திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ச.- தண்ணீர்ப்பந்தர்வைத்த திருவிளையாடல். 2.உக இந்நெறி யாகுங் காலை பிறைக்கு வருளால் வெம்மை மன்னிய கோடை முற்றி வாயுலர்க் த ன்றிச் செக்கிற வினன்றீ ஃபன்னக் தர் .விப்ப வாற்றா தொன்னவர் படை கோத்து வீழக் வ வு. பத்து. (கx) மேவருந் தலத் மே. பெரமர் செரப், பத்திக் காவலன் சேனை தா op: // ASTS தலை பாடி யாவிசேர் தண்ர் வெட்டங் hTa தருக்க ளத்துப் போர்வினை மாட்டா தாகி நின்றது பொலிவ ழிந்து. (கச) கருணையன் கண்டிரங்கி : 2-டி'm படர்ந்த பத்தன் பொரு டைட நதிவு சென்று பொருவரும், சட(முன் டாகத் திருவுருக் ச, ரத்து Lu Joy fray i ஒரு' ரத்து தருமநேர் விளங்க 53 Abir poiyaaf of ர்ந்த ரோங்க. (கரு) தாதவிழ் கழுசேலத ரத்தன் மு. சிக் கோட்டங் கேதகை யிலவங்க.''ண் பகமக மது ரங் பேடில் பாதிரி முதற்கற் பூ! Lola பரிம ளஞ்சேர் சீதா வமுதை (TN4 மாத வார்த்தது குடித்த ரேனை. தெளிந்தவ ருசீர்மருந்தாய்த் தொர். தாய் மணந்து நொய்தாய்க் குளிர்ந்த நீரிவ்ளி டத கார் ' Tole 5 செனக் dr sir (dar ... டிக் கிளர்ந்தமர் செய்ய 4). ட ''ர் தாபா பின்னும் 4விளக்தொரு சாம முன்னின் மலந்தது பிந்து தும்பை, (கஎ ) வெந்திறல் வீரர் நின்று மடிந்தன.? மேலடர்ந்த சிந்துரப் பட்ட யானை பட்டம ; 5சபது! வந்தவெந் துரக வெஸ்ட்.. பற்றின மற்ற டர்ந்த கொந்தவி ழலங்கல் வைக் குமைந்தன 5a1'ந' லைந்தே. (கஅ) சேயவேற் நடர்பைக விர் , சங்குடர் கங்க யேறிப் பாய்பருந் திட்ட கொட்டைப் பாக்காறரர் கீழ லாயசெங் குருதி யாற்றி! ர்' த, ). நயங்கள் காட்டிப் பேயிருங் காங்க ..மீ ' TRSIT A:இன நகைசு டின்று, கச. ஆவி - Sat, டயா. மாட. -- தால் - வKS ANா த தாக. க்கா , உசிரம் - விலாமிச் சவேர். கஎ. உயிர்த்து ) - 4 ெசைக்கொடுககுமம், 51, மிருதரஞ்சீவனி;"அரும் பொற் பாவா யார் ம'ே' லப். உ, எங்) கான்பதரையைப்பார்க்க, விளிகது - வெட்சி, He iன் - முன் பாத்தது போல, ச.அ. வையம் - தேர், (பி-ம்.) 1 தணண்பர் கேட்டாள்' 'கடி துதச் செல்குவர்' 4' விளைந்தது சமா'
. - தண்ணீர்ப்பந்தர்வைத்த திருவிளையாடல் . 2 . உக இந்நெறி யாகுங் காலை பிறைக்கு வருளால் வெம்மை மன்னிய கோடை முற்றி வாயுலர்க் ன்றிச் செக்கிற வினன்றீ ஃபன்னக் தர் . விப்ப வாற்றா தொன்னவர் படை கோத்து வீழக் வு . பத்து . ( கx ) மேவருந் தலத் மே . பெரமர் செரப் பத்திக் காவலன் சேனை தா op : / / ASTS தலை பாடி யாவிசேர் தண்ர் வெட்டங் hTa தருக்க ளத்துப் போர்வினை மாட்டா தாகி நின்றது பொலிவ ழிந்து . ( கச ) கருணையன் கண்டிரங்கி : 2 - டி ' m படர்ந்த பத்தன் பொரு டைட நதிவு சென்று பொருவரும் சட ( முன் டாகத் திருவுருக் ரத்து Lu Joy fray i ஒரு ' ரத்து தருமநேர் விளங்க 53 Abir poiyaaf of ர்ந்த ரோங்க . ( கரு ) தாதவிழ் கழுசேலத ரத்தன் மு . சிக் கோட்டங் கேதகை யிலவங்க . ' ' ண் பகமக மது ரங் பேடில் பாதிரி முதற்கற் பூ ! Lola பரிம ளஞ்சேர் சீதா வமுதை ( TN4 மாத வார்த்தது குடித்த ரேனை . தெளிந்தவ ருசீர்மருந்தாய்த் தொர் . தாய் மணந்து நொய்தாய்க் குளிர்ந்த நீரிவ்ளி டத கார் ' Tole 5 செனக் dr sir ( dar . . . டிக் கிளர்ந்தமர் செய்ய 4 ) . ' ' ர் தாபா பின்னும் 4விளக்தொரு சாம முன்னின் மலந்தது பிந்து தும்பை ( கஎ ) வெந்திறல் வீரர் நின்று மடிந்தன . ? மேலடர்ந்த சிந்துரப் பட்ட யானை பட்டம ; 5சபது ! வந்தவெந் துரக வெஸ்ட் . . பற்றின மற்ற டர்ந்த கொந்தவி ழலங்கல் வைக் குமைந்தன 5a1 ' ' லைந்தே . ( கஅ ) சேயவேற் நடர்பைக விர் சங்குடர் கங்க யேறிப் பாய்பருந் திட்ட கொட்டைப் பாக்காறரர் கீழ லாயசெங் குருதி யாற்றி ! ர் ' ) . நயங்கள் காட்டிப் பேயிருங் காங்க . . மீ ' TRSIT A : இன நகைசு டின்று கச . ஆவி - Sat டயா . மாட . - - தால் - வKS ANா தாக . க்கா உசிரம் - விலாமிச் சவேர் . கஎ . உயிர்த்து ) - 4 ெசைக்கொடுககுமம் 51 மிருதரஞ்சீவனி ; அரும் பொற் பாவா யார் 'ே ' லப் . எங் ) கான்பதரையைப்பார்க்க விளிகது - வெட்சி He iன் - முன் பாத்தது போல . . வையம் - தேர் ( பி - ம் . ) 1 தணண்பர் கேட்டாள் ' ' கடி துதச் செல்குவர் ' 4 ' விளைந்தது சமா '