திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சுசு.-- நாரைக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல் *0* வேறு, மரவுரி யுடையினர் மார்பி னூவினர் தருமகுண் டி.கையொடு தண்டு தாங்கிய பொருவருங் கரத்தினர் புனலுண் மூழ்குவான் விரைவொடு நணுகினர் விடியு முன்னரே. அங்கவர் தங்களத் தளவு நீரினுட் (ங்குற விழிந்தது #டு பான்மைமீன் பொங்குமெய் நலிக்கடா தன்பு பூண்டருட் சங்கமா முனிவரைச் சூழ்ந்து கொண்டவால். வெறு, உருகிமுன் கண்ட... காரை பதிசயித் துறையை யுண்டு பெரியகா யப்படைத்தும் பிறிவரும் புதல்வர்ப் போல நிரையின் மெய்க் நலியா வாறு நின்றன வறிந்துங் கெட்டே னருவினைப் பாவி நாமே யபின்றன மறி.. லாமல், இனிபயிர் செகுத்திண் ணேமென் றெண்ணிவெங் கொலைத விர்ந்து புனலையே யுண்டு சூழ்ந்து பொய்கையும் வாழு Hi ரில் வினை தரு முன்னம் போகா வெம்பசி போகக் கண்டு மனமகிழ்ந் ததுசி றந்த முனிவர்கள் வரத்தை வாழ்த்தி, மருவிய கிளைகள் கண்டு வந்துயிர் செகுந்துண்ணாது பெரியம் மெலிவு தென்கொல் பேசென வுளத்துச் சற்றுங் கருணையில் லாதீர் துங்கள் காரியத் தேகு மென்று பரிவுற நவின்று போக்கியிருந்தது பத்தி பூண்டு, வேறு. சந்தி யோமடத் தேகித் தபோதனர் புந்த நம்பு புராணம் படித்தட. வந்து கேட்கப் புகுந்தது மாசறன் முந்து வேட்டுயர் முத்தியை வேட்டது. பேறு. மற்றொரு தெய்வ மண்ணின் மதுன : ந யகன் போ வில்லை முற்றிய கருணை கூர்ந்து முத்தியை யளிக்க வல்லா ருற்றுபை செய்ய னென்முங் குயர் தவ முனிவ சோர்நா ணற்சிய புராணஞ் சொல்லக் கேட்டது நியந்து நாரை. சு. சூழ்ந்து கொண்டவை:கி..', மீன்கள். எ. உதை - நீர்த்துளி. (விசேடத்தை , அ. சூழ்ந்து - சுற்றிக. கான்', ஆராய்ல்து, வினை தருபசி. வரத்தை - க. கம்பு - விரும்புகன்ற, மாசு அறல் - குற்றம் நீங்குதபை, (பி-ம்.) 1 இடையினர் கண்டிங்க' 3' மாமடத்து' (கக --- --- - -- - ..
சுசு . - - நாரைக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல் * 0 * வேறு மரவுரி யுடையினர் மார்பி னூவினர் தருமகுண் டி . கையொடு தண்டு தாங்கிய பொருவருங் கரத்தினர் புனலுண் மூழ்குவான் விரைவொடு நணுகினர் விடியு முன்னரே . அங்கவர் தங்களத் தளவு நீரினுட் ( ங்குற விழிந்தது # டு பான்மைமீன் பொங்குமெய் நலிக்கடா தன்பு பூண்டருட் சங்கமா முனிவரைச் சூழ்ந்து கொண்டவால் . வெறு உருகிமுன் கண்ட . . . காரை பதிசயித் துறையை யுண்டு பெரியகா யப்படைத்தும் பிறிவரும் புதல்வர்ப் போல நிரையின் மெய்க் நலியா வாறு நின்றன வறிந்துங் கெட்டே னருவினைப் பாவி நாமே யபின்றன மறி . . லாமல் இனிபயிர் செகுத்திண் ணேமென் றெண்ணிவெங் கொலைத விர்ந்து புனலையே யுண்டு சூழ்ந்து பொய்கையும் வாழு Hi ரில் வினை தரு முன்னம் போகா வெம்பசி போகக் கண்டு மனமகிழ்ந் ததுசி றந்த முனிவர்கள் வரத்தை வாழ்த்தி மருவிய கிளைகள் கண்டு வந்துயிர் செகுந்துண்ணாது பெரியம் மெலிவு தென்கொல் பேசென வுளத்துச் சற்றுங் கருணையில் லாதீர் துங்கள் காரியத் தேகு மென்று பரிவுற நவின்று போக்கியிருந்தது பத்தி பூண்டு வேறு . சந்தி யோமடத் தேகித் தபோதனர் புந்த நம்பு புராணம் படித்தட . வந்து கேட்கப் புகுந்தது மாசறன் முந்து வேட்டுயர் முத்தியை வேட்டது . பேறு . மற்றொரு தெய்வ மண்ணின் மதுன : யகன் போ வில்லை முற்றிய கருணை கூர்ந்து முத்தியை யளிக்க வல்லா ருற்றுபை செய்ய னென்முங் குயர் தவ முனிவ சோர்நா ணற்சிய புராணஞ் சொல்லக் கேட்டது நியந்து நாரை . சு . சூழ்ந்து கொண்டவை : கி . . ' மீன்கள் . . உதை - நீர்த்துளி . ( விசேடத்தை . சூழ்ந்து - சுற்றிக . கான் ' ஆராய்ல்து வினை தருபசி . வரத்தை - . கம்பு - விரும்புகன்ற மாசு அறல் - குற்றம் நீங்குதபை ( பி - ம் . ) 1 இடையினர் கண்டிங்க ' 3 ' மாமடத்து ' ( கக - - - - - - - - - - . .