திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

இப்புத்தகத்தில் எடுத்துக்காட்டிய நூற்பெயர்கள் முதலியவற்றின் முதற்குறிப்பகராதி. அருணகிரி - அருணகிரிப்பு ராணம். | திருவாத - திருவாதவூரர் புராணம். அழகர்கல - அழகர் கலம்பகம். திருவிளை - திருவிளையாடற் புராணம். இரகு - இரகுவம்சம். ! தில் - திவ்யப்ரபந்தம். இ. கொ - இலக்கணக்கொத்து. தே - தேவாரம். இலீலா - இலிலாசங்கிரக அத்தியாயம். ; தொல் - தொல்காப்பியம் இறை - இறையனாரகப்பொருள். 5 - நச்சினார்க்கினியர். ஐங்குறு - ஐங்குறுநூறு, நள - நளவெண்பா . (மாலை, கட - கடவுள் வாழ்த்து , ணம், | நால்வர் நான்மணி - நால்வர்ரான்மணி கடம்ப, கடம்பவன , கடம்பவனபுரா | நாலடி, நாலடியார், கந்த . கந்தபுராணம், பக் பக்கம், கம்ப - கம்பராமாயணம். பதி - பதிகம். கல் . கல்லாடம். பட்டினப் - பட்டினப்பாலை. கள் - கலித்தொகை, பதிற் - பதிற்றுப்பத்து, கலிங்க - கலிங்கத்துப்பரணி, பயகர - திருவிளையாடற் பயகரமாலை. குறுந் - குறுந்தொகை. பரி - பரிபாடல், கூர்ம - சு..ர்மபுராணம். பா - பாயிசம். | கோயிற்பு - கோயிற்புராணம். பி- ம் - பிரதிபேதம். சிலப் - சிலப்பதிகாரம். பிரபு - பிரபுலிங்கலீலை. சீவக - சீவக சிந்தாமணி, பு. வெ - புறப்பொருள் வெண்பா சுந்தர - சுந்தரமூர்த்தி நாயஞர். புதநா - புறநானூறு, (மாலை, சூடா - சூடாமணிகண்டு. ' பெரிய - பெரிய புராணம், சூளா - சூளாமணி, | பெரூர்பாண் பெரும்பா நாற்றுப் கான - ஞானவாசிட்டம். படை, தக்க, தக்கயாக - தக்கயாகப்பான். பொருந - பொருநராற்றுப்படை. தத்துல் - தத்துவராயர் பிரபந்தங்கள். மணி - மணிமேகலை. தாய் - தாயுமானவர் பாடல். [ணம், மது, மதுரை, மதிரைக் - மதுரைக்கா திருக்காளத்தி - திருக்காளத்திப் புரா , ஞ்ச, திருச்சிற். திருச்சிற்றம்பலக் கோவை: : மதுரைக்கல்) - மதுரைக்கலம்பகம், யார். ஞார். மதுரைப்பதற் மதுரைப்பதிற்றுப்பத் திருஞா திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாய தந்தாதி. (தமிழ். திருநா - திருநாவுக்கரசு நாயனார். பீநட்சி, மீனாட்சியம்மை ளேத் திருநாகைக்காரோண - திருநாகைக் யா, வி - யாப்பருங்கலவிருத்தி. காரோணப் புராணம், - முருகு - திருமுருகாற்றுப்படை. திருமயிலை - திருமயிலைத்திரிபந்தாதி. வி-பாரத வி. பாரதம் - வில்லிபுத்தூராழ் திருவா - திருவாசகம். வார் பாரதம். * நூல்களிலுள்ள உறுப்புக்களின் பெயர்கள் விரிவஞ்சி விடுக்கப்பட்டன,
இப்புத்தகத்தில் எடுத்துக்காட்டிய நூற்பெயர்கள் முதலியவற்றின் முதற்குறிப்பகராதி . அருணகிரி - அருணகிரிப்பு ராணம் . | திருவாத - திருவாதவூரர் புராணம் . அழகர்கல - அழகர் கலம்பகம் . திருவிளை - திருவிளையாடற் புராணம் . இரகு - இரகுவம்சம் . ! தில் - திவ்யப்ரபந்தம் . . கொ - இலக்கணக்கொத்து . தே - தேவாரம் . இலீலா - இலிலாசங்கிரக அத்தியாயம் . ; தொல் - தொல்காப்பியம் இறை - இறையனாரகப்பொருள் . 5 - நச்சினார்க்கினியர் . ஐங்குறு - ஐங்குறுநூறு நள - நளவெண்பா . ( மாலை கட - கடவுள் வாழ்த்து ணம் | நால்வர் நான்மணி - நால்வர்ரான்மணி கடம்ப கடம்பவன கடம்பவனபுரா | நாலடி நாலடியார் கந்த . கந்தபுராணம் பக் பக்கம் கம்ப - கம்பராமாயணம் . பதி - பதிகம் . கல் . கல்லாடம் . பட்டினப் - பட்டினப்பாலை . கள் - கலித்தொகை பதிற் - பதிற்றுப்பத்து கலிங்க - கலிங்கத்துப்பரணி பயகர - திருவிளையாடற் பயகரமாலை . குறுந் - குறுந்தொகை . பரி - பரிபாடல் கூர்ம - சு . . ர்மபுராணம் . பா - பாயிசம் . | கோயிற்பு - கோயிற்புராணம் . பி - ம் - பிரதிபேதம் . சிலப் - சிலப்பதிகாரம் . பிரபு - பிரபுலிங்கலீலை . சீவக - சீவக சிந்தாமணி பு . வெ - புறப்பொருள் வெண்பா சுந்தர - சுந்தரமூர்த்தி நாயஞர் . புதநா - புறநானூறு ( மாலை சூடா - சூடாமணிகண்டு . ' பெரிய - பெரிய புராணம் சூளா - சூளாமணி | பெரூர்பாண் பெரும்பா நாற்றுப் கான - ஞானவாசிட்டம் . படை தக்க தக்கயாக - தக்கயாகப்பான் . பொருந - பொருநராற்றுப்படை . தத்துல் - தத்துவராயர் பிரபந்தங்கள் . மணி - மணிமேகலை . தாய் - தாயுமானவர் பாடல் . [ ணம் மது மதுரை மதிரைக் - மதுரைக்கா திருக்காளத்தி - திருக்காளத்திப் புரா ஞ்ச திருச்சிற் . திருச்சிற்றம்பலக் கோவை : : மதுரைக்கல் ) - மதுரைக்கலம்பகம் யார் . ஞார் . மதுரைப்பதற் மதுரைப்பதிற்றுப்பத் திருஞா திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாய தந்தாதி . ( தமிழ் . திருநா - திருநாவுக்கரசு நாயனார் . பீநட்சி மீனாட்சியம்மை ளேத் திருநாகைக்காரோண - திருநாகைக் யா வி - யாப்பருங்கலவிருத்தி . காரோணப் புராணம் - முருகு - திருமுருகாற்றுப்படை . திருமயிலை - திருமயிலைத்திரிபந்தாதி . வி - பாரத வி . பாரதம் - வில்லிபுத்தூராழ் திருவா - திருவாசகம் . வார் பாரதம் . * நூல்களிலுள்ள உறுப்புக்களின் பெயர்கள் விரிவஞ்சி விடுக்கப்பட்டன