திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

»0.- மண்சுமந்த திருவிளையாடல், காய்ந்து விரைவினிகலிக் கறங்கென்னச் சேர்ந்து சுமக்கின்ற சிற்றாளை யெற்று புன வர்ந்தகரை யெங்கு முயா வுயராமற் முழ்ந்ததி.து யார்கோ வறைவிரைவிற் சாற்றுகென, (n) மன்ற றிழ்பிட்டு வாணிச்சி கோப்பறைய சின்றிங் கவளிட்ட கொ ளில னுழப்பி வன்றிறலீர் யாங்கள் சுமப்பது யாது கிடக் தின்று விளையாடுகின்றான்போ யென்றார்கள். வெந்தழல் கண் சிக்த வெரண்டாங் பர்கண்டு சிந்தைசிறி தஞ்சாது சத்து மண் மலா திந்த கிளை!!!! - லெக்கா ாணமென்னக் கந்த நோ வச்சு மப்புல் காணமொன் றில்லென்றான். (ரு) இன்று விரைவி லெழுந்து சுமவாயேற் பொன்ற வடிப்பமென வஞ்சினான் போலெழுந்து மன்றறிகழ் கொட்டா லொரு கூடை மண்வெட்டா வென் றிமுடி மேல்வைத்து மெல்ல நடையிட்டான். (சு) ( வறு உன்னவரி (பான்: மேன்மை யங்க யற்க ணுமை கொங்கை படச் சிவக்கு மெய்யன் முற்பர், தன்னுருவ மெ. னுமது மண்ணிற் காட் டத் 3 தளருநடை டடக்கண்டு தண்டஞ் செய்யும், தென்னன் முறை 4 செய்வோர்க ளந்தோ விந்தச் சிற்றாயக் கொற்றாளின் கையிற் சற்று, நன்மையிலை யடைப்படையா னெனப்பி டித்து நடுமுதுகிற் கறுத்தடித்தார் சிவக்க டி. ( எ ) பேறு, மன்னிட வடிப்பக் கங்கைக் கசையுயர் மண்ணை யோங்கக் கன்னல்சேர் செந்நெல் வைகைக் கரையிடா முறுவலோடு மென்னையே னடிக்கின் றீரென் றியைந்தகொற்றாளர் காப்பண் டன்னுரு வொளித்தான் புக்குத் தன்னைத்தான் பிடித்த டித்தான்.() படுமெழு மதியை 15ந் தம் பாண்டியன் மாபெனத்தான் முடிமிசைச் சுமத்த லன்றி முடிமிசை புலந்து வைத்த வடிவுடைக் கங்கை யாறு தென்னவன் வைகை யாற்றிற் கடிபட மண்சு மந்தா னவன்றிரு வருளுக் குண்டோ . (க.க) 6.அ. கங்கைக்கரையுயர்மண் - திருமுடியில் வைத்திருத்த மண். டக, திருவருளுக்கு உண்டோ - திருவருளுக்கு எல்லையுண்டோ , * இச்செய்யுள் சில:பிரதிகளில் இல்), (பி. ம்.) 'என்றுசாற்று , ;'> ' 2 அவன்' ப. தள்ளி ' 4 வாரியர்கள்' 5 'னகையின்றாற்றும்' 'அடைட்பாட் சப்' 'யாற்றி, படி'
» 0 . - மண்சுமந்த திருவிளையாடல் காய்ந்து விரைவினிகலிக் கறங்கென்னச் சேர்ந்து சுமக்கின்ற சிற்றாளை யெற்று புன வர்ந்தகரை யெங்கு முயா வுயராமற் முழ்ந்ததி . து யார்கோ வறைவிரைவிற் சாற்றுகென ( n ) மன்ற றிழ்பிட்டு வாணிச்சி கோப்பறைய சின்றிங் கவளிட்ட கொ ளில னுழப்பி வன்றிறலீர் யாங்கள் சுமப்பது யாது கிடக் தின்று விளையாடுகின்றான்போ யென்றார்கள் . வெந்தழல் கண் சிக்த வெரண்டாங் பர்கண்டு சிந்தைசிறி தஞ்சாது சத்து மண் மலா திந்த கிளை ! ! ! ! - லெக்கா ாணமென்னக் கந்த நோ வச்சு மப்புல் காணமொன் றில்லென்றான் . ( ரு ) இன்று விரைவி லெழுந்து சுமவாயேற் பொன்ற வடிப்பமென வஞ்சினான் போலெழுந்து மன்றறிகழ் கொட்டா லொரு கூடை மண்வெட்டா வென் றிமுடி மேல்வைத்து மெல்ல நடையிட்டான் . ( சு ) ( வறு உன்னவரி ( பான் : மேன்மை யங்க யற்க ணுமை கொங்கை படச் சிவக்கு மெய்யன் முற்பர் தன்னுருவ மெ . னுமது மண்ணிற் காட் டத் 3 தளருநடை டடக்கண்டு தண்டஞ் செய்யும் தென்னன் முறை 4 செய்வோர்க ளந்தோ விந்தச் சிற்றாயக் கொற்றாளின் கையிற் சற்று நன்மையிலை யடைப்படையா னெனப்பி டித்து நடுமுதுகிற் கறுத்தடித்தார் சிவக்க டி . ( ) பேறு மன்னிட வடிப்பக் கங்கைக் கசையுயர் மண்ணை யோங்கக் கன்னல்சேர் செந்நெல் வைகைக் கரையிடா முறுவலோடு மென்னையே னடிக்கின் றீரென் றியைந்தகொற்றாளர் காப்பண் டன்னுரு வொளித்தான் புக்குத் தன்னைத்தான் பிடித்த டித்தான் . ( ) படுமெழு மதியை 15ந் தம் பாண்டியன் மாபெனத்தான் முடிமிசைச் சுமத்த லன்றி முடிமிசை புலந்து வைத்த வடிவுடைக் கங்கை யாறு தென்னவன் வைகை யாற்றிற் கடிபட மண்சு மந்தா னவன்றிரு வருளுக் குண்டோ . ( . ) 6 . . கங்கைக்கரையுயர்மண் - திருமுடியில் வைத்திருத்த மண் . டக திருவருளுக்கு உண்டோ - திருவருளுக்கு எல்லையுண்டோ * இச்செய்யுள் சில : பிரதிகளில் இல் ) ( பி . ம் . ) ' என்றுசாற்று ; ' > ' 2 அவன் ' . தள்ளி ' 4 வாரியர்கள் ' 5 ' னகையின்றாற்றும் ' ' அடைட்பாட் சப் ' ' யாற்றி படி '