திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ருகூ.-- பன்றிக்குட்டிகளுக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல், உகூக வேறு விலங்குகள் கொன்று காட்டு வேட்டையா தெலெப் போதும் தலம்புகழ் மன்ன வர்க்கும் தருமமா மதனாற் பாவ மலைந்தவர் மேற்செல் வாது வறிது வெவ் விலங்கு சாக நலந்தத னுருவங் கொண்ட தென்கொலோ நாய னீரே, அன்றியும் பெருமை மிக்க வலகில் யோ னிகளிற் றோயா தென் றுமே லாக வோங்குக் கலைவர் * ரிழிந்த பொல்லாப் பன்றியு நாற்கா லுள்ள பல்பெருஞ் சாதிக் கெல்வா மொன்றிய கடை... கன்றோ வளத்திடை யோருங் காலே. அப்படி யிருப்ப விர்க வங்கத் சொண் டுலாவு கின்ற தெப்படி யருளிச் செய்யுங் கா Jeda மென்றி றைஞ்சத் துப்பிதழ் மாதே கேள? H.ராத லாகத் அன்னித் தப்பற வெறும்பீ கத் த று தொறு நிற்பேம் யாமே. அவ்வவ போனி தோறு மவ்லவ வருவங் கொண்டே யெவ்வுயிரையும்வ ளர்ப்பே பிரங்கியா மீது நிற்க வுய்வுற வளித்த மக்க வியாவ மொத்த ருப்பச் செவ்விய வன்பு தா ரர்க் கொருவர் மேற் செல்லக் கண்டேய், (ரு. வேறு, ஆதலா லெமக்கு மீங்கித னள வன்புமிக் கதுவது பிறங்க வோதுவா மதற்குக் 3.0 3 ன முன்ன மொரு பருந் தவமுனி சபிப்ப லேதமில் வராக வாயிற் பதத் 'துடு மு னிறந்தது தாயுமப் போதே வேதனை யுறுதல் மண்டியாம் கார்பன் கொண்டான் மிரக்குதாய் மேனி. ஈங்குமுன் வளர்த்த றருமமா : : வேதா மிக்கொடுங் காட்டிடைச் சின்னா டீங்கற வுலாலி யிவ்வுடல் விட்டோர் தீதிலா வினியசூத் தீரனுக் கோங்கிய புதல்வ பாக்கல் *ெ முயப்புக முழவுற வுதித் தே யாங்குதென் னவற்குச் +ே 20% நா நாக: சொருகம் மாலையா லென்றான். (எ) வேறு. துப்பிதழ்ப் பச்சை மேனிச் சுருள்கருங் குழலா கனங்குச் செப்பிய மாற்றங் கேட்டுத் திருவுளங் +மண்டு வாழ்த்து மெய்ப்புழுப் பிரமனாகப் பிரமனமெய்ப் புழுவ தாக வொப்புட னாக்க வல்லீ ரும து புதுமை யன்றே. உ, கலத்து - விரும்பி, சு. இந்த அருகம் - - .டிவம்'. காரணத்தை அருளிச செய்யும். தட்பு - ('வழம். இத்தொக... - உடப் ( 4 தோடம், இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடி யின் கருத்து, நீரு: - அ - ஆம் செய்யுளிலும் வந்துள்ளது. ரு. யாம் எல்.பரையும் ஓர் டப். , சு, இதகர் அளவில-இட்டன் நக்குட்டிகளிடததில், இது சாதியொருமை, எ, நம்மாளை யால இவைதாம சேனை நாயகர்களாகும்.
ருகூ . - - பன்றிக்குட்டிகளுக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல் உகூக வேறு விலங்குகள் கொன்று காட்டு வேட்டையா தெலெப் போதும் தலம்புகழ் மன்ன வர்க்கும் தருமமா மதனாற் பாவ மலைந்தவர் மேற்செல் வாது வறிது வெவ் விலங்கு சாக நலந்தத னுருவங் கொண்ட தென்கொலோ நாய னீரே அன்றியும் பெருமை மிக்க வலகில் யோ னிகளிற் றோயா தென் றுமே லாக வோங்குக் கலைவர் * ரிழிந்த பொல்லாப் பன்றியு நாற்கா லுள்ள பல்பெருஞ் சாதிக் கெல்வா மொன்றிய கடை . . . கன்றோ வளத்திடை யோருங் காலே . அப்படி யிருப்ப விர்க வங்கத் சொண் டுலாவு கின்ற தெப்படி யருளிச் செய்யுங் கா Jeda மென்றி றைஞ்சத் துப்பிதழ் மாதே கேள ? H . ராத லாகத் அன்னித் தப்பற வெறும்பீ கத் று தொறு நிற்பேம் யாமே . அவ்வவ போனி தோறு மவ்லவ வருவங் கொண்டே யெவ்வுயிரையும்வ ளர்ப்பே பிரங்கியா மீது நிற்க வுய்வுற வளித்த மக்க வியாவ மொத்த ருப்பச் செவ்விய வன்பு தா ரர்க் கொருவர் மேற் செல்லக் கண்டேய் ( ரு . வேறு ஆதலா லெமக்கு மீங்கித னள வன்புமிக் கதுவது பிறங்க வோதுவா மதற்குக் 3 . 0 3 முன்ன மொரு பருந் தவமுனி சபிப்ப லேதமில் வராக வாயிற் பதத் ' துடு மு னிறந்தது தாயுமப் போதே வேதனை யுறுதல் மண்டியாம் கார்பன் கொண்டான் மிரக்குதாய் மேனி . ஈங்குமுன் வளர்த்த றருமமா : : வேதா மிக்கொடுங் காட்டிடைச் சின்னா டீங்கற வுலாலி யிவ்வுடல் விட்டோர் தீதிலா வினியசூத் தீரனுக் கோங்கிய புதல்வ பாக்கல் *ெ முயப்புக முழவுற வுதித் தே யாங்குதென் னவற்குச் +ே 20 % நா நாக : சொருகம் மாலையா லென்றான் . ( ) வேறு . துப்பிதழ்ப் பச்சை மேனிச் சுருள்கருங் குழலா கனங்குச் செப்பிய மாற்றங் கேட்டுத் திருவுளங் + மண்டு வாழ்த்து மெய்ப்புழுப் பிரமனாகப் பிரமனமெய்ப் புழுவ தாக வொப்புட னாக்க வல்லீ ரும து புதுமை யன்றே . கலத்து - விரும்பி சு . இந்த அருகம் - - . டிவம் ' . காரணத்தை அருளிச செய்யும் . தட்பு - ( ' வழம் . இத்தொக . . . - உடப் ( 4 தோடம் இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடி யின் கருத்து நீரு : - - ஆம் செய்யுளிலும் வந்துள்ளது . ரு . யாம் எல் . பரையும் ஓர் டப் . சு இதகர் அளவில - இட்டன் நக்குட்டிகளிடததில் இது சாதியொருமை நம்மாளை யால இவைதாம சேனை நாயகர்களாகும் .