திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சரு.--பொன்னனையாளுக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல். 2.கூரு கொல்லுமை நீல வொண்கட் கொவ்வையஞ் செவ்வாய் மாதே நல்லணி மெய்வி ளங்க நாசிகா பாண மாகச் சொல்லருங் குன்றி தேடிச் 2 சூடிய தென்னை யென்ன வல்லிவாய் புதைத்தி மைப்பிற சொழமகிழ்க் துயர்முத் தென்றான், ()- கண்ணிலா னென்ப துண்மை காமனைப் பெரிய நீரு மெண்ணிலா வென்னை யெண்ணற கென்னபுண் ணியஞ்செய் தேன்மர் நண்ணிய கரும மில்லை படியவர் கரும் மல்லா லுண்ணிறை விருப்பிற் றாழா துள்ளெழுந் தருளு மென்றாள், (எ) நற்றவன் கண்டு மெல்ல நகைத்துமா னிகர்த்த மாதே முற்றிய பத்தி யுள்ளார் கண்டி.ல முனைப் போன் முயன்றனர் மற்றுகின் வருத்தங் கேட்டே மதுசையி னின்று வந்தேங் கொற்றரு மிருபபு முட்டு முட்டறக் கொடுவா வென்றான், கேட்குமுன் பழைய வாள்லேல் கிடந்தபே ராசு சீமா வீட்டிகள் கொழுக்கு டார மினபவேண் பெகொ ணர்ந்து காட்டவோர் மருந்து பூசிக் கசாத்தனாற் பரிசரூ செய்து கூட்டின னயங்கள் கூபக் கூறுவான் றேற வாங்கு. மெத்திய தழலிற் றோழச் செருகிலை விடியு முன்னம் பத்துமாற் றினிறசி றந்த பசும்பொனா மெழுகு பூட வுத்தம நாய னாபையுயர்ந்தசெக கனக bெroir மீட சித்தர மாவ மைத்துக் கும்பிடுன் மU 5 தீர, சு, பாசிகாபரணம் - மூக்கா 28. குன்றி - குன் பாமக, இமைப்பு - இமை மூடல், இவள் மூக்கனியா யேமுத்து, கண்ெெயால மேதபாத் கருமையை பும் வாயொளியார் கீழப்பாற் : FFமையையும் பெற்றுத் தோ நின்மையின், குன்றி யென்றும், வாபையதை, தங்க ண ண மூடிக்கொ:/) இயர் அஞ்சலி த்த பொழுது அது முதல் தன்று... t sa சுகப்புறதது, ''ஆம் v மூக்க முத் திதழொளிபாத் பற்றி, அவன் பழிமராக தி 'a'தா'' sபர் (அன்நால்.) எ, காமனைக்கணளிலா என்பது உn witms; 'காமக குக்கண் ணில்லை' என்பது ஒபழமாழி, என் விலா என் ம - அழதடைபவர்கள் வரிசைபிற சேராத சான்-ன', நீரும் எds wear _ சென்; சத்தாதன்ன விரும்பிய தாகக் கருதி இதிகூறினாள், அ. மகாலதரும் இருப்புராட்ட - காகர்களால் செய்து தாப்பெந்த பரும்பாலாகிய பொருள்கள், 1. ஆசு - கவசம், சீரா - தலா , மருது - பாசிலை, 50, நாயனாரை - சோமாக்கம் தரை; “ சாயகா” போயின்றும்; கச, (பி. ம் ) 1'பாணம் பொல்லாச' சூட்டுமோவெம்மராக்கடை' , 'பெரிய தொன்றாவெண்ணிலா' 4 'பணையவாளவே', 'ம யோவாபா'வேல' ப'சூழச் சாரு கிடு', 'சொருகிவை' (50)
சரு . - - பொன்னனையாளுக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல் . 2 . கூரு கொல்லுமை நீல வொண்கட் கொவ்வையஞ் செவ்வாய் மாதே நல்லணி மெய்வி ளங்க நாசிகா பாண மாகச் சொல்லருங் குன்றி தேடிச் 2 சூடிய தென்னை யென்ன வல்லிவாய் புதைத்தி மைப்பிற சொழமகிழ்க் துயர்முத் தென்றான் ( ) கண்ணிலா னென்ப துண்மை காமனைப் பெரிய நீரு மெண்ணிலா வென்னை யெண்ணற கென்னபுண் ணியஞ்செய் தேன்மர் நண்ணிய கரும மில்லை படியவர் கரும் மல்லா லுண்ணிறை விருப்பிற் றாழா துள்ளெழுந் தருளு மென்றாள் ( ) நற்றவன் கண்டு மெல்ல நகைத்துமா னிகர்த்த மாதே முற்றிய பத்தி யுள்ளார் கண்டி . முனைப் போன் முயன்றனர் மற்றுகின் வருத்தங் கேட்டே மதுசையி னின்று வந்தேங் கொற்றரு மிருபபு முட்டு முட்டறக் கொடுவா வென்றான் கேட்குமுன் பழைய வாள்லேல் கிடந்தபே ராசு சீமா வீட்டிகள் கொழுக்கு டார மினபவேண் பெகொ ணர்ந்து காட்டவோர் மருந்து பூசிக் கசாத்தனாற் பரிசரூ செய்து கூட்டின னயங்கள் கூபக் கூறுவான் றேற வாங்கு . மெத்திய தழலிற் றோழச் செருகிலை விடியு முன்னம் பத்துமாற் றினிறசி றந்த பசும்பொனா மெழுகு பூட வுத்தம நாய னாபையுயர்ந்தசெக கனக bெroir மீட சித்தர மாவ மைத்துக் கும்பிடுன் மU 5 தீர சு பாசிகாபரணம் - மூக்கா 28 . குன்றி - குன் பாமக இமைப்பு - இமை மூடல் இவள் மூக்கனியா யேமுத்து கண்ெெயால மேதபாத் கருமையை பும் வாயொளியார் கீழப்பாற் : FFமையையும் பெற்றுத் தோ நின்மையின் குன்றி யென்றும் வாபையதை தங்க மூடிக்கொ : / ) இயர் அஞ்சலி த்த பொழுது அது முதல் தன்று . . . t sa சுகப்புறதது ' ' ஆம் v மூக்க முத் திதழொளிபாத் பற்றி அவன் பழிமராக தி ' a ' தா ' ' sபர் ( அன்நால் . ) காமனைக்கணளிலா என்பது உn witms ; ' காமக குக்கண் ணில்லை ' என்பது ஒபழமாழி என் விலா என் - அழதடைபவர்கள் வரிசைபிற சேராத சான் - ' நீரும் எds wear _ சென் ; சத்தாதன்ன விரும்பிய தாகக் கருதி இதிகூறினாள் . மகாலதரும் இருப்புராட்ட - காகர்களால் செய்து தாப்பெந்த பரும்பாலாகிய பொருள்கள் 1 . ஆசு - கவசம் சீரா - தலா மருது - பாசிலை 50 நாயனாரை - சோமாக்கம் தரை ; சாயகா போயின்றும் ; கச ( பி . ம் ) 1 ' பாணம் பொல்லாச ' சூட்டுமோவெம்மராக்கடை ' ' பெரிய தொன்றாவெண்ணிலா ' 4 ' பணையவாளவே ' ' யோவாபா ' வேல ' ' சூழச் சாரு கிடு ' ' சொருகிவை ' ( 50 )