திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈச. - இந்திரன்முடிமேல்வளையெறிந்த திருவிளையாடல், உங்க பேதுறு. பரிந்தது காணா முன்னோர் பாண்டியன் 1சோழற் காய்ந்து பெருங்கள வேள்வி செய்க பீடுடைக் காட்டு நாட்டு வரங் கொளே மூர்க டம்மி லொருவனா முன்னென் றோதி வரும்பெயர் தம்மைத் தள்ளிப் 2பு?ண நின்றான் மண்ணிற் றேறி, () விரைவொடு மவன்றன் மாட்டு மோமன் னவரை விட்டுப் பரிவு செய் யாமுனந்தப் பாண்டியன் பாண்டி நாட்டுக் கருணைகூர்ந் தெழமு முங்கிக் காலங்க டோறும் பொய்யா " தருண்மழை பொழியக் கண்ட வமாரு மதிச யித்தார். (திரு) நென்முதற் றோனி யங்க ளெங்கணு நிறையக் கண்ட நன்மறை யோர்+ண் முன்னா நானிலத் தெவரும் வாழ்ந்து தென்னவன் றனயு மந்தத் தென்னவற் கன்பு பூண்ட பொன்முடிச் சொக்க நாதன் றன்னையும் புகழ்ந்தார் போற்றி. (ருசு) தொழுதுமுன் னெழுந்தா ரென்று துவசைகன் நாட்டுட் டோன் றிப் பொழின்மிசை நம்மைத் தேறிப் புணைநின்றானன்னா டென்றால் கெழிலிகா லூன்றிப் பெய்யு மிருங்கள வேள்வி நாட்டு மொழிகுவ ரவனூர் ' நாமுன் னெனலினா முன்னூரென்றே, (ருள்) வந்திருந் தாரம் பூண்டு மலைவலி தொலைத்த வென்றி யிந்திரன் முடிமேன் மிக்க வினவளை புடைத்து மற்றைக் கந்தர வாசர் தடமைக் கனவிலக் கிடவுங் கண்டீ செந்தையை நினைவார் தங்கட் கியாது செய் திடவொண் ணாதால், () ஆகத்திருவிருத்தம் - கஉஎக, நச, ஒருவன் நான்சொன்றதிப் - நன்னென்க, 'வரும்பெயர்' என் நது, துவரை நாட்டாரை. கா:- H 'நாட் கண்டது பr his g.மேள காட்டிலுள்ள சிறகாடுகளில் ஒன்று இது காவேள்விகா டனக்கூறப்படும்: ரு, இக்காடு மூவரையன்வண்ணத்திற் பாராட்டப்பெற்றுள்ளது. மதுரைக்குக்கிழக்கே யுள்ள வீரசோழ uெ sir N. மூர் இரன்கண்ண தன்று தெரிகன்றது; எமூர்கள் மேகத்துக்குப்பு கொடுத்த உபகாரி பிதுடைய உர்கள், இவற்றுள் காமூனு ரென்பது ஒன்று. திரு, 'கருணை வான்' என்பது மரபாதலின் 'அருண் மழை' என்றார். இச. பூண்டு புடைத்து விலக்கிடவென்சு. (பீ. ம்.) 1'சோர்' 2 பிணை' 8' அருமழை' + 'பவளன்கள்' 'சாமுன்ன செனாவின்று முன்னோர்' 'ேவந்திகலாசம்' SO
ஈச . - இந்திரன்முடிமேல்வளையெறிந்த திருவிளையாடல் உங்க பேதுறு . பரிந்தது காணா முன்னோர் பாண்டியன் 1சோழற் காய்ந்து பெருங்கள வேள்வி செய்க பீடுடைக் காட்டு நாட்டு வரங் கொளே மூர்க டம்மி லொருவனா முன்னென் றோதி வரும்பெயர் தம்மைத் தள்ளிப் 2பு ? நின்றான் மண்ணிற் றேறி ( ) விரைவொடு மவன்றன் மாட்டு மோமன் னவரை விட்டுப் பரிவு செய் யாமுனந்தப் பாண்டியன் பாண்டி நாட்டுக் கருணைகூர்ந் தெழமு முங்கிக் காலங்க டோறும் பொய்யா தருண்மழை பொழியக் கண்ட வமாரு மதிச யித்தார் . ( திரு ) நென்முதற் றோனி யங்க ளெங்கணு நிறையக் கண்ட நன்மறை யோர் + ண் முன்னா நானிலத் தெவரும் வாழ்ந்து தென்னவன் றனயு மந்தத் தென்னவற் கன்பு பூண்ட பொன்முடிச் சொக்க நாதன் றன்னையும் புகழ்ந்தார் போற்றி . ( ருசு ) தொழுதுமுன் னெழுந்தா ரென்று துவசைகன் நாட்டுட் டோன் றிப் பொழின்மிசை நம்மைத் தேறிப் புணைநின்றானன்னா டென்றால் கெழிலிகா லூன்றிப் பெய்யு மிருங்கள வேள்வி நாட்டு மொழிகுவ ரவனூர் ' நாமுன் னெனலினா முன்னூரென்றே ( ருள் ) வந்திருந் தாரம் பூண்டு மலைவலி தொலைத்த வென்றி யிந்திரன் முடிமேன் மிக்க வினவளை புடைத்து மற்றைக் கந்தர வாசர் தடமைக் கனவிலக் கிடவுங் கண்டீ செந்தையை நினைவார் தங்கட் கியாது செய் திடவொண் ணாதால் ( ) ஆகத்திருவிருத்தம் - கஉஎக நச ஒருவன் நான்சொன்றதிப் - நன்னென்க ' வரும்பெயர் ' என் நது துவரை நாட்டாரை . கா : - H ' நாட் கண்டது பr his g . மேள காட்டிலுள்ள சிறகாடுகளில் ஒன்று இது காவேள்விகா டனக்கூறப்படும் : ரு இக்காடு மூவரையன்வண்ணத்திற் பாராட்டப்பெற்றுள்ளது . மதுரைக்குக்கிழக்கே யுள்ள வீரசோழ uெ sir N . மூர் இரன்கண்ண தன்று தெரிகன்றது ; எமூர்கள் மேகத்துக்குப்பு கொடுத்த உபகாரி பிதுடைய உர்கள் இவற்றுள் காமூனு ரென்பது ஒன்று . திரு ' கருணை வான் ' என்பது மரபாதலின் ' அருண் மழை ' என்றார் . இச . பூண்டு புடைத்து விலக்கிடவென்சு . ( பீ . ம் . ) 1 ' சோர் ' 2 பிணை ' 8 ' அருமழை ' + ' பவளன்கள் ' ' சாமுன்ன செனாவின்று முன்னோர் ' 'ேவந்திகலாசம் ' SO