திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

•2.--சான்றழைத்த திருவிளையாடல், கூரு துயின் றவ ரெழுமா போலத் துண்ணென வெழுந்திறைஞ்சும் வயங்கொளி வணிகற் பாண்டு வாடிய தொண்ட ரெல்லாம் வியந்துற வேத்தி னார்கண் மிகமிக வதிச பித்து நயந்திதார் வல்லா சென்று ஞானசம் பக்தர் தம்மை, மற்றுகே ரொவ்வா நீதி வணிகனைப் புகழ்ந்த தன்றிர் சொற்புக ழணங்கை நெஞ்சங் களிப்பவுந் தொடாது நின்ற பொற்பையு மவன்பால் வைத்த வன்டையும் பொருவி லாத கற்பையுங் கண்டு சால வாழ்த்தினார் காழி வேந்தர். வேறு, தொன்மை நீதி வணிகற்குச் சொல்லுவார் நன்மை தீமை பயப்பினு நற்சிவன் வன்ளி கூவம் வருகடு 61 கவே கன்னி மாதனேக் கைப்படி யென்றனர். (20) முறைமை மண்னட. முன்ன முனக்கிவள் குறைவி நாக்தையுங் குற்றமி முயரு முறவி னல்கன துண்டே மருண்டினி பறையும் வார்த்தையை யைய முறாயென. (2 க) இணையில் வைதிக வாரண மிப்படித் துணிவு சொல்லத் துணிந்து வணிகனுக் தணினி லாத விருப்பிற் றயா வுடை வணிகன் மாதை விதியின் மனக் கனன். தெய்வ நீதித் திறங்கண் டதிசயித் துய்ய வந்தெ னுயிர் தரும் வள்ளலே யைய னேகல் லருமருக் தேயெனத் தைய வாளொடும் வீழ்ந்தனன் றாண்மிசை, (2.கூ.) மற்ற வன்றனை வைதிக வாரணங் கற்பு லங்குகின் காதலி தன்னொடு முற்ற நல்லடி யாயொடு பொல்லையின் பொற்ற நன்னகர் போகெனச் செப்பினர், (உச) சஅ, இது - இவ்வரிசய, torthதர் தம்மை ஏத்தினார்கள். 20. சிவன் வன் -!.7ம் - விக! : மாதம் Gir co: மாமும் கிணறும். ந'Ra'Tகம். 22. வைக்கவாரம் - திஞானசம்பந்தர். உசு, பாற்ற - ','ாலி பெத்த (பி-ம்.) 1' நீங்சி, நிற்பது (asi' சா: தரைம் போர் போற்றுந்துய, கற்பியாக் கண்டி. லேமென்தேத்தினர் காழி வேந்தர்' ...- - - - - --- 39
•2 . - - சான்றழைத்த திருவிளையாடல் கூரு துயின் றவ ரெழுமா போலத் துண்ணென வெழுந்திறைஞ்சும் வயங்கொளி வணிகற் பாண்டு வாடிய தொண்ட ரெல்லாம் வியந்துற வேத்தி னார்கண் மிகமிக வதிச பித்து நயந்திதார் வல்லா சென்று ஞானசம் பக்தர் தம்மை மற்றுகே ரொவ்வா நீதி வணிகனைப் புகழ்ந்த தன்றிர் சொற்புக ழணங்கை நெஞ்சங் களிப்பவுந் தொடாது நின்ற பொற்பையு மவன்பால் வைத்த வன்டையும் பொருவி லாத கற்பையுங் கண்டு சால வாழ்த்தினார் காழி வேந்தர் . வேறு தொன்மை நீதி வணிகற்குச் சொல்லுவார் நன்மை தீமை பயப்பினு நற்சிவன் வன்ளி கூவம் வருகடு 61 கவே கன்னி மாதனேக் கைப்படி யென்றனர் . ( 20 ) முறைமை மண்னட . முன்ன முனக்கிவள் குறைவி நாக்தையுங் குற்றமி முயரு முறவி னல்கன துண்டே மருண்டினி பறையும் வார்த்தையை யைய முறாயென . ( 2 ) இணையில் வைதிக வாரண மிப்படித் துணிவு சொல்லத் துணிந்து வணிகனுக் தணினி லாத விருப்பிற் றயா வுடை வணிகன் மாதை விதியின் மனக் கனன் . தெய்வ நீதித் திறங்கண் டதிசயித் துய்ய வந்தெ னுயிர் தரும் வள்ளலே யைய னேகல் லருமருக் தேயெனத் தைய வாளொடும் வீழ்ந்தனன் றாண்மிசை ( 2 . கூ . ) மற்ற வன்றனை வைதிக வாரணங் கற்பு லங்குகின் காதலி தன்னொடு முற்ற நல்லடி யாயொடு பொல்லையின் பொற்ற நன்னகர் போகெனச் செப்பினர் ( உச ) சஅ இது - இவ்வரிசய torthதர் தம்மை ஏத்தினார்கள் . 20 . சிவன் வன் - ! . 7ம் - விக ! : மாதம் Gir co : மாமும் கிணறும் . ' Ra ' Tகம் . 22 . வைக்கவாரம் - திஞானசம்பந்தர் . உசு பாற்ற - ' 'ாலி பெத்த ( பி - ம் . ) 1 ' நீங்சி நிற்பது ( asi ' சா : தரைம் போர் போற்றுந்துய கற்பியாக் கண்டி . லேமென்தேத்தினர் காழி வேந்தர் ' . . . - - - - - - - - 39