திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கஈஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், ட்டை, வெம்மைசேர் பசுவுண் பார்த்ததும் பறுத்து விடுப்பமற்றது திரண் முழவின், சும்மையின் வெருண்டு முட்டிடக் கொண்டு போகு வர் தொழுதியு ணாடி, (கச) று, இயம தூக ரையமில்லை யென்று சொல்ல மன்னவ னயம தெய்தி நீதி வாயி னண்ணி வாதி முனிவனைப் பயமு சாத ழைக்து வந்து பட்டர்கள் பின் sof றுத்தியே யயமு முது படர்கள் சொல்லு மறி பு நேளெ னச்சொனான், (கரு) நன்றி கொண்ட முனிவ பெனஞ்சு தேற நாகனருளினா னின்ற தூதனுக்கு மற்று யார்த த ஈ Qாவுறக் கொன்ற வீறு கூறு மொன்று குன்ற மன்ன குஞ்சா மொன்று சீய மொன்று நாக மொன் ற பண்ட ரீகமால், மன்னு நீதி கோடி டாத வைய மாரூ மன்னவன் றன்னை யும் மறைத்றர்க டடங்கடங்க லும்முடித் துன்ன ருக்த வத்திலுையர்ந்த யா முனியையு மின்ன முண்டு கொன்ற கெந்தை பக்தகன்ற னேவலால். (கா) ஆல நீழ றன்னின் மன்னு மாதின் மிக்க பழநிலோர் மேல்கு லத்து தித்த செவ்வே இயன்றன் மாகைமுன் னேல வேட கேர்சு கத்தை யெய்து கொம்பிr ஞான்றதோர் கோல சைத்து வீழ்த்தி யாவி கொண்.- தின்று கண்டனை, (கஅ) மாணம் வந்த காற்ப ரும்பும் வச்ா wம காய்விடுங் 8 கருதி யிங்க கொது னென்று கரனின் முன்ன மன்னு மென் பெரிய தந்தை யசனெ தனுச்நொல் பெருமை மிக்' காவல னுரிமை கொண்ட வடிவ மங்கை யார் வா வாறுகேள். (கசு) வடிவ மிஞ்சு கவினி னிந்து மாயை oh!லம் வெருவமென் கொடியி வங்கு பூவின் மாலை வீழ வா: 'DA.Tamil ... என் விடுவி டின்று கதையை யிந்த வெய் தேணு பொன்மணம் திடுமி லங்கு பிரம சாரி யினிமை படரு முனை. (20) கரு. அயம் --யம் - ததேகம், கசு, உயர்ந்ததா தன் - இருந் தவனாகிய பெரியது தான், கூறும்-கூறுவான். கஅ, சுகத்தை - AO 1, கோல் - அம்பு, எய்ததை உ.. ஆம் செய்யுளா லும் உணர்க, ககூ. பெரிய தந்தை ! எழுவாய், அசன் - அசமசாராசர்; இரகு மகாராச ருடைய புத்திரர்; தசரதருடைய தந்தை. நடிகை - இந்துமதி. 2.). இந்துமதி - அ மகாராசர் ம&s'; term த{t/1tfar Wணயிற் புனைக் திருந்த பூமாலை காற்றால் விழப் பற்று இந்தும் இறந்தாளென்பது, இரத (H - ம்.) 1'விடுதலும்' 2'வெருட்டி.' 3 ' " மு கவினொன்று' 4 'மறைத் திடச்' 'உகந்தயாக' 'செல்வி' தொங்கி' 'கருத்திலக்கது' 'சொல்'
கஈஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் ட்டை வெம்மைசேர் பசுவுண் பார்த்ததும் பறுத்து விடுப்பமற்றது திரண் முழவின் சும்மையின் வெருண்டு முட்டிடக் கொண்டு போகு வர் தொழுதியு ணாடி ( கச ) று இயம தூக ரையமில்லை யென்று சொல்ல மன்னவ னயம தெய்தி நீதி வாயி னண்ணி வாதி முனிவனைப் பயமு சாத ழைக்து வந்து பட்டர்கள் பின் sof றுத்தியே யயமு முது படர்கள் சொல்லு மறி பு நேளெ னச்சொனான் ( கரு ) நன்றி கொண்ட முனிவ பெனஞ்சு தேற நாகனருளினா னின்ற தூதனுக்கு மற்று யார்த Qாவுறக் கொன்ற வீறு கூறு மொன்று குன்ற மன்ன குஞ்சா மொன்று சீய மொன்று நாக மொன் பண்ட ரீகமால் மன்னு நீதி கோடி டாத வைய மாரூ மன்னவன் றன்னை யும் மறைத்றர்க டடங்கடங்க லும்முடித் துன்ன ருக்த வத்திலுையர்ந்த யா முனியையு மின்ன முண்டு கொன்ற கெந்தை பக்தகன்ற னேவலால் . ( கா ) ஆல நீழ றன்னின் மன்னு மாதின் மிக்க பழநிலோர் மேல்கு லத்து தித்த செவ்வே இயன்றன் மாகைமுன் னேல வேட கேர்சு கத்தை யெய்து கொம்பிr ஞான்றதோர் கோல சைத்து வீழ்த்தி யாவி கொண் . - தின்று கண்டனை ( கஅ ) மாணம் வந்த காற்ப ரும்பும் வச்ா wம காய்விடுங் 8 கருதி யிங்க கொது னென்று கரனின் முன்ன மன்னு மென் பெரிய தந்தை யசனெ தனுச்நொல் பெருமை மிக் ' காவல னுரிமை கொண்ட வடிவ மங்கை யார் வா வாறுகேள் . ( கசு ) வடிவ மிஞ்சு கவினி னிந்து மாயை oh ! லம் வெருவமென் கொடியி வங்கு பூவின் மாலை வீழ வா : ' DA . Tamil . . . என் விடுவி டின்று கதையை யிந்த வெய் தேணு பொன்மணம் திடுமி லங்கு பிரம சாரி யினிமை படரு முனை . ( 20 ) கரு . அயம் - - யம் - ததேகம் கசு உயர்ந்ததா தன் - இருந் தவனாகிய பெரியது தான் கூறும் - கூறுவான் . கஅ சுகத்தை - AO 1 கோல் - அம்பு எய்ததை . . ஆம் செய்யுளா லும் உணர்க ககூ . பெரிய தந்தை ! எழுவாய் அசன் - அசமசாராசர் ; இரகு மகாராச ருடைய புத்திரர் ; தசரதருடைய தந்தை . நடிகை - இந்துமதி . 2 . ) . இந்துமதி - மகாராசர் & s ' ; term { t / 1tfar Wணயிற் புனைக் திருந்த பூமாலை காற்றால் விழப் பற்று இந்தும் இறந்தாளென்பது இரத ( H - ம் . ) 1 ' விடுதலும் ' 2 ' வெருட்டி . ' 3 ' மு கவினொன்று ' 4 ' மறைத் திடச் ' ' உகந்தயாக ' ' செல்வி ' தொங்கி ' ' கருத்திலக்கது ' ' சொல் '