் ணுலகினில் வா வென்பா ரின்றிச் சுழன்று தவத் தாற்கடம்ப வனத்தின் மேவத், தனையடைந்தோர்க் கருள் சொக்கன் வெறுத்து வேளைத் தவிராமா பாதகத்தைத் தவிர்த்தா னன்றே, (கூ.ச) கூரு.--அங்கம் வெட்டின திருவிளையாடல். அன்பர்தமக் கிடர்வருமோ கருணைச் சொக்குண் டாகவெனும் பணிக்கனிடத் தடைந்து கற்கும், தென்பாலா யுதகலைகள் பயில் கோபித்த உறவினர். உண்டென் . - எல்லா நலமும் இப்பாகம். தன்பால் உள்ளன. வன்று, நரைவிருத்தனாய் - நசையையுடைய கிழவனாக, கூட, அறுபத்து மூன்று - அறுபத்து மூன்று கபைக 21, பாட்டன்-பாட் டையுடையவன், கூஉ, அழுங்குவாக் - வருந்துவான், ந.கூ., ஆல்மேல் - ஆலாத்தின் மேல், வனசான் - வேடன், தகபக் கடை - வாயில். பனவனோ - பிராமணனோடு, மேன்படர் - யமதூதர்கள், வான - மணமக. ill, உளவு - இரகசியம், மண்கொட்டு - மண் வெட்டி, கனையிருள் - மிக்க இருட்டு, புண்ணில் ஈ மொய்ப்ப, வோ வெறுத்து - மன்மதனை வெறுத்து. கூரு. சொக்கு - சொக்ககாயகர். பணிக்கன் - உபாத்தியாயன், தென்
இல்லாசங்கிரகவத்தியாயம் PHA புகுந்துட் குமார னாகி நனிமாமி வரவழும்பா லனுமாய்க் காட்டிப் ' பெரிதுமழ கிதென்று தள்ள வுருவங் காட்டிப் பேதையையுங் கொண் டகன்றான் வியக்க யாரும் R . 2 . . - - - மாறியாடின திருவிளையாடல் தென்ன னுவந் தறுபத்து மூன்றாய்க் தெண்ணெண் டிண்கலை வவ் லானெனவாங் கணைந்தோர் பாட்டன் பன்னியநாட்டியமறியாய் வளவ குமம் வருசகல கலாவலவு னென்னக் கற்றங் குன்னு முன் னோர் தாள் வருத்தம் பொருணேய்க் தீச னொருதாளி னின்றானென் றழுங்கு வாற்கண் டன்ன . . கீழ்பாலிந் திரற்கு முன்ன மாடினான் கான்மாறி யாடி னானால் ( 42 ) . - பழியஞ்சின திருவினையாடல் மனைவியொடும் போந்திருந்து வழிக்க ணான்மேல் வனசன் முன் கிளியெய்த வம்பு வீழ்ந்து தனிமரணம் வாவருவே டனைத்த இத்துத் தலைக்கடை சார்ந் தபயமிடும் பனவ னோடு நனியிருளின் மணமனைபோ யருளானிற்ப நமன்படர்மா தினைக்கொன்ற விசேடஞ் சொல்லி யினிவரனைப் பசுவா றகொல் வமெனக் கொல்ல வெழில் வழுதி யினுந்தெளிந்தான் மறையோ னுள்ளம் . ( ) ஈச . - மகாபாதகந்தீர்த்த திருவிளையாடல் . அனையைமன மருட்டி யொரு மறையோன் புல்லி யுவறியா வத்தனை மண் கொட்டால் வெட்டாக் கனையிருளிற் கொடு போங்கால் வேடர் மாதைக் கைக்கொதி செல் வாரடித்த புண்ணீ மொய்ப்பத் துனைவினின் மண் ணுலகினில் வா வென்பா ரின்றிச் சுழன்று தவத் தாற்கடம்ப வனத்தின் மேவத் தனையடைந்தோர்க் கருள் சொக்கன் வெறுத்து வேளைத் தவிராமா பாதகத்தைத் தவிர்த்தா னன்றே ( கூ . ) கூரு . - - அங்கம் வெட்டின திருவிளையாடல் . அன்பர்தமக் கிடர்வருமோ கருணைச் சொக்குண் டாகவெனும் பணிக்கனிடத் தடைந்து கற்கும் தென்பாலா யுதகலைகள் பயில் கோபித்த உறவினர் . உண்டென் . - எல்லா நலமும் இப்பாகம் . தன்பால் உள்ளன . வன்று நரைவிருத்தனாய் - நசையையுடைய கிழவனாக கூட அறுபத்து மூன்று - அறுபத்து மூன்று கபைக 21 பாட்டன் - பாட் டையுடையவன் கூஉ அழுங்குவாக் - வருந்துவான் . கூ . ஆல்மேல் - ஆலாத்தின் மேல் வனசான் - வேடன் தகபக் கடை - வாயில் . பனவனோ - பிராமணனோடு மேன்படர் - யமதூதர்கள் வான - மணமக . ill உளவு - இரகசியம் மண்கொட்டு - மண் வெட்டி கனையிருள் - மிக்க இருட்டு புண்ணில் மொய்ப்ப வோ வெறுத்து - மன்மதனை வெறுத்து . கூரு . சொக்கு - சொக்ககாயகர் . பணிக்கன் - உபாத்தியாயன் தென்