திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ருரு.--திருமுகங்கொடுத்த திரு.விளையாடல். 2 பணிவிடை யமைச்சர் போந்து பகர்ந்தது சாற்றப் போற்று மணிமுடி யாசன் சால மகிழ்ந்துவர கனத்தி னேறா னணிபொலி மணிகள் எந்த வடியிணை நோவச் சார்ந்தாங் கிணையிலா தவனைச் சொன்ன வெல்லையி லிருப்பக் கண்டான். (கா) நின்றமன் னவனைப் டாரா னிறைந்த பே ரருளைப் பார்த்தாங் கொன்றிய புளக., தோடு மொழிகள்லாக் கண் ணீ சோடுஞ் சென்றவ திச பிப்பச் சிறப்புடை பிசையெடுத்து மன்றினு ளாடுஞ் சொக்கைப் பாடினான் மதுரைப் பாணன்,' (53) அரசனுஞ் சிவன்பால் வைத்த வன்புண் திருகி யந்தோ பரிவினல் குரவ லைப்பப் பசியொரு புறத் த லைப்ப வுரைகெழு கானம் பாகி முறுகயைப் பார்சாதிப் பரமனே பிவர்வே றல்ல சென்றுபன் முறைத்து தித்தான். (கடி) பத்தரெங் குள்ளீர் வந்த காரியம் பகரு மென்ள வுத்தம மதுரை நம்மூன் றனக் கென்று 6ல் சித்திரச் சொக்கன் றந்த திருமுகங் கொணர்தே னென்று பத்திரங் கொடுத்தோ துங்கிப் பத்திரன் பத்து நின்றான். (5) Gal. இருமைசேர் திருமும் மிறைஞ்சி யீடு கொண் பரிதிகழ் தவிசின் மீதிருத்தியாதரித் துரைகெழு பாசு வுரையைக் கண்டெழும் பரிவொடு சூடினன் பாடி யாடினன், (20) தன்வயிற் சிந்தான் சால வைத்துள் மன்னிய பரிவினைக் கண்டு நோண்டுவாழ்க் இன்னிசைப் பாணனை யெடுத்த பணத்தன தனுன்னரு மவன் செய லொன்றும் பார்த்திலன். (2.க) கசு, விரைந்து வந்தமையால் is சி , சேடர் நடந்து , சன் நமை, 1/4 0 - ஆம் பாடலாகம் 2 | DAதது, சொன்ன எல்லை- தa at:''ர்ப் பத்தா ; கஉ. | கக. பத்திரம் - திருமுகம், உ ea க் மகன் தீத திமுகமெங்க , உன்தனக்கு என்றும் cotine {amir brir plex (g) யைத்தலுமாம். 4.0. இருமை - பெருமை, Gaural - !Chef d5லித்து, சூடின er - தலைமேல் வைத்துக்கொண்டான். உ5, ரூமுகப் பாசுரத்தில், ''தன் போலன்பா vair'ட'ன்' என்றதனால் தன்வயின் வைத்து வா பரி பாகப்பட்டது. (பி-ம்.) 1'அலசப்ப) அசைப்ப. 3'ஓ' ' 1 தேற்றி' 'வாழ்ந்தவன்!
ருரு . - - திருமுகங்கொடுத்த திரு . விளையாடல் . 2 பணிவிடை யமைச்சர் போந்து பகர்ந்தது சாற்றப் போற்று மணிமுடி யாசன் சால மகிழ்ந்துவர கனத்தி னேறா னணிபொலி மணிகள் எந்த வடியிணை நோவச் சார்ந்தாங் கிணையிலா தவனைச் சொன்ன வெல்லையி லிருப்பக் கண்டான் . ( கா ) நின்றமன் னவனைப் டாரா னிறைந்த பே ரருளைப் பார்த்தாங் கொன்றிய புளக . தோடு மொழிகள்லாக் கண் ணீ சோடுஞ் சென்றவ திச பிப்பச் சிறப்புடை பிசையெடுத்து மன்றினு ளாடுஞ் சொக்கைப் பாடினான் மதுரைப் பாணன் ' ( 53 ) அரசனுஞ் சிவன்பால் வைத்த வன்புண் திருகி யந்தோ பரிவினல் குரவ லைப்பப் பசியொரு புறத் லைப்ப வுரைகெழு கானம் பாகி முறுகயைப் பார்சாதிப் பரமனே பிவர்வே றல்ல சென்றுபன் முறைத்து தித்தான் . ( கடி ) பத்தரெங் குள்ளீர் வந்த காரியம் பகரு மென்ள வுத்தம மதுரை நம்மூன் றனக் கென்று 6ல் சித்திரச் சொக்கன் றந்த திருமுகங் கொணர்தே னென்று பத்திரங் கொடுத்தோ துங்கிப் பத்திரன் பத்து நின்றான் . ( 5 ) Gal . இருமைசேர் திருமும் மிறைஞ்சி யீடு கொண் பரிதிகழ் தவிசின் மீதிருத்தியாதரித் துரைகெழு பாசு வுரையைக் கண்டெழும் பரிவொடு சூடினன் பாடி யாடினன் ( 20 ) தன்வயிற் சிந்தான் சால வைத்துள் மன்னிய பரிவினைக் கண்டு நோண்டுவாழ்க் இன்னிசைப் பாணனை யெடுத்த பணத்தன தனுன்னரு மவன் செய லொன்றும் பார்த்திலன் . ( 2 . ) கசு விரைந்து வந்தமையால் is சி சேடர் நடந்து சன் நமை 1 / 4 0 - ஆம் பாடலாகம் 2 | DAதது சொன்ன எல்லை - தa at : ' ' ர்ப் பத்தா ; கஉ . | கக . பத்திரம் - திருமுகம் ea க் மகன் தீத திமுகமெங்க உன்தனக்கு என்றும் cotine { amir brir plex ( g ) யைத்தலுமாம் . 4 . 0 . இருமை - பெருமை Gaural - ! Chef d5லித்து சூடின er - தலைமேல் வைத்துக்கொண்டான் . உ5 ரூமுகப் பாசுரத்தில் ' ' தன் போலன்பா vair ' ' ன் ' என்றதனால் தன்வயின் வைத்து வா பரி பாகப்பட்டது . ( பி - ம் . ) 1 ' அலசப்ப ) அசைப்ப . 3 ' ' ' 1 தேற்றி ' ' வாழ்ந்தவன் !