திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூகூ.--மெய்க்காட்டிட்ட திருவிளையாடல். உரு என்னுமத் திருவாக் கதிசய முறக்கேட் டினிமையி னெமுந்து கூத் தாடி, யுன்னருங் களிப்பிற் போந்து தன் னுழையி னுற்றதன் மனையவட் குரைப்பத், தன்னுடை யச்சந் துண்ணெனத் தள்ளித் தலைவகேணிலைமையை விடாது, நின்னு.ை.த் தருமக் கைதரு நாளை யுதவுவ னேசவெம் பெருமான். வெறிகமழ் குழலா ஞய்க்கன மென்றே மெய்ப்பட வித்திற முரைப்பர், கறைகெழு நெடுனல் வாத மற்று 'மற்றைார். காலையி லொழுந்து, நிறமுறு படைக்காம் பால் கலன் பூண்டு சிறிது சே வக சொதிக் கூடிப், பிறையணி சடையான் றனையுளத் திருந்தி நடந்த னன் பெரியவாள் வாங்கி, (கசு) தன்னுழை கடந்து aair வன் வாயிற் றலைப்படுங் காலிறை யருளாற், பொன்னக ரமாார் முன்னிரு மருங்கும் பூமழை பொழிந்து நின் றார்ப்பச், சின்னமும் சங்கத் தாயுங் கொம்புஞ் செம்பொ னின் காளமுங் குழலுர், பன்னுவங் கியமுந் தம் முனெம் மருங்குக் தொகுப்வி சென்றக் காங்க. கா) சீர்மணி தாமாஞ் எச்சரி நசஞ் சிலம்பசின் றண்ணுடைம தடாரி, பேரிகை கரடி மக்களால்லி பெரும்பறை 2 துடிகடி முர சம், பார்புகழிடக்கடை யுதிக்கா, கன்னியாளம் படகம்வண் டிமலை 3 தெண் இடுமை, வார்படு படம் பெருந்தகு ணிச்ச மெங்கனும் வானுற முழங்க. (கஅ) வில்லொடு கணவாள் கேடகங் கட.-கு வேன் மழுக் கடைத்தலைக் கழுக்கோ, றொல்கதை பாராவா வாை யெறிகோல் சுரிகைபத் திரங் கொடுங் , அச்சி, பல்வித முயல குக்கமொண் பிண்டி பாலம்வெஞ் சூலநீள் கழைக்கோல், கொல்வெழுத் தண்டு முதலிய வளவில் கோடி டல் படைக்கலம் பிறங்க. (ககூ) பொருந்துபூங் கொடிக காரடைக ளாடப் பொருவருஞ் சாமரை யிரட்டத் திருந்துபல் விசை நிழற்றலெம் மருங்குஞ் சேர்தரு தோரைகள் வீச, நெருங்கடை ய:எந் துளங்கமட்பாம்பு நெளிய நுண் சேரிவான் முட்டப், பெருங்கட லென்னப் படர்க்தொலி மிக்கு நடர் தது பெரும்படைச் சாத்து. (20) கரு, அச்சத்தைத் தள்ளியவர் ம. avi. ககா. வீரன் காம் அற்று, கஅ . நியாளம் - ஒருவகைப்பா . சக, பாராவகை - வளைதடி. 2. (), பூங்':'கா - அழயேது , (த' 0 4+. மயிலிறகாத்செய்த விசிறிகள், மட்பாம்பு - ஆதிசேடன். படைச்சாத்து - சேனத்திரன், - ம்.) 1 தம்மி' 2 அடியடி' 3'ஒண்டுடுமை' 4'வானெழ' 'பாறா' பகால்லெழில்' 'வெண்ளிேவான் மூட'
கூகூ . - - மெய்க்காட்டிட்ட திருவிளையாடல் . உரு என்னுமத் திருவாக் கதிசய முறக்கேட் டினிமையி னெமுந்து கூத் தாடி யுன்னருங் களிப்பிற் போந்து தன் னுழையி னுற்றதன் மனையவட் குரைப்பத் தன்னுடை யச்சந் துண்ணெனத் தள்ளித் தலைவகேணிலைமையை விடாது நின்னு .ை . த் தருமக் கைதரு நாளை யுதவுவ னேசவெம் பெருமான் . வெறிகமழ் குழலா ஞய்க்கன மென்றே மெய்ப்பட வித்திற முரைப்பர் கறைகெழு நெடுனல் வாத மற்று ' மற்றைார் . காலையி லொழுந்து நிறமுறு படைக்காம் பால் கலன் பூண்டு சிறிது சே வக சொதிக் கூடிப் பிறையணி சடையான் றனையுளத் திருந்தி நடந்த னன் பெரியவாள் வாங்கி ( கசு ) தன்னுழை கடந்து aair வன் வாயிற் றலைப்படுங் காலிறை யருளாற் பொன்னக ரமாார் முன்னிரு மருங்கும் பூமழை பொழிந்து நின் றார்ப்பச் சின்னமும் சங்கத் தாயுங் கொம்புஞ் செம்பொ னின் காளமுங் குழலுர் பன்னுவங் கியமுந் தம் முனெம் மருங்குக் தொகுப்வி சென்றக் காங்க . கா ) சீர்மணி தாமாஞ் எச்சரி நசஞ் சிலம்பசின் றண்ணுடைம தடாரி பேரிகை கரடி மக்களால்லி பெரும்பறை 2 துடிகடி முர சம் பார்புகழிடக்கடை யுதிக்கா கன்னியாளம் படகம்வண் டிமலை 3 தெண் இடுமை வார்படு படம் பெருந்தகு ணிச்ச மெங்கனும் வானுற முழங்க . ( கஅ ) வில்லொடு கணவாள் கேடகங் கட . - கு வேன் மழுக் கடைத்தலைக் கழுக்கோ றொல்கதை பாராவா வாை யெறிகோல் சுரிகைபத் திரங் கொடுங் அச்சி பல்வித முயல குக்கமொண் பிண்டி பாலம்வெஞ் சூலநீள் கழைக்கோல் கொல்வெழுத் தண்டு முதலிய வளவில் கோடி டல் படைக்கலம் பிறங்க . ( ககூ ) பொருந்துபூங் கொடிக காரடைக ளாடப் பொருவருஞ் சாமரை யிரட்டத் திருந்துபல் விசை நிழற்றலெம் மருங்குஞ் சேர்தரு தோரைகள் வீச நெருங்கடை : எந் துளங்கமட்பாம்பு நெளிய நுண் சேரிவான் முட்டப் பெருங்கட லென்னப் படர்க்தொலி மிக்கு நடர் தது பெரும்படைச் சாத்து . ( 20 ) கரு அச்சத்தைத் தள்ளியவர் . avi . ககா . வீரன் காம் அற்று கஅ . நியாளம் - ஒருவகைப்பா . சக பாராவகை - வளைதடி . 2 . ( ) பூங் ' : ' கா - அழயேது ( ' 0 4 + . மயிலிறகாத்செய்த விசிறிகள் மட்பாம்பு - ஆதிசேடன் . படைச்சாத்து - சேனத்திரன் - ம் . ) 1 தம்மி ' 2 அடியடி ' 3 ' ஒண்டுடுமை ' 4 ' வானெழ ' ' பாறா ' பகால்லெழில் ' ' வெண்ளிேவான் மூட '