திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ககூசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், 1மடவி தோறு நாணமின்றி மனைகடொறுஞ் சென்று சென்று, சோ றிரந்து தின்றுழன்று திரிந்தான் கண்டோர் சொல்லுகொடும் பாவி யவ னாரோ வென்ன. தன்னுணர்வால் விதிவசத்தை நினைந்து நொந்து சார்ந்தபெரும் பாதகத்தைத் தணிப்பா னெண்ணி, 3 முன்னருந்தீ வினை தீர்க்குங் கங் கை கன்னி முதலான தீர்த்தங்கள் விரும்பிப் போங்காற், பன்னெறி சேர் பிரமகத்தி பற்கடித்துப் பயமுறுத்திப் பின்றொடரப் பரிந்து பார்ப்பான், பின்னொருவர்க் காணான் முன் னதனைக் கண்டு பிரமிப் பன் வெருவிப்பன் முறைகம் பிப்பன். ஆர்ந்தபெரும் புனற்றீர்த்தத் துறைசெ லுங்கா லாடாமற் புறத் தீர்த்துப் போடக் கண்டு, போந்தவனி யோரிடத்துந் தரிப்ப தின்றிப் புகழ்த்தாதை வதைபொருவில் கருணை யாயைச், சேர்ந்தகொடும் பா வமிரண் டானு நொந்து தரிதருவோ னெக்நாளும் யால ரேனுஞ், சார் ந்தவர்வெம் பாவங்க க்குஞ் சொக்கன் றகுகடம்ப மாவனத்தைச் சார்ந்தான் வந்தே. ' நீக்கலரும் புகழ்க்கினியான் கருணை மெய்ய னீதிதிகழ் பதியி னெறி வசத்தான் முன்ன, ராக்கியாற றவத்தாலவந் தணையுங் காலை யங்கயற்கண் மங்கையை நல் லணித ருத்த, நோக்கிநயர். துரைசெய் வா னுமையே மார னுவலரும்பூங் கொடுங்கனை மீய தைத்தால யாவர், காக்கவேலா சரிதரிதெவ் விடத்து மந்தக்கணைக்கிலக்கா காதாரு முண் டோ காணின். மதன்கணையா னொந்தவன்றான் வரைந்த கற்பின் மனைவியின்க ணின்றானே னிரயங் காணா, னிதஞ்செய்பிறர் மனைச்சேறல் விரும்பி னானே லினிமைதரு முயர் துறக்கங் காணான் மற்றும், வதங் கடரு மேகங்கனே யில்வாழ் வுக்கோர் வேராவா னானாலென வாம்பி னிலலான், பதங்கொடுத்த நமையும் விடா னவனுக கென்றும் பட் டகுணஞ் சுட்டாலுந் தீரா தன்றே, வேறு, இன்னன சொல்லி நல்ல வினிமைகூ, ரின்பந் துய்த்து மன்னவீற் றிருக்குங் காலை வருபெரும் பாவி மண்ணிற் மன்னிக ரிலலா வந்தத் தானவை பலத்த னாலே முன்னுறச் சென்றான் கண்டான் மூவருங் காணா தானை, (க0) சு. கன்னி - கன்னியாகுமரி யென்னும் ஆறு, கம்பிப்பன் - கடுங்குவன். எ. புதத்துஈந்தது - வெளியே இழுத்து, சு. 'பட்ட குணம் சுட்டாலும் நீராது' என்பது ஒரு பழமொழி. க0, தானவைபவம் - தலவிசேடம், {பி - ம்.) 1 ' அடவிதோறு நாடோறும் வழிதோறு நாணமின்றி 2 'திரிக் துழன்று தின்றான்' 'முன்னிருந்' 4'பல்லிறுக்கி', 'டல்ஒறுக்கி' 'அம்மையை' 6. 'வலார் தரிதெவ்' 'என்ன' 8 அடங்கனோவில் வாழ்க்கைக்கு''
ககூசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் 1மடவி தோறு நாணமின்றி மனைகடொறுஞ் சென்று சென்று சோ றிரந்து தின்றுழன்று திரிந்தான் கண்டோர் சொல்லுகொடும் பாவி யவ னாரோ வென்ன . தன்னுணர்வால் விதிவசத்தை நினைந்து நொந்து சார்ந்தபெரும் பாதகத்தைத் தணிப்பா னெண்ணி 3 முன்னருந்தீ வினை தீர்க்குங் கங் கை கன்னி முதலான தீர்த்தங்கள் விரும்பிப் போங்காற் பன்னெறி சேர் பிரமகத்தி பற்கடித்துப் பயமுறுத்திப் பின்றொடரப் பரிந்து பார்ப்பான் பின்னொருவர்க் காணான் முன் னதனைக் கண்டு பிரமிப் பன் வெருவிப்பன் முறைகம் பிப்பன் . ஆர்ந்தபெரும் புனற்றீர்த்தத் துறைசெ லுங்கா லாடாமற் புறத் தீர்த்துப் போடக் கண்டு போந்தவனி யோரிடத்துந் தரிப்ப தின்றிப் புகழ்த்தாதை வதைபொருவில் கருணை யாயைச் சேர்ந்தகொடும் பா வமிரண் டானு நொந்து தரிதருவோ னெக்நாளும் யால ரேனுஞ் சார் ந்தவர்வெம் பாவங்க க்குஞ் சொக்கன் றகுகடம்ப மாவனத்தைச் சார்ந்தான் வந்தே . ' நீக்கலரும் புகழ்க்கினியான் கருணை மெய்ய னீதிதிகழ் பதியி னெறி வசத்தான் முன்ன ராக்கியாற றவத்தாலவந் தணையுங் காலை யங்கயற்கண் மங்கையை நல் லணித ருத்த நோக்கிநயர் . துரைசெய் வா னுமையே மார னுவலரும்பூங் கொடுங்கனை மீய தைத்தால யாவர் காக்கவேலா சரிதரிதெவ் விடத்து மந்தக்கணைக்கிலக்கா காதாரு முண் டோ காணின் . மதன்கணையா னொந்தவன்றான் வரைந்த கற்பின் மனைவியின்க ணின்றானே னிரயங் காணா னிதஞ்செய்பிறர் மனைச்சேறல் விரும்பி னானே லினிமைதரு முயர் துறக்கங் காணான் மற்றும் வதங் கடரு மேகங்கனே யில்வாழ் வுக்கோர் வேராவா னானாலென வாம்பி னிலலான் பதங்கொடுத்த நமையும் விடா னவனுக கென்றும் பட் டகுணஞ் சுட்டாலுந் தீரா தன்றே வேறு இன்னன சொல்லி நல்ல வினிமைகூ ரின்பந் துய்த்து மன்னவீற் றிருக்குங் காலை வருபெரும் பாவி மண்ணிற் மன்னிக ரிலலா வந்தத் தானவை பலத்த னாலே முன்னுறச் சென்றான் கண்டான் மூவருங் காணா தானை ( க0 ) சு . கன்னி - கன்னியாகுமரி யென்னும் ஆறு கம்பிப்பன் - கடுங்குவன் . . புதத்துஈந்தது - வெளியே இழுத்து சு . ' பட்ட குணம் சுட்டாலும் நீராது ' என்பது ஒரு பழமொழி . க0 தானவைபவம் - தலவிசேடம் { பி - ம் . ) 1 ' அடவிதோறு நாடோறும் வழிதோறு நாணமின்றி 2 ' திரிக் துழன்று தின்றான் ' ' முன்னிருந் ' 4 ' பல்லிறுக்கி ' ' டல்ஒறுக்கி ' ' அம்மையை ' 6 . ' வலார் தரிதெவ் ' ' என்ன ' 8 அடங்கனோவில் வாழ்க்கைக்கு ' '