திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

25 காரணவான், குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற்குழகன், குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற்கூத்தன், குழகன், கூடமில்லான், கூத்தன், சாலநல்லவன், செந்தமிழ்க்கினிய சொக்கன், செந்தமிழ்பயிலுஞ்சுந்தரன், செழியர் நாதர், சேட்டநாதன், சொக்கமூர்த்தி, சொக்கவேந்து, சொக்கன் (சொக்கர்), சொக்கு, தனக்கு நல்லவர்க்கு நல்லோன், தெய்வப்பாண் டியன், தெய்வவான் வழுதி, தென்னவர்கிளைக்கு நல்லசெல்வன், தொழுபவர்க்கெணியான், நிபந்தவையாவையும் நல்கவல்லவன், நல்லடி யார்க்குநல்லான், நற்றமிழிறைவன், கற்றவன், நாயனார் (நயன்), நேசர்கட்கென்றும் நேசன், பண்ணிசைச்சொக்கன், பத்தர்கள் பத் தன், பத்தர்பத்தன், பத்தர்வாழ்வு, பழிக்கஞ்சு சொக்கன், பழியஞ்சுஞ் சொக்கன், பாண்டி நன்னாடன், பாவறிந்த நாவலவன், புகழ்க்கினி யான், புகழ்க்கு நல்லசொக்கன், புகழ்க்குநல் லோன் ,புகழ்கொண்டான், புழுகுநெய்ச்சொக்கர், முனிவன், பொய்யர்க்குமெய்:பன், மெய்யன், யாவும் வல்லவன், வணங்குவோரிணங்கன், வாசிவாரியப் பெருமான். (ஊர்கள்) ஆளுடையார்கோயில், இராமேச்சரம், இருஞ் சிறை, உத் தரகோசமங்கை, உப்பூர், எழர்கள், கட்டுதல் லார், கழுவர் படைவீடு, காசி, காவணநல்லூர், காவிரிப்பூம்பட்டினம், காளையார் கோயில், கொடுங்கோ ஞர், சிதம்பரம், சீகாழி, செல்லிநகர், தனிச் சயம், திருநெல்வேலி, திருப்புத்தூர், திருப்புறம்பயம், திருப்பூ வணம், திருமருகல், திருவாதவூர், திருவிடைமருதூர், திருவேடகம், நரிக்குடி, நாமுலூர், பட்டமங்கலம், பரசுராமசதுர்வேதிமங்கலம், பழம் துரை, பெருங்கிராமம், மணலூர், மாடக்குளக்கீழ்மதுரை, மா னமங்கலம், வட திருவாலவாய், வேதாரணியம். (குலங்கள்) | ஆதிமாபு, ஆமாத்தியர் குலம், உக்கிரகுலம், கொந்தகக்குலம் சந்திரகுலம், சூத்திரகுலம். [ சங்கப்புலவர்கள் இடைக்காடர், இறையனார், உருத்திரசன்மர், கபிலர், நக்கீரர், பாணர், மதுரைப் பேராலவாயார். * இவர்கள் ஆசிரியர், இயல்வாணர், கவிமன்னர், கவிவாணர், சான்றவர், தமிழ்வாணர், நன்புளோர், நாவலர், மாசிலாசிரியர், முத்தமிழ்வாணரென இந்நூ லுள்ளே பாராட்டிக் கூறப்படுகின்றனர்.
25 காரணவான் குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற்குழகன் குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற்கூத்தன் குழகன் கூடமில்லான் கூத்தன் சாலநல்லவன் செந்தமிழ்க்கினிய சொக்கன் செந்தமிழ்பயிலுஞ்சுந்தரன் செழியர் நாதர் சேட்டநாதன் சொக்கமூர்த்தி சொக்கவேந்து சொக்கன் ( சொக்கர் ) சொக்கு தனக்கு நல்லவர்க்கு நல்லோன் தெய்வப்பாண் டியன் தெய்வவான் வழுதி தென்னவர்கிளைக்கு நல்லசெல்வன் தொழுபவர்க்கெணியான் நிபந்தவையாவையும் நல்கவல்லவன் நல்லடி யார்க்குநல்லான் நற்றமிழிறைவன் கற்றவன் நாயனார் ( நயன் ) நேசர்கட்கென்றும் நேசன் பண்ணிசைச்சொக்கன் பத்தர்கள் பத் தன் பத்தர்பத்தன் பத்தர்வாழ்வு பழிக்கஞ்சு சொக்கன் பழியஞ்சுஞ் சொக்கன் பாண்டி நன்னாடன் பாவறிந்த நாவலவன் புகழ்க்கினி யான் புகழ்க்கு நல்லசொக்கன் புகழ்க்குநல் லோன் புகழ்கொண்டான் புழுகுநெய்ச்சொக்கர் முனிவன் பொய்யர்க்குமெய் : பன் மெய்யன் யாவும் வல்லவன் வணங்குவோரிணங்கன் வாசிவாரியப் பெருமான் . ( ஊர்கள் ) ஆளுடையார்கோயில் இராமேச்சரம் இருஞ் சிறை உத் தரகோசமங்கை உப்பூர் எழர்கள் கட்டுதல் லார் கழுவர் படைவீடு காசி காவணநல்லூர் காவிரிப்பூம்பட்டினம் காளையார் கோயில் கொடுங்கோ ஞர் சிதம்பரம் சீகாழி செல்லிநகர் தனிச் சயம் திருநெல்வேலி திருப்புத்தூர் திருப்புறம்பயம் திருப்பூ வணம் திருமருகல் திருவாதவூர் திருவிடைமருதூர் திருவேடகம் நரிக்குடி நாமுலூர் பட்டமங்கலம் பரசுராமசதுர்வேதிமங்கலம் பழம் துரை பெருங்கிராமம் மணலூர் மாடக்குளக்கீழ்மதுரை மா னமங்கலம் வட திருவாலவாய் வேதாரணியம் . ( குலங்கள் ) | ஆதிமாபு ஆமாத்தியர் குலம் உக்கிரகுலம் கொந்தகக்குலம் சந்திரகுலம் சூத்திரகுலம் . [ சங்கப்புலவர்கள் இடைக்காடர் இறையனார் உருத்திரசன்மர் கபிலர் நக்கீரர் பாணர் மதுரைப் பேராலவாயார் . * இவர்கள் ஆசிரியர் இயல்வாணர் கவிமன்னர் கவிவாணர் சான்றவர் தமிழ்வாணர் நன்புளோர் நாவலர் மாசிலாசிரியர் முத்தமிழ்வாணரென இந்நூ லுள்ளே பாராட்டிக் கூறப்படுகின்றனர் .