திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

காசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். மின்னிய வுலகு தன்னில் வித்தின்றி நாறு செய்வோ னன்னெறி யில்லாப் பொல்லா நாகரைத் தேவு செய்வோன் மன்னிப நரிகடம்மை மறுகெலாம் 2வாவி யேறித் தென்னன்முன் குதிரையாகச் 3 செய்புதோன் றாமல் விட்டான், () வந்துறக் கயிறு மாறி விட்டபின் வரிசை கூரப் பந்தியுட் கட்டுமென்று பரிந்துறை யாளர் கையின் முந்துற சுவடைப்பப் போற்றி யவரவர் முதுபே ரன்பிற் றந்தமில் வகையிற் 5 சேர்ந்து தனித்தனி கைக்கொண் டாரால், (அநி) இந்நெறி மன்னர் மன்ன னினிமை கூர்க் திராவுத் தற்கு நன்மைகூர் வரிசைத் தூசு நல்குவ மென்று நல்க் கொன்னுறு காஞ்சேர் செண்டி லேற்று முற் கொம்பிற் சேர்த்துத் தன்னடி யாரை வேண்டிச் சடைமிசைப் புனைந்து கொண்டான். {} 9 பாடன்மா முனிவ ரேத்தப் பாண்டியன் றிருமுன் னெய்தி நீடுமா றேடுஞ் சொக்க மீள்பரி யுகைத்துக் காட்டிச் சேடன்மா நிலத்தா சன்றிச் சேணுளா ரெல்லாங் காணச் சூடலாற் றூசு சொக்கன் நூசென 10வழங்கிற் றன்றே. (அள) ஆங்கது செண்டி வேற்பச் சிறிய வரஈற் கண்டு 11 தீங்ககல் வாத வூரர் தேசவா சார மென்ன வோங்கிய தியாக வேந்த னொக்குமென் றெவர்க்குந் தூசு தூங்ககில் லாம னல் க 13வாங்கி முன் சூடி னாரால. (அஅ ) முன்னுறச் சென்று பன்றி தேடுதாண் முளரி சூடிப் பின்னியன் முனிவ சங்கண் பிடித்தபத் தெடுத்துப் பாட நின்னுடை நினைவு வந்து முடித்தன நேச மிக்க நன்முனி யடிவிடென்று நாயக னருளிச் செய்தான். நற்றிரு மேனிக் கீடு நவையற விட்டுக் கையிற் 13 பொற்றகை வாளம் வாங்கிப் புரவிமேற் கொண்டு காணச் சற்றடி வடிம்ப சைத்துச் சடைமுடி பிலங்குந் தூசு மற்றுமோர் கங்கை யென்ன வருபவ னுருவம் போற்றி, *)) என்பர் பின்னும்; அன்; ''கலாபத் தனியயிலேறு பிராவுத்தனே'' என்பது கந்த ரலங்காரம், 10, அச, நாறு - நாற்று. ஐச்செய்யுள், "நாயைக் குதிரைசெய் வாது நரக ரைத் சவுசெய் வாலும், வீர தங் கொண்டாடவல் லாலும் விசாசின்றி காறுசெய் வாலும்" (திருநா, தே, திருவாதா | TM பதல கருத்தைத் தழுவிவந்துகாளது. அ. வரிசைத்துார்-சம்மாப் மாகக்கொடுத்த ஆடை, செண்டு-ஓராயுதம்; அஅ, தரங்க கிலலாமல் - தாமதியாமல், (கொம்பு - அதன் முன் பாகம். சுப. திருமேனிக்கீடு - கவசம். தைவானம் - கைக்கத்தி; "காகாளம்' என்றார் முன் ஓம்; ஈச்'. அடிவடிம்பு - அடியில் விளிம்பு. (பி- ம்.) 1'ஞாடி' 2'வாளி' 3'செம்பு 4 அடைவித் சேர்த்து ' 'கூரிரா குத்தற்கு' 'முற்காம்பிற்கோத்துத்' 3' அணி' பாடலமுனிவ' 10' துளங்கிற் 11 தீங்கிலா' 12 வாக்குமுன' 13' பொற்கரவாளம்' (அசு) ------- ----
காசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . மின்னிய வுலகு தன்னில் வித்தின்றி நாறு செய்வோ னன்னெறி யில்லாப் பொல்லா நாகரைத் தேவு செய்வோன் மன்னிப நரிகடம்மை மறுகெலாம் 2வாவி யேறித் தென்னன்முன் குதிரையாகச் 3 செய்புதோன் றாமல் விட்டான் ( ) வந்துறக் கயிறு மாறி விட்டபின் வரிசை கூரப் பந்தியுட் கட்டுமென்று பரிந்துறை யாளர் கையின் முந்துற சுவடைப்பப் போற்றி யவரவர் முதுபே ரன்பிற் றந்தமில் வகையிற் 5 சேர்ந்து தனித்தனி கைக்கொண் டாரால் ( அநி ) இந்நெறி மன்னர் மன்ன னினிமை கூர்க் திராவுத் தற்கு நன்மைகூர் வரிசைத் தூசு நல்குவ மென்று நல்க் கொன்னுறு காஞ்சேர் செண்டி லேற்று முற் கொம்பிற் சேர்த்துத் தன்னடி யாரை வேண்டிச் சடைமிசைப் புனைந்து கொண்டான் . { } 9 பாடன்மா முனிவ ரேத்தப் பாண்டியன் றிருமுன் னெய்தி நீடுமா றேடுஞ் சொக்க மீள்பரி யுகைத்துக் காட்டிச் சேடன்மா நிலத்தா சன்றிச் சேணுளா ரெல்லாங் காணச் சூடலாற் றூசு சொக்கன் நூசென 10வழங்கிற் றன்றே . ( அள ) ஆங்கது செண்டி வேற்பச் சிறிய வரஈற் கண்டு 11 தீங்ககல் வாத வூரர் தேசவா சார மென்ன வோங்கிய தியாக வேந்த னொக்குமென் றெவர்க்குந் தூசு தூங்ககில் லாம னல் 13வாங்கி முன் சூடி னாரால . ( அஅ ) முன்னுறச் சென்று பன்றி தேடுதாண் முளரி சூடிப் பின்னியன் முனிவ சங்கண் பிடித்தபத் தெடுத்துப் பாட நின்னுடை நினைவு வந்து முடித்தன நேச மிக்க நன்முனி யடிவிடென்று நாயக னருளிச் செய்தான் . நற்றிரு மேனிக் கீடு நவையற விட்டுக் கையிற் 13 பொற்றகை வாளம் வாங்கிப் புரவிமேற் கொண்டு காணச் சற்றடி வடிம்ப சைத்துச் சடைமுடி பிலங்குந் தூசு மற்றுமோர் கங்கை யென்ன வருபவ னுருவம் போற்றி * ) ) என்பர் பின்னும் ; அன் ; ' ' கலாபத் தனியயிலேறு பிராவுத்தனே ' ' என்பது கந்த ரலங்காரம் 10 அச நாறு - நாற்று . ஐச்செய்யுள் நாயைக் குதிரைசெய் வாது நரக ரைத் சவுசெய் வாலும் வீர தங் கொண்டாடவல் லாலும் விசாசின்றி காறுசெய் வாலும் ( திருநா தே திருவாதா | TM பதல கருத்தைத் தழுவிவந்துகாளது . . வரிசைத்துார் - சம்மாப் மாகக்கொடுத்த ஆடை செண்டு - ஓராயுதம் ; அஅ தரங்க கிலலாமல் - தாமதியாமல் ( கொம்பு - அதன் முன் பாகம் . சுப . திருமேனிக்கீடு - கவசம் . தைவானம் - கைக்கத்தி ; காகாளம் ' என்றார் முன் ஓம் ; ஈச் ' . அடிவடிம்பு - அடியில் விளிம்பு . ( பி - ம் . ) 1 ' ஞாடி ' 2 ' வாளி ' 3 ' செம்பு 4 அடைவித் சேர்த்து ' ' கூரிரா குத்தற்கு ' ' முற்காம்பிற்கோத்துத் ' 3 ' அணி ' பாடலமுனிவ ' 10 ' துளங்கிற் 11 தீங்கிலா ' 12 வாக்குமுன ' 13 ' பொற்கரவாளம் ' ( அசு ) - - - - - - - - - - -