திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூரு. - அங்கம் வெட்டின திருவிளையாடல், களக் கோதிலா மனப்ப ணிக்கன் குலத்தினைக் காக்க வேண்டி வீதியி லேறி யங்கம் வெட்டுதற் கியைந்து நின்றான் காதிய புரங்க டந்தோன் கணத்திடை வெட்டி வீழ்த்துத் 3தீதட வல்ல னாகி யிருந்துமே செய்யா னாகி, வலம்படு திறத்தி னோடும் வந்தியை யாவ லத்தி விலங்குபத் திரத்தி னோடு மிடம்படு தடியி னோங் கலங்கிட வொட்டி முட்டிப் பிடித்தனன் கையும் காளும் விலங்கெனு மணியணிந்து மேதினி யதிச யிப்ப, நாகமா புரத்து வாழ்வோ னல்லடி யார்க்கு நல்லோ னேகநா யகன ணிந்த வணியினுக் கிகல்வே றின்றிப் போகெனிற் போகொ ணாதாய் வாவெனில் வாவொ ணாதா யாகம்வேர்த் தஞ்சி நின்றா னங்க நூற்றெட்டும் வென்றான். (கசு} அஞ்சிய நெஞ்சன் றேறி யறிகிலேன் முன்போ லேல்லை நெஞ்சுளோ ரஞ்சும் வித்தை நீணிலத் தெங்கே கற்றாய் மிஞ்சுபத் திரத்தோ டொள்வாள் வெட்டுவோ மென்ன விட்டுக் கஞ்சவாள் பலகை வாங்கி 10நடந்தனன் கடுமை கூர. (கன) இலகுவாள் 11விதிர்ப்பக் கண்ட விமையவ ரருளை வாழ்த்த வுலகிலா சாரம் பேணி யுலாவிட, வுணராச் சித்த னிலமிசை யஞ்ச முட்டி வெட்டுவ னியமத் தோடும் வலிய ேபார்த்துக் கொள்ளென் நிறக்கினான் வலிய தோர்கை, {கஅ ) செறுத்துமே னடத்தல் கண்டு 12சிறிதுமெய் 19வியர்த்துக் கம்பித் 14தறத்துளா னெவர்க்கு மஞ்சா 15னஞ்சினார் போன டித்தாங் 16கிறக்கின கைக்கு மாறா விட்டகை பிறக்கி முன்னங் குறித்தவன் கொள்வ தான நிலத்தையுங் 17கொண்டு சொல்வான். () வடிதர நொட்பத் 18 தாண்ட தூக்கமட் 19டயங்கு ளிப்ப 206வெழ வீசச் சாரக் 21கலப்பநேர் 22 கடக்க முட்டக் கரு. பத்திரம் - ஒரு வகைக்கத்தில் ஒட்டி. - சபதஞ் செய்து, கசு, நாகமாபுரம் - மதுரை; ''அதோரகாக் யஸ்ய புராய நாதம்" (பதி வம்சம் சு-ஆம் சர்க்கம், நக.) எனவும் ''உாகமா பகரான் தென்னனிவன்'' (இரகு. மாலை, க)ச) எனவும் வருவனவற்றுள் 'உரகாக்யஸ்ய புரம்' எனவும், 'உரகமாககர்' எனவும் மதுரை கூறப்பட்டிருத்தல்காண்க, கஎ, நெஞ்சுளோர் - தைரிய முடையோர், கஞ்சவான் - வெண்கலத் தாத் செய்தவாள். (பி - ம்.) 1'புக்கடிந்தோன்' 2'வீழ்க்கத் "திததவல்லானாகி யிருக்கவும்' 4 'இயையாவயத்தின்' ' ஓடி' ' இன்று' 'எட்டு' . ' இன்று' 9 'வெட்டுமோ' 10 நடத்தினன்கடிமை' 11'வி தீர்த்துக்' 12 சிரித்து' விதிர்த்துக்' 14 அறுத்து' 16 அஞ்சினாற்போல்' 16' இருக்கினன்' 17' கூறிக்கொள்வான்' 18' துண்ட' படங் கழிப்ப' 20-86வேழுவிச்சை ' 21'கலப்பு' 29 நடக்கள் முட்டல்'
கூரு . - அங்கம் வெட்டின திருவிளையாடல் களக் கோதிலா மனப்ப ணிக்கன் குலத்தினைக் காக்க வேண்டி வீதியி லேறி யங்கம் வெட்டுதற் கியைந்து நின்றான் காதிய புரங்க டந்தோன் கணத்திடை வெட்டி வீழ்த்துத் 3தீதட வல்ல னாகி யிருந்துமே செய்யா னாகி வலம்படு திறத்தி னோடும் வந்தியை யாவ லத்தி விலங்குபத் திரத்தி னோடு மிடம்படு தடியி னோங் கலங்கிட வொட்டி முட்டிப் பிடித்தனன் கையும் காளும் விலங்கெனு மணியணிந்து மேதினி யதிச யிப்ப நாகமா புரத்து வாழ்வோ னல்லடி யார்க்கு நல்லோ னேகநா யகன ணிந்த வணியினுக் கிகல்வே றின்றிப் போகெனிற் போகொ ணாதாய் வாவெனில் வாவொ ணாதா யாகம்வேர்த் தஞ்சி நின்றா னங்க நூற்றெட்டும் வென்றான் . ( கசு } அஞ்சிய நெஞ்சன் றேறி யறிகிலேன் முன்போ லேல்லை நெஞ்சுளோ ரஞ்சும் வித்தை நீணிலத் தெங்கே கற்றாய் மிஞ்சுபத் திரத்தோ டொள்வாள் வெட்டுவோ மென்ன விட்டுக் கஞ்சவாள் பலகை வாங்கி 10நடந்தனன் கடுமை கூர . ( கன ) இலகுவாள் 11விதிர்ப்பக் கண்ட விமையவ ரருளை வாழ்த்த வுலகிலா சாரம் பேணி யுலாவிட வுணராச் சித்த னிலமிசை யஞ்ச முட்டி வெட்டுவ னியமத் தோடும் வலிய ேபார்த்துக் கொள்ளென் நிறக்கினான் வலிய தோர்கை { கஅ ) செறுத்துமே னடத்தல் கண்டு 12சிறிதுமெய் 19வியர்த்துக் கம்பித் 14தறத்துளா னெவர்க்கு மஞ்சா 15னஞ்சினார் போன டித்தாங் 16கிறக்கின கைக்கு மாறா விட்டகை பிறக்கி முன்னங் குறித்தவன் கொள்வ தான நிலத்தையுங் 17கொண்டு சொல்வான் . ( ) வடிதர நொட்பத் 18 தாண்ட தூக்கமட் 19டயங்கு ளிப்ப 206வெழ வீசச் சாரக் 21கலப்பநேர் 22 கடக்க முட்டக் கரு . பத்திரம் - ஒரு வகைக்கத்தில் ஒட்டி . - சபதஞ் செய்து கசு நாகமாபுரம் - மதுரை ; ' ' அதோரகாக் யஸ்ய புராய நாதம் ( பதி வம்சம் சு - ஆம் சர்க்கம் நக . ) எனவும் ' ' உாகமா பகரான் தென்னனிவன் ' ' ( இரகு . மாலை ) ) எனவும் வருவனவற்றுள் ' உரகாக்யஸ்ய புரம் ' எனவும் ' உரகமாககர் ' எனவும் மதுரை கூறப்பட்டிருத்தல்காண்க கஎ நெஞ்சுளோர் - தைரிய முடையோர் கஞ்சவான் - வெண்கலத் தாத் செய்தவாள் . ( பி - ம் . ) 1 ' புக்கடிந்தோன் ' 2 ' வீழ்க்கத் திததவல்லானாகி யிருக்கவும் ' 4 ' இயையாவயத்தின் ' ' ஓடி ' ' இன்று ' ' எட்டு ' . ' இன்று ' 9 ' வெட்டுமோ ' 10 நடத்தினன்கடிமை ' 11 ' வி தீர்த்துக் ' 12 சிரித்து ' விதிர்த்துக் ' 14 அறுத்து ' 16 அஞ்சினாற்போல் ' 16 ' இருக்கினன் ' 17 ' கூறிக்கொள்வான் ' 18 ' துண்ட ' படங் கழிப்ப ' 20 - 86வேழுவிச்சை ' 21 ' கலப்பு ' 29 நடக்கள் முட்டல் '