திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

இல்லாசங்கிரகவத்தியாயம், காங், அ.-- கடலழைத்த திருவிளையாடல். அன்புடைய வன்னைகட லாடற் கெண்ண வவண்மொழிகேட் டீசனைத்தன் வயத்த தாக்கு, நன்புடையா டொழுதுரைத்தம் மாற் றங் கூற நயந்தறியா செனவிருந்து முகம்வா டக்கண், டின்புடைமின் முகவாட்டர் துனிந்து காண்பா னெண்ணியிருந் தேனெனவேழ் கடலுங் கூவத், தென்புடவி கடவாதவ் வடைனின் வந்து சிவதீர்த் தத் தடத்துறவேழ் கடலென் மூர்கள், *.--மலயத்துவசனையழைத்த திருவி பாயாடல், வாருகியொன் றுவந்தனை யேழ் கடலு மிங்கு வந்தனாம் பிறை யருளா லாடு கென்னப், பேருத்தி மாமடவா பாடிற கொன்கள் பிறங் குசுத குரான் கன்றோ டாடி னபலாம், சாருவா பென்பர் வா சென் றியாய்முன் சாற்றுதல்ஈற் றப்பதிடை ழைக்கக் காட்டிச், சீருதவு கணவனொடா டிப் போற் சமூன் சிவலோகங் பொதிக்கவவர் சேர்ந்து வாழ்ந்தார். க.-2. கசன் பிறந்த திருவி!ாடல். பொன்மலய மயிலாசு புரிந்து காக்கும் புளிமுழுதோர் பு:மென வே புக்கும் வேந்தன், மன்மதிநன் !D! பொங்க விருங்கோ மாறன் மாற்றுசுந் தரமாற னாதி மாறன், மென்முளரிக் 'a pUr; வந்தோ னரு ளால் வேலோன் விமலைதடா தலையினுக் கி ரென்றோர், என் மகவாய்ச் சடையொடு முற் பவிக்க மோதி (of .வித்தான் கோச்சடில வரும னென்றார், (40) கக.-வ வேல்செண்டு கொடுத்த திருவிளாயாடல். தாவருமுக் கிசன்றலையிற புலிவன் பாக் தாங்கெனவைத் தருள் புரிந்தங் கிமை யோர் வேந்த, னோல டி சாதிகென வளையும் தந்து நூக்குகடல் சுவறவெறி கெனவே லீந்து, மேவருகந் துகம் போல விமையோர் வாழ்பொன் மேருவினை யடிக்கெனவன் செண் டை நல்கித், தேவர்புகழ் மணம்புணர்வித் தமலையோடுஞ் சிறந்த கணத் தொடுமறைந்தான் செழிக்க வையம், (கக) அ. ந.*பு - நன்மை , சிவதீர்த்தம் - எழுக... லுண்டாகிய தீர்த்தம்; கிட ம்ப, : சஎ-டார்க்க, க. வாருதி வாரிதி - கடல், உத்தி - கடல், அதன் - பிர்., ஆன் கன்று - பசுக்கன்று, சாரு - பொருந்த, வார் - பெரியோர், க0. மலயம் - பொதியில் மல, பாம் - நகரம், மதிகன்மரபு - சந்திர குலம், முவாரிக்கண், அக்கினிக்கண். வேலோன் - முருகக்கடவுள், வயின் - வயிறு, இடம். உற்பலிக்க பிறக்க. சடிலம் - சடை,, வருமன்' - இரண்டாம் வருணத்தார்க்குரிய பொதுப். பயர், கக. தாலரும் - கேடற்ற. ஓவம் - சித்தா வலை, நாக்குகடல - செலு கசின் தகடல், கந்துகம் . பந்து, செண்டு - ஓாயுதம், அமலை - தடாதகை
இல்லாசங்கிரகவத்தியாயம் காங் . - - கடலழைத்த திருவிளையாடல் . அன்புடைய வன்னைகட லாடற் கெண்ண வவண்மொழிகேட் டீசனைத்தன் வயத்த தாக்கு நன்புடையா டொழுதுரைத்தம் மாற் றங் கூற நயந்தறியா செனவிருந்து முகம்வா டக்கண் டின்புடைமின் முகவாட்டர் துனிந்து காண்பா னெண்ணியிருந் தேனெனவேழ் கடலுங் கூவத் தென்புடவி கடவாதவ் வடைனின் வந்து சிவதீர்த் தத் தடத்துறவேழ் கடலென் மூர்கள் * . - - மலயத்துவசனையழைத்த திருவி பாயாடல் வாருகியொன் றுவந்தனை யேழ் கடலு மிங்கு வந்தனாம் பிறை யருளா லாடு கென்னப் பேருத்தி மாமடவா பாடிற கொன்கள் பிறங் குசுத குரான் கன்றோ டாடி னபலாம் சாருவா பென்பர் வா சென் றியாய்முன் சாற்றுதல்ஈற் றப்பதிடை ழைக்கக் காட்டிச் சீருதவு கணவனொடா டிப் போற் சமூன் சிவலோகங் பொதிக்கவவர் சேர்ந்து வாழ்ந்தார் . . - 2 . கசன் பிறந்த திருவி !ாடல் . பொன்மலய மயிலாசு புரிந்து காக்கும் புளிமுழுதோர் பு : மென வே புக்கும் வேந்தன் மன்மதிநன் ! D ! பொங்க விருங்கோ மாறன் மாற்றுசுந் தரமாற னாதி மாறன் மென்முளரிக் ' a pUr ; வந்தோ னரு ளால் வேலோன் விமலைதடா தலையினுக் கி ரென்றோர் என் மகவாய்ச் சடையொடு முற் பவிக்க மோதி ( of . வித்தான் கோச்சடில வரும னென்றார் ( 40 ) கக . - வேல்செண்டு கொடுத்த திருவிளாயாடல் . தாவருமுக் கிசன்றலையிற புலிவன் பாக் தாங்கெனவைத் தருள் புரிந்தங் கிமை யோர் வேந்த னோல டி சாதிகென வளையும் தந்து நூக்குகடல் சுவறவெறி கெனவே லீந்து மேவருகந் துகம் போல விமையோர் வாழ்பொன் மேருவினை யடிக்கெனவன் செண் டை நல்கித் தேவர்புகழ் மணம்புணர்வித் தமலையோடுஞ் சிறந்த கணத் தொடுமறைந்தான் செழிக்க வையம் ( கக ) . . * பு - நன்மை சிவதீர்த்தம் - எழுக . . . லுண்டாகிய தீர்த்தம் ; கிட ம்ப : சஎ - டார்க்க . வாருதி வாரிதி - கடல் உத்தி - கடல் அதன் - பிர் . ஆன் கன்று - பசுக்கன்று சாரு - பொருந்த வார் - பெரியோர் க0 . மலயம் - பொதியில் மல பாம் - நகரம் மதிகன்மரபு - சந்திர குலம் முவாரிக்கண் அக்கினிக்கண் . வேலோன் - முருகக்கடவுள் வயின் - வயிறு இடம் . உற்பலிக்க பிறக்க . சடிலம் - சடை வருமன் ' - இரண்டாம் வருணத்தார்க்குரிய பொதுப் . பயர் கக . தாலரும் - கேடற்ற . ஓவம் - சித்தா வலை நாக்குகடல - செலு கசின் தகடல் கந்துகம் . பந்து செண்டு - ஓாயுதம் அமலை - தடாதகை