திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

உ அ. - நரி குதிரையான திருவிளையாடல், காஎ பல்வித வலங்கா ரஞ்சேர் பாய்பரி யுகைக்கு மிக்க செல்வமார் சிறப்பி னாசை யுடையனா மீசன் றென்ன னொல்லையி னீந்த தூசு சூடின னும்பர் காண மல்லல்கூர் கமலக் கையிற் கபாலமார் வாங்கு வாரே, (க்க) கண்டவ ரமைச்ச னாரைக் கடவுளை வியந்து செங்கை முண்டகங் குவிய நெஞ்ச முண்டக மலாக் கண்க ணுண்டுளி சிந்த விந்த நுவலருங் குதிரைாட்டு கண்டன மென்றா னந்தக் கடலிடை.த் திளைத்தாரன்றே, (கூ) வாழ்ந்துபொற் பட்ட முன்னே வரிசைகள் வாதவூரர்க் கீய்ந்துநல் விடையிற் போக்கி யெழுந்து தன் னுழைக்கண் வேந்த னார்ந்தபல் லியங்க ளாலே யவனியை நிறைத்துச் சார்ந்தான் வாழ்ந்து செவ் வந்தி மாலை தபனனார் சாத்தக் கண்டு, ( ங) குணந்தரு கணங்களோடு குறுநகை செய்து தேவர் பணிந்து பின் வரமுன் போன பத்தர்கள் பத்தன் நானும் பிணைந்தபல் செய்தி யெல்லாம் பிறக்குதன் பெரிய கோயி லணைந்துபே ரங்க யற்க உணுமைமயிற் கருளிச் செய்தான். (கச) சயந்தரும் பெருமை மிக்க சம்புவின் குதிரை யீடு வியந்துகற் பவர்ப ரிந்து கேட்டவ ரிடத்து மெல்ல முயங்கு கல் குரவு நீங்க மூத்தவ ணீங்க நீங்கா நயந்தரு மிளைய 4மங்கை கண்ணுதற் கைய மின்றே. வேறு. அரிய நாயக னார்விளை யாடிய பாவி பீடு புகன்றனை மன்னவர் பரவு மன்னவன் பந்தியிற் கேட்டிய பெரிய கோடகம் பின்னரென் செய்தவால். ஆகத்திருவிருத்தம் - சுகரு. கூக, ஆசையு-ையனென்பது சிலேடை; விருப்பமுடை யவன், திக்காகிய ஆடையையுடையவன். ககூ, உழை - வீடு, செவ்வந்திமாலையென்பது சிலேடை, கூசு', பத்தர்கள் பத்தன் - சிவபெருமான்; ஈங! உ• நக: உஅ சு ! 2 ; ஈ அ : கூ; TO! எ; சீக: எ; சசு! உஎ, சஎ : அ. (பி. ம்.) 1'கடலிடையலைத் தாஎன்றே' உடமையவட்கு' பாஸ்குரவுால்கு மூத்தகணங்கி', 'நல்குரவு நீக்கி' 4"நங்சைகறுகுக்கு' 5 கூடிய' 18
. - நரி குதிரையான திருவிளையாடல் காஎ பல்வித வலங்கா ரஞ்சேர் பாய்பரி யுகைக்கு மிக்க செல்வமார் சிறப்பி னாசை யுடையனா மீசன் றென்ன னொல்லையி னீந்த தூசு சூடின னும்பர் காண மல்லல்கூர் கமலக் கையிற் கபாலமார் வாங்கு வாரே ( க்க ) கண்டவ ரமைச்ச னாரைக் கடவுளை வியந்து செங்கை முண்டகங் குவிய நெஞ்ச முண்டக மலாக் கண்க ணுண்டுளி சிந்த விந்த நுவலருங் குதிரைாட்டு கண்டன மென்றா னந்தக் கடலிடை . த் திளைத்தாரன்றே ( கூ ) வாழ்ந்துபொற் பட்ட முன்னே வரிசைகள் வாதவூரர்க் கீய்ந்துநல் விடையிற் போக்கி யெழுந்து தன் னுழைக்கண் வேந்த னார்ந்தபல் லியங்க ளாலே யவனியை நிறைத்துச் சார்ந்தான் வாழ்ந்து செவ் வந்தி மாலை தபனனார் சாத்தக் கண்டு ( ) குணந்தரு கணங்களோடு குறுநகை செய்து தேவர் பணிந்து பின் வரமுன் போன பத்தர்கள் பத்தன் நானும் பிணைந்தபல் செய்தி யெல்லாம் பிறக்குதன் பெரிய கோயி லணைந்துபே ரங்க யற்க உணுமைமயிற் கருளிச் செய்தான் . ( கச ) சயந்தரும் பெருமை மிக்க சம்புவின் குதிரை யீடு வியந்துகற் பவர்ப ரிந்து கேட்டவ ரிடத்து மெல்ல முயங்கு கல் குரவு நீங்க மூத்தவ ணீங்க நீங்கா நயந்தரு மிளைய 4மங்கை கண்ணுதற் கைய மின்றே . வேறு . அரிய நாயக னார்விளை யாடிய பாவி பீடு புகன்றனை மன்னவர் பரவு மன்னவன் பந்தியிற் கேட்டிய பெரிய கோடகம் பின்னரென் செய்தவால் . ஆகத்திருவிருத்தம் - சுகரு . கூக ஆசையு -ையனென்பது சிலேடை ; விருப்பமுடை யவன் திக்காகிய ஆடையையுடையவன் . ககூ உழை - வீடு செவ்வந்திமாலையென்பது சிலேடை கூசு ' பத்தர்கள் பத்தன் - சிவபெருமான் ; ஈங ! உ• நக : உஅ சு ! 2 ; : கூ ; TO ! ; சீக : ; சசு ! உஎ சஎ : . ( பி . ம் . ) 1 ' கடலிடையலைத் தாஎன்றே ' உடமையவட்கு ' பாஸ்குரவுால்கு மூத்தகணங்கி ' ' நல்குரவு நீக்கி ' 4 நங்சைகறுகுக்கு ' 5 கூடிய ' 18