திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

க..---பழியஞ்சின திருவிளையாடல். கசுக தென்றமிழ்நா டுடையானே யறஞ் சொல் கோவே தேவாதி தே வேநின் னருளால் வைய, நன்றிபயர் திடக்காக்கு மடிமைக் கின்று நாடரிய பெரும்பழிவந் தடைந்த தெங்கு, நின்றறிய வல்லானீ யல்லா லுண்டோ நினக்கடிமை வேண்டினறி வித்தி தோன்ற, வென்றலுமஞ் சினவீச னகர்சோ தித்தற் கெய்தெய்தி னறிவிப்ப மென்றான் றேற. மன்னவன்விண் மிசைக் கேட்டு மகிழ்ந்தா வித்து வளமைபுனை தன்னிடத்து வந்து விள்ளான், முன்னைமுறை யுண்டிக்கழித் தரு ளாற் றானே முற்றியகங் குற்போதி னகர்சோ திப்பாள், றன்விரை விற் போந்துலவுங் காலைச் சேர்ந்தோர் தவப்பிரம சாரிமணஞ் செய்யா நின்ற, மின்னுமேனைப் புறத்துறுதிண் ணேயின்க ணியாரும் வெருவு முருப் புனைந்திருவர் மேவக் கண்டான். (50) வேறு, தெரிவுற விவரை யறிகுவ மென்று சென்றரு கணைந்துரு வொ ளித்துப் பொருவரும் வீரனின் றிடுங் காலைப் புலப்பட நிலைப்பட ருரைப்பார், விரையுருப் புனைந்து மணஞ்செயு மிவனை விசைவொடு புதுமையா வின்று, பரிவொடு கொண்டு போய்விட வேண்டும் பந்த ரோர் பரிந்திட வென்றார். ' (கக) ஈங்கிது பகரக் கேட்டவாள் வேந்த னிலங்கவீ தறிகுவ மென் றே, நீங்கருங் கருனைச் சொக்க நாதனையே நினைந்து கன் னாண்மையே துணையா, வோங்கிய மனத்தின் வெளிப்பட நணுகி யுரள்பட மருங் குற நின்றே, யாங்குல குயிர்க ளேங்கிடு முருக்கொண் டணைந்தநீர் யார் கொலோ வறியேன். இங்குரை செய்த வாறுகேட் டனனின் றெப்படி மெய்ப்பட மன்ற, றங்கிய பெருங்கல் யாணமுன் செய்யுந் தார்மண வாளனின் னுயிரை, மங்குறக் கவர்வ துரைசெயு மென்ன மற்றவர் தீரன பிருக் தாய், 10கொங்கவிழ் தாம வீரனே யாங்கள் 11யமபடர் கொண்டு போ மாகேள். (கங) இம்மண வாளன் மெல்லிள மாதை யினியகைப் பிடித்திடு மள விற், செம்மனை யகத்துக் கொல்லவற்றான திறம்படு 18கோடிலா மொ *. 'அஞ்சினவீசன்' என்பது, சொக்தராயகர் பழிக்கு அஞ்சியதைப் புலப் படுத்தியது. க0. விள்ளான் - சொல்லானாகி, (ஈவை, கக. படர் - யமதாதர். வீரை - மலர் சந்தனம் முதலிய குறுமணமுள் கச. வற்றான - வன்மையையுடையதான. ஆர்த்த தும்பு கட்டியகயிறு, (பி- ம்.) 1 'எய்தேயதறிவிப்பல்' வைத்த' 'களித்து' 4 'போதுள்' 5 மறைப்' 6 வெருவுரு' 'தெரிவுறுமியரை' 'உரம்பட', 'டான் பெற' 'ஆம் குலவுயிர்கள்' 10 'கொங்கலர்', 'கொங்குவீழ்' 11 'யமன்படர்' 19 போமக' 18 தொட்டிலா'' 21 -- - -- - -- - -- - -- ---
. . - - - பழியஞ்சின திருவிளையாடல் . கசுக தென்றமிழ்நா டுடையானே யறஞ் சொல் கோவே தேவாதி தே வேநின் னருளால் வைய நன்றிபயர் திடக்காக்கு மடிமைக் கின்று நாடரிய பெரும்பழிவந் தடைந்த தெங்கு நின்றறிய வல்லானீ யல்லா லுண்டோ நினக்கடிமை வேண்டினறி வித்தி தோன்ற வென்றலுமஞ் சினவீச னகர்சோ தித்தற் கெய்தெய்தி னறிவிப்ப மென்றான் றேற . மன்னவன்விண் மிசைக் கேட்டு மகிழ்ந்தா வித்து வளமைபுனை தன்னிடத்து வந்து விள்ளான் முன்னைமுறை யுண்டிக்கழித் தரு ளாற் றானே முற்றியகங் குற்போதி னகர்சோ திப்பாள் றன்விரை விற் போந்துலவுங் காலைச் சேர்ந்தோர் தவப்பிரம சாரிமணஞ் செய்யா நின்ற மின்னுமேனைப் புறத்துறுதிண் ணேயின்க ணியாரும் வெருவு முருப் புனைந்திருவர் மேவக் கண்டான் . ( 50 ) வேறு தெரிவுற விவரை யறிகுவ மென்று சென்றரு கணைந்துரு வொ ளித்துப் பொருவரும் வீரனின் றிடுங் காலைப் புலப்பட நிலைப்பட ருரைப்பார் விரையுருப் புனைந்து மணஞ்செயு மிவனை விசைவொடு புதுமையா வின்று பரிவொடு கொண்டு போய்விட வேண்டும் பந்த ரோர் பரிந்திட வென்றார் . ' ( கக ) ஈங்கிது பகரக் கேட்டவாள் வேந்த னிலங்கவீ தறிகுவ மென் றே நீங்கருங் கருனைச் சொக்க நாதனையே நினைந்து கன் னாண்மையே துணையா வோங்கிய மனத்தின் வெளிப்பட நணுகி யுரள்பட மருங் குற நின்றே யாங்குல குயிர்க ளேங்கிடு முருக்கொண் டணைந்தநீர் யார் கொலோ வறியேன் . இங்குரை செய்த வாறுகேட் டனனின் றெப்படி மெய்ப்பட மன்ற றங்கிய பெருங்கல் யாணமுன் செய்யுந் தார்மண வாளனின் னுயிரை மங்குறக் கவர்வ துரைசெயு மென்ன மற்றவர் தீரன பிருக் தாய் 10கொங்கவிழ் தாம வீரனே யாங்கள் 11யமபடர் கொண்டு போ மாகேள் . ( கங ) இம்மண வாளன் மெல்லிள மாதை யினியகைப் பிடித்திடு மள விற் செம்மனை யகத்துக் கொல்லவற்றான திறம்படு 18கோடிலா மொ * . ' அஞ்சினவீசன் ' என்பது சொக்தராயகர் பழிக்கு அஞ்சியதைப் புலப் படுத்தியது . க0 . விள்ளான் - சொல்லானாகி ( ஈவை கக . படர் - யமதாதர் . வீரை - மலர் சந்தனம் முதலிய குறுமணமுள் கச . வற்றான - வன்மையையுடையதான . ஆர்த்த தும்பு கட்டியகயிறு ( பி - ம் . ) 1 ' எய்தேயதறிவிப்பல் ' வைத்த ' ' களித்து ' 4 ' போதுள் ' 5 மறைப் ' 6 வெருவுரு ' ' தெரிவுறுமியரை ' ' உரம்பட ' ' டான் பெற ' ' ஆம் குலவுயிர்கள் ' 10 ' கொங்கலர் ' ' கொங்குவீழ் ' 11 ' யமன்படர் ' 19 போமக ' 18 தொட்டிலா ' ' 21 - - - - - - - - - - - - - - - - -