திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

25 வேலையை யேவ வேலை வேலை கல் வேலை யென்று: வேலை - கடல், காலம், தொழில். இந்நூலில், வேறுபொருளின்றி விரைவு முதலிய காரணங்களால், சொற்கள் அடுக்கிவருதலும் காணப்படும்; அவை வருமாறு: அஞ்சேனஞ்சேன், அரகர, இடந்தருமிடந் தரும், உதா . மு.தவு வம், என்கையில் வளை தெரிந்ததென் கையில் வளைதெரிந்தது, என்னை விடென்னைவிடு, எனக்கெனக்கு, ஒக்கு மொக்கும், காத்தருள் காத்த ரூன், சிவசங்கா சிவசங்கா, தருநெறி தரும் தெரி, திருச்சிற்றம்ப லந் திருச்சிற்றம்பலம், திருவம்பலக் திருவம்பலம், துயிலுணர்தி துயிலுணர்தி, நல்ல நல்ல, நில்லும் சில்லும், நிறைக்கன திறைந்த பொன்னம்பலம் பொன்னம்பல், போனது போனது, வணங்கும் னீர் வணங்கு:பினீர், வந்து போம் வந்து போம், வரும் வரும், வளர்ந் திட வளர்ந்திட, வளைத்திடும் வளைத் திரும், வளையல் கொள்ளும் வளையல் கொள்ளும், விடும் விடும், விடு விடு, இதில் அவ்வவ்விடத்து வந்துள்ள ஸ்ரீ சோமசுந்தரக்கடவுளின் அருமைத்திருநாமங்கள் : அடிமைக்குநல்லவர், அடி பலர்க் கெளிபாத்தான், அடி.'பவர்க் கெளியசொக்கன், அடியவர்க்கெளியவர், அடியவர்க்கெரிபவம் பெரு மான், அடியவர் திறந்து நல்லவன், அடியவர் என்னை தின்மையறி பவன், அடியார்க்கு இனியன கொடுக்கும் சொக்கள், அடியார்க்கு நல்லான், அடியார் குறை தீர்ப்பான், அடியார் தங்கட் கெலிபவன், அணு க்கட்கு நல்லவர், அதிரவீசியாடுவான், அந்த நாயகன்,. அசிடேடகச் சொக்கன், அருடேங்குநாதன், அருந்தவன், அருவமெய்பினன், அருளாகரன், அழகன், அழகார்மெய்யன், அழகியிசாக்கன், அழகி யபெருமான், அற்றவர்க்கற்றசிவன், அற்றவர்க்கற்றசெல்வன், அன் பர்க்கன்பன், அன்பர்சுமைபூண் கிகொண்டான், அன்பர் தம் பிழைபொ றுப்பவன், அன்னையொப்ப அணுக்கட்கு நல்லவன், ஆதி, ஆகிலாதன், ஆதிநாயகன், ஆதிமுனி, ஆலவாய், ஆலவாய்த்தரும் மூர்த்தி, ஆல வாய் மெய்யன், ஆலவாயமுதமன், ஆலவாய முதவாக்கன், ஆலவாயு முதவாயான், ஆலவாயமுது, இசைக்கு நல்ல சங்கரன், இசைக்கு நல் லான், இசைச்சொக்கன், இயற்சொக்கன், உற்றவர்கட்குற்றவன், எளிய சொக்கன், எளியவர்க்கெளியசொக்கநாதன், ஒப்பிலழகன், கருணைபெட்டியன், கருணைமேனிப் புண்ணியன், காரணமுதல்வன்,
25 வேலையை யேவ வேலை வேலை கல் வேலை யென்று : வேலை - கடல் காலம் தொழில் . இந்நூலில் வேறுபொருளின்றி விரைவு முதலிய காரணங்களால் சொற்கள் அடுக்கிவருதலும் காணப்படும் ; அவை வருமாறு : அஞ்சேனஞ்சேன் அரகர இடந்தருமிடந் தரும் உதா . மு . தவு வம் என்கையில் வளை தெரிந்ததென் கையில் வளைதெரிந்தது என்னை விடென்னைவிடு எனக்கெனக்கு ஒக்கு மொக்கும் காத்தருள் காத்த ரூன் சிவசங்கா சிவசங்கா தருநெறி தரும் தெரி திருச்சிற்றம்ப லந் திருச்சிற்றம்பலம் திருவம்பலக் திருவம்பலம் துயிலுணர்தி துயிலுணர்தி நல்ல நல்ல நில்லும் சில்லும் நிறைக்கன திறைந்த பொன்னம்பலம் பொன்னம்பல் போனது போனது வணங்கும் னீர் வணங்கு : பினீர் வந்து போம் வந்து போம் வரும் வரும் வளர்ந் திட வளர்ந்திட வளைத்திடும் வளைத் திரும் வளையல் கொள்ளும் வளையல் கொள்ளும் விடும் விடும் விடு விடு இதில் அவ்வவ்விடத்து வந்துள்ள ஸ்ரீ சோமசுந்தரக்கடவுளின் அருமைத்திருநாமங்கள் : அடிமைக்குநல்லவர் அடி பலர்க் கெளிபாத்தான் அடி . ' பவர்க் கெளியசொக்கன் அடியவர்க்கெளியவர் அடியவர்க்கெரிபவம் பெரு மான் அடியவர் திறந்து நல்லவன் அடியவர் என்னை தின்மையறி பவன் அடியார்க்கு இனியன கொடுக்கும் சொக்கள் அடியார்க்கு நல்லான் அடியார் குறை தீர்ப்பான் அடியார் தங்கட் கெலிபவன் அணு க்கட்கு நல்லவர் அதிரவீசியாடுவான் அந்த நாயகன் . அசிடேடகச் சொக்கன் அருடேங்குநாதன் அருந்தவன் அருவமெய்பினன் அருளாகரன் அழகன் அழகார்மெய்யன் அழகியிசாக்கன் அழகி யபெருமான் அற்றவர்க்கற்றசிவன் அற்றவர்க்கற்றசெல்வன் அன் பர்க்கன்பன் அன்பர்சுமைபூண் கிகொண்டான் அன்பர் தம் பிழைபொ றுப்பவன் அன்னையொப்ப அணுக்கட்கு நல்லவன் ஆதி ஆகிலாதன் ஆதிநாயகன் ஆதிமுனி ஆலவாய் ஆலவாய்த்தரும் மூர்த்தி ஆல வாய் மெய்யன் ஆலவாயமுதமன் ஆலவாய முதவாக்கன் ஆலவாயு முதவாயான் ஆலவாயமுது இசைக்கு நல்ல சங்கரன் இசைக்கு நல் லான் இசைச்சொக்கன் இயற்சொக்கன் உற்றவர்கட்குற்றவன் எளிய சொக்கன் எளியவர்க்கெளியசொக்கநாதன் ஒப்பிலழகன் கருணைபெட்டியன் கருணைமேனிப் புண்ணியன் காரணமுதல்வன்