திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சுச. - வேதம் உணர்த்திய திருவிளையாடல், ககக நலமலி யறிவான் மிக்க நாரைவந் தணைய வேண்டித் தொலைவிலா மீனனைத் துர் தொலைவிக்க புதுமை கண்டு பலகலை வல்லான் வல்ல வல்லபம் பாரீ ரென்றே யலகிலா மனித செல்லா மேத்தி / திச யித்தே. வேறு. உடவி ளைத்த பறவைக் குவகைகூர்க் தடையி னிற்சிவ லோகத் தடையென விடா கற்றி யிருங்கண நாயகர் வடிவு பெற்றங் கிருந்தது வான்றொழ. (20) வேறு. ? பிரிவறக் கொன்று தின்னுங் நடைப்படும் பிறப்பு நாரை வரனுறு தேவராகி வான் றொழ விருப்பக் கண்டீர் கருதினிங் கின்றும் பொல்லார் சடையராயினுங்கொல் வாதிங் கானைவந் திப்ப ரேல்வா னான்வதற் கைய மின்றே, ஆத்திருவிருத்தம் - கஎஙடு, (உக) கச'.--வேதம் உணர்த்திய திருவிளயாடல். -------***--- நந்தலி லாத கால நான்குக வடிவ மாக வந்தமில் கற்பக் தோறு மடைவினில் வாராகிற திந்தவொண் கிரம கற்பத்தியைத்தவைந் தால் தான முந்திய வகங்க ணான்கின் முதலுகத் தாதி தன்னில். கண்ணுவன் முதலா வுள்ள காரண முனிவர் யாரு மண்ணிலோ ரிடத்துக் கூடி மனத்திடை யோர்வா ரங்க ணெண்ணுமுற் கலியு கத்தி னிருக்கு முன் வேத நான்கும் பண்ணமை நெறியி ஹோதா தொழிந்தனர் பார்ப்பார் யாரும், 2) ஒருமைநெஞ் சகமு முன்னே யிருபிறப் பொழுங்கு மோங்கும் பெருமைமுத் தழலு நான்காச் சிரமமும் பீடி, லங்கு மரியபால் வேள் பி யைந்து மாதிநா லங்க மாறும் தருமவே ழிசையு மற்றுக் தவிர்ந்திழி தொழிலிற் சார்ந்தார். (ங) க. கா:; எழுவாய், ஈ.. 'எள்வி ஐந்தாக' : பிரமபாகம், தேவயாகம், மானிடபாகம், பிதுர் யாகம், யோகம் என்பர். ஆதா.கா:3!biar : இரத்தம், வியாகரணம், வேத நூபையில் ஒன்த்து வா ', ''மலைக்கு பாடலாய்'', ''நான் பேதமும் டோருள்களு ம, புளி, பங்கயர் 4 d car தன்னொடு மமர்ந்த வா வவா யாவது மிதுமே' (திஞா. தே. திருவாலவாய்); "வேதியா வேதகீதா" (திருநா, தே. ஷெ.) (பி-ம்.) 1'வந்தனையை' பரிவம்' கருது திரென்றும்' 4 கொல்லாமல்'
சுச . - வேதம் உணர்த்திய திருவிளையாடல் ககக நலமலி யறிவான் மிக்க நாரைவந் தணைய வேண்டித் தொலைவிலா மீனனைத் துர் தொலைவிக்க புதுமை கண்டு பலகலை வல்லான் வல்ல வல்லபம் பாரீ ரென்றே யலகிலா மனித செல்லா மேத்தி / திச யித்தே . வேறு . உடவி ளைத்த பறவைக் குவகைகூர்க் தடையி னிற்சிவ லோகத் தடையென விடா கற்றி யிருங்கண நாயகர் வடிவு பெற்றங் கிருந்தது வான்றொழ . ( 20 ) வேறு . ? பிரிவறக் கொன்று தின்னுங் நடைப்படும் பிறப்பு நாரை வரனுறு தேவராகி வான் றொழ விருப்பக் கண்டீர் கருதினிங் கின்றும் பொல்லார் சடையராயினுங்கொல் வாதிங் கானைவந் திப்ப ரேல்வா னான்வதற் கைய மின்றே ஆத்திருவிருத்தம் - கஎஙடு ( உக ) கச ' . - - வேதம் உணர்த்திய திருவிளயாடல் . - - - - - - - * * * - - - நந்தலி லாத கால நான்குக வடிவ மாக வந்தமில் கற்பக் தோறு மடைவினில் வாராகிற திந்தவொண் கிரம கற்பத்தியைத்தவைந் தால் தான முந்திய வகங்க ணான்கின் முதலுகத் தாதி தன்னில் . கண்ணுவன் முதலா வுள்ள காரண முனிவர் யாரு மண்ணிலோ ரிடத்துக் கூடி மனத்திடை யோர்வா ரங்க ணெண்ணுமுற் கலியு கத்தி னிருக்கு முன் வேத நான்கும் பண்ணமை நெறியி ஹோதா தொழிந்தனர் பார்ப்பார் யாரும் 2 ) ஒருமைநெஞ் சகமு முன்னே யிருபிறப் பொழுங்கு மோங்கும் பெருமைமுத் தழலு நான்காச் சிரமமும் பீடி லங்கு மரியபால் வேள் பி யைந்து மாதிநா லங்க மாறும் தருமவே ழிசையு மற்றுக் தவிர்ந்திழி தொழிலிற் சார்ந்தார் . ( ) . கா : ; எழுவாய் . . ' எள்வி ஐந்தாக ' : பிரமபாகம் தேவயாகம் மானிடபாகம் பிதுர் யாகம் யோகம் என்பர் . ஆதா . கா : 3 ! biar : இரத்தம் வியாகரணம் வேத நூபையில் ஒன்த்து வா ' ' ' மலைக்கு பாடலாய் ' ' ' ' நான் பேதமும் டோருள்களு புளி பங்கயர் 4 d car தன்னொடு மமர்ந்த வா வவா யாவது மிதுமே ' ( திஞா . தே . திருவாலவாய் ) ; வேதியா வேதகீதா ( திருநா தே . ஷெ . ) ( பி - ம் . ) 1 ' வந்தனையை ' பரிவம் ' கருது திரென்றும் ' 4 கொல்லாமல் '