திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

இலீலாசங்கிரகவத்தியாயம். நகரு தவதருளி ையென் அனிதரும் வந்த திருவியோ நக்காளே னன்கீழ் நின் கவிதை பாற்கிழிந்த கசு.-- கிழியறுத்த திருவிளையாடல், திருந்து சிவ முனிதருமி தளர்ந்தேன் மன்றல் செய்வான் வண் பொருளிலையென் றேத்த விங்குப், பொருத்தமடக் தைய சொடுயர் தலத்து லாவும் புகழ்மாற னணைந்தமணங் கண்டீ தென்கொ , லருக் தமிழா லி.து பொருந்தப் பாடு வாரே வளிப்பலென்றோர் பொற்கிழிநற் சபையுட். டூக்க, மருந்தனை யான் கொங்கென்றோர் கவிதை பாடிக் கிழி யறுப்பான் வழங்கியொப்பித் தனன்கீழ் நின்றே. (கசு) கஎ --நக்காகனக் கரையேற்றின திருயாடல், நாவலவ ரன்பர்பிழை பொறுக்குங்க சொக்பே நக்கிரன் பிழை பொறுத்துன் னுதற்கட்ட டீயால், வேவுறச்சுட் டித்துயர்நீத் தருளை நல்கி விளங்கியசொல் வெலும்புகழந் தாதி கேட்டுப், பூவைகயற் கண்ணிபொடும் பொய்கை மேவிப் பொன் மலர்ச்சொங் கை கொடுத் துக் கரையேற் றென்றே, தேவர்புக ழாலயத்துட் சென்று போற் நத் தேவியொடுஞ் சென்றுகரை யேற்றி அனே. (கன) கசு.- தறுரனிக்குத் த மிழசைந்த திருவிளையாடல். ஒண்கவிகுன் றும்பின்ன முறுகற்கிங் குரை தமிழ் நூ லருள் பவர்யா ரெனவெம் மன்னை, திண்புளிப்போந் துயர் தருதென் றிசை வை கென்று தென்முனிக்குக் கயிலையின் பயன் புகன்ற ஞான்று, விண்புகழ்முத் தமிழுரைத்தா யென்றி றைஞ்ச விளம்பியான் மறக் தனனீ நினைத்திருந்தா, யெண்வழிகன் றென் )வற்த முணர்ந்து வா யென் றியன் முனிவா வெனவழைத்துள் ளுபதே சித்தான். (கஅ) சு.-ஊமை தமிழறந்த திரவிளையாடல். சங்கத்தா ரிறையனார் பொருட்கே பேனருந் தகைமைபெற வுரை யெழுதி மலைந்து முன் சென், றெங்கட்சி தறியவனே நல்ல சொல் லென் றியம்பவெல்லா மறிவனிவ்வூர் வணிகன் மைந்தன், ஓங்க வுருத் திரசன்ம லூமன் றன்னைத் தூயமண் -- பத்துவைத்துச் சொன்பி னன்மைக்,கங்கமுறும் புள்கெனப்போர் திருத்திக் கண்டே. யக்கீரன் முதன் மூவ ருரைகொண்டார்கள், கசு, சிவ.மு - தார்மியின் தாதை. ANN - ஓர் பிரமகா ரிட் பிராமணன். மன்ரல் ' சய்வான் - 44 வீராணம் செய்துகொள்வதற்கு, பொற்கிழி - பொன் முடிப்பு, துக்க - தொங்கக்கட்ட. மருந்து - அமுதத்தை. கஎ, நக்கீரன் - சிறப்:33/டைய கரன். வேற - வேகும்படி. சொல் எலும்புகழ் அந்தாதி - சொங்) என்பனத் முதலிலே ( பத்தல..காதி காளாத்தி பாதிய தாதி யென்காம் பிரபித்தம் (க 3! : (.) பூதாகணாய்ப்பும், கயம் கண்ணி - மீனாவியம்மை, பொய்கை - போர்ாமரை, ச.அ. யாமென - யாரென்று சோசுந்தரக்கடவுள் எவை, தென்முனி - அகத்தியர். எண் வழி: - ஞாபக ஆற்றல், கக. இறையனார் பொருட்கு - இறையனாரகப் பொருட்கு. பேரும் - மற்றையோரும், மஃபத்து - சொற்போர் 'சய்து, நர்மைக்கு - நல்ல பாருளை உங்களுக்குத் தெரிவித்தற்கு. மூவர் - நக்கசர், கபிலர், பாணர்.
இலீலாசங்கிரகவத்தியாயம் . நகரு தவதருளி ையென் அனிதரும் வந்த திருவியோ நக்காளே னன்கீழ் நின் கவிதை பாற்கிழிந்த கசு . - - கிழியறுத்த திருவிளையாடல் திருந்து சிவ முனிதருமி தளர்ந்தேன் மன்றல் செய்வான் வண் பொருளிலையென் றேத்த விங்குப் பொருத்தமடக் தைய சொடுயர் தலத்து லாவும் புகழ்மாற னணைந்தமணங் கண்டீ தென்கொ லருக் தமிழா லி . து பொருந்தப் பாடு வாரே வளிப்பலென்றோர் பொற்கிழிநற் சபையுட் . டூக்க மருந்தனை யான் கொங்கென்றோர் கவிதை பாடிக் கிழி யறுப்பான் வழங்கியொப்பித் தனன்கீழ் நின்றே . ( கசு ) கஎ - - நக்காகனக் கரையேற்றின திருயாடல் நாவலவ ரன்பர்பிழை பொறுக்குங்க சொக்பே நக்கிரன் பிழை பொறுத்துன் னுதற்கட்ட டீயால் வேவுறச்சுட் டித்துயர்நீத் தருளை நல்கி விளங்கியசொல் வெலும்புகழந் தாதி கேட்டுப் பூவைகயற் கண்ணிபொடும் பொய்கை மேவிப் பொன் மலர்ச்சொங் கை கொடுத் துக் கரையேற் றென்றே தேவர்புக ழாலயத்துட் சென்று போற் நத் தேவியொடுஞ் சென்றுகரை யேற்றி அனே . ( கன ) கசு . - தறுரனிக்குத் மிழசைந்த திருவிளையாடல் . ஒண்கவிகுன் றும்பின்ன முறுகற்கிங் குரை தமிழ் நூ லருள் பவர்யா ரெனவெம் மன்னை திண்புளிப்போந் துயர் தருதென் றிசை வை கென்று தென்முனிக்குக் கயிலையின் பயன் புகன்ற ஞான்று விண்புகழ்முத் தமிழுரைத்தா யென்றி றைஞ்ச விளம்பியான் மறக் தனனீ நினைத்திருந்தா யெண்வழிகன் றென் ) வற்த முணர்ந்து வா யென் றியன் முனிவா வெனவழைத்துள் ளுபதே சித்தான் . ( கஅ ) சு . - ஊமை தமிழறந்த திரவிளையாடல் . சங்கத்தா ரிறையனார் பொருட்கே பேனருந் தகைமைபெற வுரை யெழுதி மலைந்து முன் சென் றெங்கட்சி தறியவனே நல்ல சொல் லென் றியம்பவெல்லா மறிவனிவ்வூர் வணிகன் மைந்தன் ஓங்க வுருத் திரசன்ம லூமன் றன்னைத் தூயமண் - - பத்துவைத்துச் சொன்பி னன்மைக் கங்கமுறும் புள்கெனப்போர் திருத்திக் கண்டே . யக்கீரன் முதன் மூவ ருரைகொண்டார்கள் கசு சிவ . மு - தார்மியின் தாதை . ANN - ஓர் பிரமகா ரிட் பிராமணன் . மன்ரல் ' சய்வான் - 44 வீராணம் செய்துகொள்வதற்கு பொற்கிழி - பொன் முடிப்பு துக்க - தொங்கக்கட்ட . மருந்து - அமுதத்தை . கஎ நக்கீரன் - சிறப் : 33 / டைய கரன் . வேற - வேகும்படி . சொல் எலும்புகழ் அந்தாதி - சொங் ) என்பனத் முதலிலே ( பத்தல . . காதி காளாத்தி பாதிய தாதி யென்காம் பிரபித்தம் ( 3 ! : ( . ) பூதாகணாய்ப்பும் கயம் கண்ணி - மீனாவியம்மை பொய்கை - போர்ாமரை . . யாமென - யாரென்று சோசுந்தரக்கடவுள் எவை தென்முனி - அகத்தியர் . எண் வழி : - ஞாபக ஆற்றல் கக . இறையனார் பொருட்கு - இறையனாரகப் பொருட்கு . பேரும் - மற்றையோரும் மஃபத்து - சொற்போர் ' சய்து நர்மைக்கு - நல்ல பாருளை உங்களுக்குத் தெரிவித்தற்கு . மூவர் - நக்கசர் கபிலர் பாணர் .