திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூசு.-- மகாபாதகந்தீர்த்த திருவிளையாடல். M. ச.- மகாபாதகந்தீர்த்த திருவிளையாடல். --***--- வளவியதோர் நன்னாட்டு முன்னோர் கால மாசிலா வுயர்மறையோன் றனக்கு மிக்க, விளமை தரு பருவதம்த மனைவி யுண்டா யிவள் வயினோர் புதல்வன்வித வசத்தாற் றோன்றி, பளியினுற வளர்ந்தாங்க னேவா வேவுண் டன் படைமா தாயைமன மருட்டிப் புலவுளமறிந்த தாதையவ மானவஞ்ச முணவுடையோர் air priசன் ராத்துப் போந்தான். பிறாறியி னீத் குன்று மென்று கொண்டு பேணியுள் மெலிக் திருப்போன் றனிததோர் கானிற, பொறையறி பா மை சுதனுமா தாவுக் தம்மிற் புணருமிடத் தறியாது செல்லக் கண்ட, வுறுபுதல்வன் மண் வெட்டுக் கொட்டால டி வட்டா பாசுவர்கதான் மற்ற தனை யோர்ந்து பார்ப்பி, னறிவிலிக்வள் கொடுங்கணையட் கலந்தார்க தந்தோ வற மெங்கே நெறியெங்கே யன்போ வெங்கே, மற்றவனுந் தந்தையுயிர் செருத்த பின்றை வஞ்சமுடன் றற் சேர்ந்தார் தம்மைக் கூட்டி, யுற்றதுபை யானினிய பாலுஞ் சோறு முண்ணுங்கா லையில் விக்கச் செத்தா னென்று, சற்றும்ரக காதிரு கண்ட கங்குற போதே தாழாம மொத்தழலுக் தழலிற சுட்டுப், பெற் றகொடும பாவியொடு மிலலத துளா பிறங்கு பொருள் கவாந்தகன் றான் பெரிது தூரம். (ங) ஆங்கொருவ ரறியாம லிரவிற் போங்கா லாறலைக்குக் கொடுவே டர் கண்டு சோர, வீங்கவன்ற னுடல் புடைப்ப வடித்துக் கையி னிரும்பொருளும் கவர்நதெழன்மா தியுங்கைக் கொண்டு, தாங்க ருத யேகனாமற் றென்ரோவின் று சாற்றுவது தலத்தன்க ணெவருங் காணத, தீங்ககல் நினேப்பாதராகா யகதா மகுரு சவனகொடுபோய் விடுவதொர்கா ரியந்தானாமே, ஆறிடையி லவறிவிழுந்தெழுத்து வெய்ய வரும்பாவி யடியுண்ட புண்ண மொய்ப்ப, வேலறாருவா துணையின்றிப் புழுத்துத் தானே விர்ததசிரத் தொடுத்துணிகமகா வனத்தனோடு, நாழ முட வகத்தோடு --- - ... - - - - க. அவமானவஞ்சம் - அவமான ததைத் தரும் வஞ்சனைத்தொழில்;"அவ பான வஞ்சம் பிதாக்குரை யார்க னலோர்' எசுபர் பின லும், 1 {: 50, உ. கொட்டு - மணவெட்டி, ரு, புண்ணில் ஈமொய்ப்ப. ஆரோவென்னத் திரிந்தான். (பி-ம்) 'வெடடி' கொடுங்கணையோட்டம் நட்பாாக்கு பட்டாலந்தோ' 4 'செகுத்து. பபினனர் உஞ்சமுடைந்த சோர்தாா ' 'டெரிய' G+L/rivடப்பவிடித் துக்', 'புடைப்பம் பிடித்துக்' | 'கவர்கத்தினா'
கூசு . - - மகாபாதகந்தீர்த்த திருவிளையாடல் . M . . - மகாபாதகந்தீர்த்த திருவிளையாடல் . - - * * * - - - வளவியதோர் நன்னாட்டு முன்னோர் கால மாசிலா வுயர்மறையோன் றனக்கு மிக்க விளமை தரு பருவதம்த மனைவி யுண்டா யிவள் வயினோர் புதல்வன்வித வசத்தாற் றோன்றி பளியினுற வளர்ந்தாங்க னேவா வேவுண் டன் படைமா தாயைமன மருட்டிப் புலவுளமறிந்த தாதையவ மானவஞ்ச முணவுடையோர் air priசன் ராத்துப் போந்தான் . பிறாறியி னீத் குன்று மென்று கொண்டு பேணியுள் மெலிக் திருப்போன் றனிததோர் கானிற பொறையறி பா மை சுதனுமா தாவுக் தம்மிற் புணருமிடத் தறியாது செல்லக் கண்ட வுறுபுதல்வன் மண் வெட்டுக் கொட்டால டி வட்டா பாசுவர்கதான் மற்ற தனை யோர்ந்து பார்ப்பி னறிவிலிக்வள் கொடுங்கணையட் கலந்தார்க தந்தோ வற மெங்கே நெறியெங்கே யன்போ வெங்கே மற்றவனுந் தந்தையுயிர் செருத்த பின்றை வஞ்சமுடன் றற் சேர்ந்தார் தம்மைக் கூட்டி யுற்றதுபை யானினிய பாலுஞ் சோறு முண்ணுங்கா லையில் விக்கச் செத்தா னென்று சற்றும்ரக காதிரு கண்ட கங்குற போதே தாழாம மொத்தழலுக் தழலிற சுட்டுப் பெற் றகொடும பாவியொடு மிலலத துளா பிறங்கு பொருள் கவாந்தகன் றான் பெரிது தூரம் . ( ) ஆங்கொருவ ரறியாம லிரவிற் போங்கா லாறலைக்குக் கொடுவே டர் கண்டு சோர வீங்கவன்ற னுடல் புடைப்ப வடித்துக் கையி னிரும்பொருளும் கவர்நதெழன்மா தியுங்கைக் கொண்டு தாங்க ருத யேகனாமற் றென்ரோவின் று சாற்றுவது தலத்தன்க ணெவருங் காணத தீங்ககல் நினேப்பாதராகா யகதா மகுரு சவனகொடுபோய் விடுவதொர்கா ரியந்தானாமே ஆறிடையி லவறிவிழுந்தெழுத்து வெய்ய வரும்பாவி யடியுண்ட புண்ண மொய்ப்ப வேலறாருவா துணையின்றிப் புழுத்துத் தானே விர்ததசிரத் தொடுத்துணிகமகா வனத்தனோடு நாழ முட வகத்தோடு - - - - . . . - - - - . அவமானவஞ்சம் - அவமான ததைத் தரும் வஞ்சனைத்தொழில் ; அவ பான வஞ்சம் பிதாக்குரை யார்க னலோர் ' எசுபர் பின லும் 1 { : 50 . கொட்டு - மணவெட்டி ரு புண்ணில் ஈமொய்ப்ப . ஆரோவென்னத் திரிந்தான் . ( பி - ம் ) ' வெடடி ' கொடுங்கணையோட்டம் நட்பாாக்கு பட்டாலந்தோ ' 4 ' செகுத்து . பபினனர் உஞ்சமுடைந்த சோர்தாா ' ' டெரிய ' G + L / rivடப்பவிடித் துக் ' ' புடைப்பம் பிடித்துக் ' | ' கவர்கத்தினா '