திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஙக.- பழியஞ்சின திருவிளையாடல், கசு கசுந் (1 0. விரைவொசு கொடுபோ கேமோ வெட்யாங் கூற்று வேந்தன் பரிவுற முனில னென்று பன்முறை சம்பிர் கூற வாமுனி பதிச வித்து வழு Raniyar பொன்ன வருளிலா வுரைகள் கேட்டேனறிக் தொன் றின்னு முண்ட.மால். (2 க) இம்மண வாளன் 2மேய வீன். மீர் மருப்பு, கோவாற் செம்மையிற் கவர்வ மென்சர் சிந்து போங், சின் மெய்ம்மையோ வன்றோ வென்); விளங்கு மென்னக் கேட்ட வம்மனு வேந்தர் வேந்த னதுதான் பென் று! தன் முன். (22) நன்னெறிக் கன்னி மா ை :பந்துகைப் பிடியா முன்னர் துன்னுபல் லியமு ழக்கிற் அம்பிடைக் கடந்த தேனு முன்னெழ வெருட்சி பொங்க முலாத்தளை மறுத்து மொட்டை மன்னிய சிரத்தான் முட்டிக் கொன்றது மன்ற லோனை, (உங.) அணிபொலி மறைபவன் கீய வங்க மணமளை பிண்ட 26 01 யாக மாற்றல் ணணுகிய மனிதர். சன்ன(து) 1.நா மொடு தணிவற வாற்றினர் 2 . மாதனர். உயிர் நிலை பாமையை (சர்ந்து மன்னனும் பயமொடு கூடினன் படரும் போயினர் நயமுறு மாமூன் தெO ] [.? Q றச் செயிற வழுத்தனன் றென்ன னீதியை. வம்சம், அ-ஆம் சருக்கத்தில், ட றப்பெந்த 7 7 ) தை. இதப்பாத் தமிழ் காது வங்கிசம், இந்துமதி பிறப்பு நீக்கப்படம், ச2.- ஆம் செய்யுயர் முதலியவற்றா லும், ''நன்னான மதியக் குடையோர குலோத்துக்க னாகைவெற்ப, பொன் னா ளயோத்தியி லுண்டாய பாலம் புத்தக டோ, கோளும் பெண்பழி கொண்டது மாலையென் சொல்ல, iforn wம் பெண்பறி கொள்ளவிம் மாலை யெதிர்பட்டதே' (உலோத்துங்கசோழன் கே ! (NA , காரு) எனனுஞ் செய்யுளாலுமுணர்க. தேலுவால் - பசுனால, உஉ, மருப்பு இல கோ - சொம்பில்லாத.சு. உங, முனைத்தளை - முனை. நகட்டிய கட்டு. உ.ச. “மன்றங் கங்க மணப்பறை யாsar, வன்றவத் காங்கே பினப் பறையாய்'' (நாலடி. உ), 'மணமகனே | Pow மகனாய் மலப்பறையே பிணப் பதையாய், அணியிழையார் காழத்தோலிபோ ||{dise:யால் யாய்க்கழிய' (திருவிளை, பழியஞ்சிய, உசு) என்பவை இயகே பறியற்பாலUsier, ero-அச்சம் (பி-ம்.) 'போதேமேல' 2 மேஷமி யா 3' வெகுட்ட 4' நாவும்
ஙக . - பழியஞ்சின திருவிளையாடல் கசு கசுந் ( 1 0 . விரைவொசு கொடுபோ கேமோ வெட்யாங் கூற்று வேந்தன் பரிவுற முனில னென்று பன்முறை சம்பிர் கூற வாமுனி பதிச வித்து வழு Raniyar பொன்ன வருளிலா வுரைகள் கேட்டேனறிக் தொன் றின்னு முண்ட . மால் . ( 2 ) இம்மண வாளன் 2மேய வீன் . மீர் மருப்பு கோவாற் செம்மையிற் கவர்வ மென்சர் சிந்து போங் சின் மெய்ம்மையோ வன்றோ வென் ) ; விளங்கு மென்னக் கேட்ட வம்மனு வேந்தர் வேந்த னதுதான் பென் று ! தன் முன் . ( 22 ) நன்னெறிக் கன்னி மா : பந்துகைப் பிடியா முன்னர் துன்னுபல் லியமு ழக்கிற் அம்பிடைக் கடந்த தேனு முன்னெழ வெருட்சி பொங்க முலாத்தளை மறுத்து மொட்டை மன்னிய சிரத்தான் முட்டிக் கொன்றது மன்ற லோனை ( உங . ) அணிபொலி மறைபவன் கீய வங்க மணமளை பிண்ட 26 01 யாக மாற்றல் ணணுகிய மனிதர் . சன்ன ( து ) 1 . நா மொடு தணிவற வாற்றினர் 2 . மாதனர் . உயிர் நிலை பாமையை ( சர்ந்து மன்னனும் பயமொடு கூடினன் படரும் போயினர் நயமுறு மாமூன் தெO ] [ . ? Q றச் செயிற வழுத்தனன் றென்ன னீதியை . வம்சம் - ஆம் சருக்கத்தில் றப்பெந்த 7 7 ) தை . இதப்பாத் தமிழ் காது வங்கிசம் இந்துமதி பிறப்பு நீக்கப்படம் ச2 . - ஆம் செய்யுயர் முதலியவற்றா லும் ' ' நன்னான மதியக் குடையோர குலோத்துக்க னாகைவெற்ப பொன் னா ளயோத்தியி லுண்டாய பாலம் புத்தக டோ கோளும் பெண்பழி கொண்டது மாலையென் சொல்ல iforn wம் பெண்பறி கொள்ளவிம் மாலை யெதிர்பட்டதே ' ( உலோத்துங்கசோழன் கே ! ( NA காரு ) எனனுஞ் செய்யுளாலுமுணர்க . தேலுவால் - பசுனால உஉ மருப்பு இல கோ - சொம்பில்லாத . சு . உங முனைத்தளை - முனை . நகட்டிய கட்டு . . . மன்றங் கங்க மணப்பறை யாsar வன்றவத் காங்கே பினப் பறையாய் ' ' ( நாலடி . ) ' மணமகனே | Pow மகனாய் மலப்பறையே பிணப் பதையாய் அணியிழையார் காழத்தோலிபோ | | { dise : யால் யாய்க்கழிய ' ( திருவிளை பழியஞ்சிய உசு ) என்பவை இயகே பறியற்பாலUsier ero - அச்சம் ( பி - ம் . ) ' போதேமேல ' 2 மேஷமி யா 3 ' வெகுட்ட 4 ' நாவும்