திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

29 தன், குழப்பி, குழம்பல், கெருடி, கைந்தலை, கொச்சை, கொந்தக் குலம், கொற்று, சாக்கியர், சாத்தலோதல், சாளர சங்கீதம், சாறு, சிலும்பல், சிறுக்கன், சீரா, சமமாடு, சொட்டை, தப்பு, தவ்வும், திண்ணிமை, திருக்கைச் சிறப்பு, துவர்பிடித்து மறிப்ப, தொத்துவர், தொப்பராம், நரியாது, நன்பு, நாயன், நையாண்டிபாடல், பகுந்து, பணிக்கு, பரிச்சாத்து, பரிவத்தா, பழுத்த நரைந்த, பாஞ் ராகம், பாபாவள, பிசகல், பிராயம், மத, து, 'பேரின்மை , பொக்கணம், மகன்மை , பாச்சம், மலர், மழுப்பவல்லான், மாமடி., மாலை, மாது, மூரி, பொக்கணி, பொஞ்சகக் ைகயர், மொத்தம், வகுந்த, வணிக சூரியர், வரிசை, வதிசெய், வன்னியர், விலாவொடித் தல், வேணும், வை பானி அல்லது வைகாளி, திருவிளையாடல் முதலியவற்றாலும் கேள்வியாலும் அறிந்த வைகள்: அட்டாலை!மண்டயம், அட்மணமலை, அன்னக்கும் மண்டபம், இந்திசஈவசர், எ பூகடற்தெரு, எழு நாற்றுமங்கலம், ஐராவதகணே சர், ஐராவத நீர்த்த ம், ஐராவதநல் அரர், ஐராவதேசசர், கஞ்சாட்ட.. புரம், காஞ்சனமாலை கோயில், காராக்கிரகத்தகை, காவணநல்லூர் ,AN யறுத்தல், குருவிருந்த நூறை, குலசேகரபாண்டியன் வடிவம், கூடை தட்டிப் பறம்., கொந்தகை, கோச்சடை, சங்கத்தார்களுடைய திருவு "ருவங்கள், சங்கத்தார் கோயில், சாம்பனத்தம், சுந்தரமாறன், செல்லூர், தந்தனேரி, தனஞ்சயன் வடிவம், திருப்பாச் சேர்த்தி (மதுரைக்குக் கிழக்கே வைபைக் கரையி லுள்ளதோ''; சைனர்கள் இட்ட மந்திர ஏடுகள், திரும்பாமற் சென்று கரையிற் சேர்ந்த இடமென்பர்), திருவாலவாய் நல்லூர், திருவாலவாய்த் தம்பிரானார், திருவி திகள் ஐந்து, தின்னாகரி, தொடர்நரி, நக்கீரர் கோயில், நக்கீ ரர் திருவுருவம், நடுவூர், பதஞ்சலி முனிவர் ஸ்தோத்திரம், பரவர், பரிவிரமங்கலம் , பாண்டிய மண்டலா தீசுவார், பாண்டியன் படித்துறை, பாண்டியனகழ்வீதி, பாணர் தையற்காரர்), பிட்டுத் தோப்பு, பிள்ளை யார்பாளையம், பூதகுடி, பூதங் கண்டகுளம், பெருங்கருணை, மடைப்பள் ளிச் சாம்பல், மண்டியூர்,மதிச்சயம், மாநகரி, முத்திரைகள் மூன்று, மேலைக்கடை, வளையற்காரமண்டபம், வாகீசசுவாமி மடம், விழுப் பாதராயர், வெள்ளியம்பலத்தெரு, வேப்பமாலை, வேறாநிலை.
29 தன் குழப்பி குழம்பல் கெருடி கைந்தலை கொச்சை கொந்தக் குலம் கொற்று சாக்கியர் சாத்தலோதல் சாளர சங்கீதம் சாறு சிலும்பல் சிறுக்கன் சீரா சமமாடு சொட்டை தப்பு தவ்வும் திண்ணிமை திருக்கைச் சிறப்பு துவர்பிடித்து மறிப்ப தொத்துவர் தொப்பராம் நரியாது நன்பு நாயன் நையாண்டிபாடல் பகுந்து பணிக்கு பரிச்சாத்து பரிவத்தா பழுத்த நரைந்த பாஞ் ராகம் பாபாவள பிசகல் பிராயம் மத து ' பேரின்மை பொக்கணம் மகன்மை பாச்சம் மலர் மழுப்பவல்லான் மாமடி . மாலை மாது மூரி பொக்கணி பொஞ்சகக் ைகயர் மொத்தம் வகுந்த வணிக சூரியர் வரிசை வதிசெய் வன்னியர் விலாவொடித் தல் வேணும் வை பானி அல்லது வைகாளி திருவிளையாடல் முதலியவற்றாலும் கேள்வியாலும் அறிந்த வைகள் : அட்டாலை ! மண்டயம் அட்மணமலை அன்னக்கும் மண்டபம் இந்திசஈவசர் பூகடற்தெரு எழு நாற்றுமங்கலம் ஐராவதகணே சர் ஐராவத நீர்த்த ம் ஐராவதநல் அரர் ஐராவதேசசர் கஞ்சாட்ட . . புரம் காஞ்சனமாலை கோயில் காராக்கிரகத்தகை காவணநல்லூர் AN யறுத்தல் குருவிருந்த நூறை குலசேகரபாண்டியன் வடிவம் கூடை தட்டிப் பறம் . கொந்தகை கோச்சடை சங்கத்தார்களுடைய திருவு ருவங்கள் சங்கத்தார் கோயில் சாம்பனத்தம் சுந்தரமாறன் செல்லூர் தந்தனேரி தனஞ்சயன் வடிவம் திருப்பாச் சேர்த்தி ( மதுரைக்குக் கிழக்கே வைபைக் கரையி லுள்ளதோ ' ' ; சைனர்கள் இட்ட மந்திர ஏடுகள் திரும்பாமற் சென்று கரையிற் சேர்ந்த இடமென்பர் ) திருவாலவாய் நல்லூர் திருவாலவாய்த் தம்பிரானார் திருவி திகள் ஐந்து தின்னாகரி தொடர்நரி நக்கீரர் கோயில் நக்கீ ரர் திருவுருவம் நடுவூர் பதஞ்சலி முனிவர் ஸ்தோத்திரம் பரவர் பரிவிரமங்கலம் பாண்டிய மண்டலா தீசுவார் பாண்டியன் படித்துறை பாண்டியனகழ்வீதி பாணர் தையற்காரர் ) பிட்டுத் தோப்பு பிள்ளை யார்பாளையம் பூதகுடி பூதங் கண்டகுளம் பெருங்கருணை மடைப்பள் ளிச் சாம்பல் மண்டியூர் மதிச்சயம் மாநகரி முத்திரைகள் மூன்று மேலைக்கடை வளையற்காரமண்டபம் வாகீசசுவாமி மடம் விழுப் பாதராயர் வெள்ளியம்பலத்தெரு வேப்பமாலை வேறாநிலை .