திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவை. பக்கம், க. இப்புத்தகத்தில் எடுத்துக்காட்டிய நற்பெயர்கள் முதலிய வற்றின் முதற்குறிப்பகராதி .... ..... .... 4. உ. முகவுரை ... ... ... ... ... ... ... 5-1 ஈ. இந்நூலாசிரியராகிய பெரும்பற்றப்புலியூர்கம் பின் வரலாறு 1.1--21), நூலா ராய்ச்சி ... ... " . . 2]--20. [இதில், எவிலுள்ள முக்கியமான சில குறிப்புக்கள், சக வகைகள், நூலாசிரியர் கூற்றுக்கள் பொருளார்கள், மடக்கணிகன், ஸ்ரீ சோமசுந்தரக்கடவரின் அருமைத் திருநாமங்கள், இந் நாலால் தெரிந்த மார்களின் பெயர் கள், குலங்கள், சர்ஃபுலவர்கள், சாதிகள், பழைய வழக்கங்கள், தனிப்பாடல்கள், தாண்டவம் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திநாயனார் பதிகங்கள், அவரது திருநா மக்கள், திருவிளையாடல் சம்பந்தமான சிலபழ மொழி கள் முதலியன, தீர்த்தங்கள், நாசிகள் , நியாயய், நால் கள், மடங்கள், மந்திரங்கள், மரங்கள், மரபு, வித்தை நள், சில அரியமொழிகள் ஆகிய இவற்றை முறையே அறிந்து கொள்ளலாம்.) (நி, இதிற்காணப்படும் விசேட வேறுபாடுகள் ...... ..... .... 30 - 34, ஈ. ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகங்கள் திருநாவுக்கா + நாயனாருக்குக் காலத்தால் முந்தியவரென்பது ... ... ... 15 - 8. எ. திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம் மூலமும் குறிப்புரையும் க.H.க". அ சில கையெழுத்துப்பிரதிகளிற்கண்ட கடவுள் வாழ்த்துச் (செய்ட்க ள் ... ... ... . .. i! கரு. சு. நூற்சிறப்புப்பாயிரம் க, திருவாலவாப்புடையார் திருவிளையாடற் பாக ரமா? மூலமும் குறிப்புரையும் ... பகi: 0. சுக. கடம்பவனபுராணம், க0 - இல்லா சங்கிரக அத்தியாயம் மூலமும் குறிப்புரையம் ... .. க... திருவுசாத்தான நாசர் மணிமானை, 12 - ஆம் செய்யளும் குறிப்புரையும் ... ... .... .... ... i! Fo. க., திருவிளையாடற் கருணைத்திருவிருத்தம், க்க - ஆம் பாடல் : :ே0. கா', திருவிளையாடற்புராணச் செய்யுன் முதற்குறிப்பகராதி ''HIS. A P, ச.ந. பயகரமாவைச் செய்யுண் முத குறிப்பகாதி ... ... :* {w'. கன். இலீலா சங்கிரக அத்தியாயச் செய்ண் முதற்குறிப்பகராதி... : ஈ . கா. அறுபத்து நான்கு திரு காயாடல்கள் முதலியவற்றின் அகராதி . : ஈ எ 4, கன்'. அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி ** .. சக. பிழையும் திருத்தமும்.
இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவை . பக்கம் . இப்புத்தகத்தில் எடுத்துக்காட்டிய நற்பெயர்கள் முதலிய வற்றின் முதற்குறிப்பகராதி . . . . . . . . . . . . . 4 . . முகவுரை . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 1 . இந்நூலாசிரியராகிய பெரும்பற்றப்புலியூர்கம் பின் வரலாறு 1 . 1 - - 21 ) நூலா ராய்ச்சி . . . . . . . . 2 ] - - 20 . [ இதில் எவிலுள்ள முக்கியமான சில குறிப்புக்கள் சக வகைகள் நூலாசிரியர் கூற்றுக்கள் பொருளார்கள் மடக்கணிகன் ஸ்ரீ சோமசுந்தரக்கடவரின் அருமைத் திருநாமங்கள் இந் நாலால் தெரிந்த மார்களின் பெயர் கள் குலங்கள் சர்ஃபுலவர்கள் சாதிகள் பழைய வழக்கங்கள் தனிப்பாடல்கள் தாண்டவம் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திநாயனார் பதிகங்கள் அவரது திருநா மக்கள் திருவிளையாடல் சம்பந்தமான சிலபழ மொழி கள் முதலியன தீர்த்தங்கள் நாசிகள் நியாயய் நால் கள் மடங்கள் மந்திரங்கள் மரங்கள் மரபு வித்தை நள் சில அரியமொழிகள் ஆகிய இவற்றை முறையே அறிந்து கொள்ளலாம் . ) ( நி இதிற்காணப்படும் விசேட வேறுபாடுகள் . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 34 . ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகங்கள் திருநாவுக்கா + நாயனாருக்குக் காலத்தால் முந்தியவரென்பது . . . . . . . . . 15 - 8 . . திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம் மூலமும் குறிப்புரையும் . H . . சில கையெழுத்துப்பிரதிகளிற்கண்ட கடவுள் வாழ்த்துச் ( செய்ட்க ள் . . . . . . . . . . . . i ! கரு . சு . நூற்சிறப்புப்பாயிரம் திருவாலவாப்புடையார் திருவிளையாடற் பாக ரமா ? மூலமும் குறிப்புரையும் . . . பகi : 0 . சுக . கடம்பவனபுராணம் க0 - இல்லா சங்கிரக அத்தியாயம் மூலமும் குறிப்புரையம் . . . . . . . . திருவுசாத்தான நாசர் மணிமானை 12 - ஆம் செய்யளும் குறிப்புரையும் . . . . . . . . . . . . . . . . . i ! Fo . . திருவிளையாடற் கருணைத்திருவிருத்தம் க்க - ஆம் பாடல் : :ே0 . கா ' திருவிளையாடற்புராணச் செய்யுன் முதற்குறிப்பகராதி ' ' HIS . A P . . பயகரமாவைச் செய்யுண் முத குறிப்பகாதி . . . . . . : * { w ' . கன் . இலீலா சங்கிரக அத்தியாயச் செய்ண் முதற்குறிப்பகராதி . . . : . கா . அறுபத்து நான்கு திரு காயாடல்கள் முதலியவற்றின் அகராதி . : 4 கன் ' . அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி * * . . சக . பிழையும் திருத்தமும் .