திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

34) (க.உ) விடவைத்தியர் இத்தனை | இன்னபாண்டியன் காலத்து இன்ன வகையினரென்பது இதிற்கூறப்பெ) திருவிளையாடல் நடந்ததென்பதும் ற்றுள்ளது. திருஞானசம்பந்தர் ஒரு | இன்ன பாண்டியன்மகன் இன்னா வனுக்குத் திருமருகலில், "சடையாய்" | னென்று இடைவிடாமற் பாண்டிய என்னும் பதிகத்தாலும், ஒருவனுக்குத் பரம்பரையைச் சொல்லிக்கொண்டு திருப்புறம்பயத்தில் திருநோக்காலும் போதலும் இதிலில்லை. பின்னுள்ள விடகோயைத் தீர்த்தருளினர். பாண்டியர்களின் பெயர்கள் மட்டும் (கச) வேதங்களையும் வேதாங்கங் இத்தாலிற் காணப்படுகின்றன: களையும் முனிவர்களுக்குச் சிவபெரு (க) உக்கிரனார் ; (உ) சுந்தரமாறர் ; மான் உபதேசித்தருளினர். ' (-) தத்தன் ; (ச) மலயத்துவசன் ; பரஞ்சோதிமுனிவரியற்றிய திரு (5) வரகுணர் ; (சு) வாகுணருடைய விளையாடலிற் கூறப்பட்டது போல | மைந்தர் ; (சா) வீரமாறன்.
34 ) ( . ) விடவைத்தியர் இத்தனை | இன்னபாண்டியன் காலத்து இன்ன வகையினரென்பது இதிற்கூறப்பெ ) திருவிளையாடல் நடந்ததென்பதும் ற்றுள்ளது . திருஞானசம்பந்தர் ஒரு | இன்ன பாண்டியன்மகன் இன்னா வனுக்குத் திருமருகலில் சடையாய் | னென்று இடைவிடாமற் பாண்டிய என்னும் பதிகத்தாலும் ஒருவனுக்குத் பரம்பரையைச் சொல்லிக்கொண்டு திருப்புறம்பயத்தில் திருநோக்காலும் போதலும் இதிலில்லை . பின்னுள்ள விடகோயைத் தீர்த்தருளினர் . பாண்டியர்களின் பெயர்கள் மட்டும் ( கச ) வேதங்களையும் வேதாங்கங் இத்தாலிற் காணப்படுகின்றன : களையும் முனிவர்களுக்குச் சிவபெரு ( ) உக்கிரனார் ; ( ) சுந்தரமாறர் ; மான் உபதேசித்தருளினர் . ' ( - ) தத்தன் ; ( ) மலயத்துவசன் ; பரஞ்சோதிமுனிவரியற்றிய திரு ( 5 ) வரகுணர் ; ( சு ) வாகுணருடைய விளையாடலிற் கூறப்பட்டது போல | மைந்தர் ; ( சா ) வீரமாறன் .