திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

31 ஊர் காவணநல்லூரென்று ஈடறப்படும். | அப்பொருளிலக்கணத்தின் படி அமை ஒரு வாவிக்கரையில், சடங்குக் கந்தர் | க்கப் பெற்றிருத்தலைக் கண்டு மகிழ்ந் எழுந்தளிருயிருக்கின்றனர். இங்கே | தார்கள்; அவர்களூன், நக்கீரனார் மட்டும் சடங்குக் கந்தரென்றது, திருப்பரங் அழுக்காற்றால், 'யாளியற்றிய நூலில் குன்றத்துக் கோயில் கொண்டெழுந் ஐந்தாம்பனும்லுக்கு ஒப்பில்லை' என் தருளிய ஸ்ரீ கல்யாண ஸ்ப்ர மணியக் று கூறினர். கடவுளேயென்று சொல்லுகின்றனர். ' (க.க) தருமியின் தந்தையார் பெயர் (அ) அக்கினி மூவயிலுள்ள தடாக | சிவமுனியென்பது. மொன்றில் எழுகடல்களும் அடங்| (கஅ) சிவபெருமான் தமிழ் நூற்கரு கின. த்தை அகத்தியருக்கு நோக்கால் உப (க) உக்கிரனார் சடை யுடன் பிறந் தேசித்தனர். தார் ; அதனால், கோச்சடிலவருமசெ (கசு) இறையனாரகப்பொருளுக்குப் ன்பது அவர்க்கு உபநயனத் திருநாம பலரியற்றிய உரைகளுன் உப்பூர்தி மாயிற்று, சுந்தாமாறருக்கு விதகுதி ழார் மகனார் உருத்திரசன்மர் மெய்யு மிப்பெருவழுதி யென்பதும் திரு | ரைக்காக்கண்டனர். நாமம் மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ள, : (உக) பழமதுரையை அழிக்கவந்த சோய்படை' என்னுமூர், கோச்சடி ! கடங்கவறும்படி, பாண்டியன் வேலை லவருமரால் அந்தனர்களுக்கு முற் : யெறிந்தான் ; அப்பொழுது அக்கடல் பாட்டாகக் கொடுக்கப் பெற்ற அகர வடிக்க அவன் காலைக்கமுவியது மென்று திருவிளையாடற் பயக ரமாலை அதுபற்றி அப்பாண்டியற்கு வேலை யுரை தெரிவிக்கின்றது. ) வடிம்பலம்பரின்சனென்பது பெய (கக) உக்கிரனார், ஆதிமாபிலவ தரி | ராயிற்று. அவ்வாசலுக்குச் சங்கமண் த்த வடிவணங்கை மணம்புரிந்தனர். ' டபம் அமைக்கப்பெற்றது. சுந்தரமாறர் பதினாறு தெய்வ வருடம் ( உ) வலயாசனுக்கு அதியரைய அரசாண்டார் : திடமாய்ந்து அச | னென்பது பெயர், நடத்தரகோசமங் போகத்தை அனுபவித்தக் கொண்டி கையில் அறுபத்து நால்வர் சிவபெரு ருந்தது பற்றி, சொக்கநாதர், அபிடேக மான்பால் ஞாஹேபதேசம் பெற்றனர். ச்சொக்க சென்றும் பு.குகெய்ச்சொ | அவர்கள் பால் உத்தராகம் கோசங் க்கரென்றும் திருநாமம் பெற்றனர். களச் சிவபெருமான் வைத்தருளின் (க2) வருணன விட்ட கடல், புட்க மைன், அத்தலம் அப்பெயர் பெற் லாவருத்தமுதலிய நான்கு மேகாேது ; இதனை உத்தரகோசமங்கைப் தர்களாற் குடித்துக் குறைக்கப்பட் | புராணம் வலியுறுத்தம். டது; அப்பால் வருணன் கட்டளைப் (F) காடுவெட்டியென்னும் சோ படி மேகங்கள் பெய்த பெருமழையை ழன் பொருட்டு முடக்கப்பெற்ற வடக் மேற்கூறிய நான்கு மேக்யேந்தர்கள் குமதில்காயிலுக்கு இலச்சினை வாயி நான்கு மாடங்களாகித் தடுத்தனர். | வென்பது பெயர் . அதனால், அவ்விடம் மாடக்குளக்கீ (உக) மா சாக்கம் பிறத்தற்கு இலங் மதுரையென்று பெயர் பெறும். கைத்தவிலுள்ள சமனொளியவையைச் (க) எல்லாம் வல்ல சித்தருக்கு சூழ்ந்த வலவை, மாவலிகங்கை, கம் ஆக்கினைச் சித்தரென்பது திருநாமம். பாலா,கல்லணையென்னும் நதிகள் நான (கரு) சோமசுந்தரக்கடவுள் சங்கப் கும் இடங்களாகும். இதில், நவமணி புலவராக எழுந்தருளியிருந்த பொழு யின இலக்கணங்கள் விளங்கவிரித்துக் து அவருக்கு மதுரைப் பேராலயாயா கரப்பெற்றுள்ளன. ரென்பதும் இறையனா ரென்பதும் (உக) சீழைமதிற்பால் அட்டாலை திருநாமம். அவாவியற்றப் பெற்றது | மண்டபம் தெய்யக்கம்மியாற் கட்டப் இறையனார் பொருளிலக்கணம், சங் பெற்றது ; வில்வீரவடிவங்கொண்டு சப்புலவர்கள் தாமியற்றிய பாடல்கள் அதில் எழுந்தருளி யானையை எய்த
31 ஊர் காவணநல்லூரென்று ஈடறப்படும் . | அப்பொருளிலக்கணத்தின் படி அமை ஒரு வாவிக்கரையில் சடங்குக் கந்தர் | க்கப் பெற்றிருத்தலைக் கண்டு மகிழ்ந் எழுந்தளிருயிருக்கின்றனர் . இங்கே | தார்கள் ; அவர்களூன் நக்கீரனார் மட்டும் சடங்குக் கந்தரென்றது திருப்பரங் அழுக்காற்றால் ' யாளியற்றிய நூலில் குன்றத்துக் கோயில் கொண்டெழுந் ஐந்தாம்பனும்லுக்கு ஒப்பில்லை ' என் தருளிய ஸ்ரீ கல்யாண ஸ்ப்ர மணியக் று கூறினர் . கடவுளேயென்று சொல்லுகின்றனர் . ' ( . ) தருமியின் தந்தையார் பெயர் ( ) அக்கினி மூவயிலுள்ள தடாக | சிவமுனியென்பது . மொன்றில் எழுகடல்களும் அடங் | ( கஅ ) சிவபெருமான் தமிழ் நூற்கரு கின . த்தை அகத்தியருக்கு நோக்கால் உப ( ) உக்கிரனார் சடை யுடன் பிறந் தேசித்தனர் . தார் ; அதனால் கோச்சடிலவருமசெ ( கசு ) இறையனாரகப்பொருளுக்குப் ன்பது அவர்க்கு உபநயனத் திருநாம பலரியற்றிய உரைகளுன் உப்பூர்தி மாயிற்று சுந்தாமாறருக்கு விதகுதி ழார் மகனார் உருத்திரசன்மர் மெய்யு மிப்பெருவழுதி யென்பதும் திரு | ரைக்காக்கண்டனர் . நாமம் மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ள : ( உக ) பழமதுரையை அழிக்கவந்த சோய்படை ' என்னுமூர் கோச்சடி ! கடங்கவறும்படி பாண்டியன் வேலை லவருமரால் அந்தனர்களுக்கு முற் : யெறிந்தான் ; அப்பொழுது அக்கடல் பாட்டாகக் கொடுக்கப் பெற்ற அகர வடிக்க அவன் காலைக்கமுவியது மென்று திருவிளையாடற் பயக ரமாலை அதுபற்றி அப்பாண்டியற்கு வேலை யுரை தெரிவிக்கின்றது . ) வடிம்பலம்பரின்சனென்பது பெய ( கக ) உக்கிரனார் ஆதிமாபிலவ தரி | ராயிற்று . அவ்வாசலுக்குச் சங்கமண் த்த வடிவணங்கை மணம்புரிந்தனர் . ' டபம் அமைக்கப்பெற்றது . சுந்தரமாறர் பதினாறு தெய்வ வருடம் ( ) வலயாசனுக்கு அதியரைய அரசாண்டார் : திடமாய்ந்து அச | னென்பது பெயர் நடத்தரகோசமங் போகத்தை அனுபவித்தக் கொண்டி கையில் அறுபத்து நால்வர் சிவபெரு ருந்தது பற்றி சொக்கநாதர் அபிடேக மான்பால் ஞாஹேபதேசம் பெற்றனர் . ச்சொக்க சென்றும் பு . குகெய்ச்சொ | அவர்கள் பால் உத்தராகம் கோசங் க்கரென்றும் திருநாமம் பெற்றனர் . களச் சிவபெருமான் வைத்தருளின் ( க2 ) வருணன விட்ட கடல் புட்க மைன் அத்தலம் அப்பெயர் பெற் லாவருத்தமுதலிய நான்கு மேகாேது ; இதனை உத்தரகோசமங்கைப் தர்களாற் குடித்துக் குறைக்கப்பட் | புராணம் வலியுறுத்தம் . டது ; அப்பால் வருணன் கட்டளைப் ( F ) காடுவெட்டியென்னும் சோ படி மேகங்கள் பெய்த பெருமழையை ழன் பொருட்டு முடக்கப்பெற்ற வடக் மேற்கூறிய நான்கு மேக்யேந்தர்கள் குமதில்காயிலுக்கு இலச்சினை வாயி நான்கு மாடங்களாகித் தடுத்தனர் . | வென்பது பெயர் . அதனால் அவ்விடம் மாடக்குளக்கீ ( உக ) மா சாக்கம் பிறத்தற்கு இலங் மதுரையென்று பெயர் பெறும் . கைத்தவிலுள்ள சமனொளியவையைச் ( ) எல்லாம் வல்ல சித்தருக்கு சூழ்ந்த வலவை மாவலிகங்கை கம் ஆக்கினைச் சித்தரென்பது திருநாமம் . பாலா கல்லணையென்னும் நதிகள் நான ( கரு ) சோமசுந்தரக்கடவுள் சங்கப் கும் இடங்களாகும் . இதில் நவமணி புலவராக எழுந்தருளியிருந்த பொழு யின இலக்கணங்கள் விளங்கவிரித்துக் து அவருக்கு மதுரைப் பேராலயாயா கரப்பெற்றுள்ளன . ரென்பதும் இறையனா ரென்பதும் ( உக ) சீழைமதிற்பால் அட்டாலை திருநாமம் . அவாவியற்றப் பெற்றது | மண்டபம் தெய்யக்கம்மியாற் கட்டப் இறையனார் பொருளிலக்கணம் சங் பெற்றது ; வில்வீரவடிவங்கொண்டு சப்புலவர்கள் தாமியற்றிய பாடல்கள் அதில் எழுந்தருளி யானையை எய்த