திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

2. அ.-- நரி குதிரையான திருவிளையாடல், காங்க மெத்துக் தகவும் விதமும் படவே பதித்தொந் தொந்தொந் தித்தீ யென்றென் சொத்துக் தாளத் தொக்கத் தத்தித் தத்தும் பரிதன் றாள்வைத் ததுவே. (ருகூ) வேறு. பதிந்து முன் காட்ட வெய்யோன் படியுமால் வரையிற் பாயா வுதைந்து பின் காட்ட வெய்யோ நிறுதிக் குமால் வரையிற் றாவா விதம்பட விடத்துக் காட்ட யமன் றிசைக் 2கிரியின் முட்டா விதம்பட வலத்துக் காட்ட மேருவைக் கடந்த தாங்சே. (ருச) குறைவின் மண் டலம்வளைப்புக் கொள்ள கொள் வட்ட 4மன்றி மறுவற விளங்கிற் றாங்கு வளைந்ததோர் குதிரை யென்னத் துறைநிறை வீதிகாட்டத் தொடுகணைச் செலவே யன்றி நிறைவொடு பிறங்கிற் றாங்கு நீண்டதோர் குதிரை யென்ன. (ருரு) இடம்வலம் பரி5வத் திப்ப விரண்யேர் குதிரை யென்னப் படிமிசை விளங்கிற் றந்தப் பார்த்ததில் னதச பிப்ப வடிபடும் வேத மென்ன வருந்தவஞ செய்த தென்றே யிடபமால் குதிரை யாவே எனன்றி பா னெனப்ப ணிந்தான். நிசு) மண்ணகத் தெவருங் காண வாதவூ சர்க்கா வந்து கண்ணுதற் கரிய வீரர் நாற்பெருந் திசையு முட்டப் பண்ணுறத் தூண்டு நீதிப் பரித்து பட் கிமையா விண்ணோர் கண்ணிமைத் தார்விண் ''மண்ணான துக... மிடரா யிற்றே, (எ) ஏறலு மற்று முள்ள விருங்கண நாத செல்லாங் கூறரு மல்ல மார்க்க மயன்மார்க்கங் குாக்கு மார்க்கம் 4 வீறுடை முயலின் மார்க்கங் கணைமார்க்கம் வியரால் வீதி சேறுற வுகைத்தார் மற்றுங் கதிகளாற் சிறக்க வாங்கு. ( அ ) இடவிய கதியின் வாசி யொருவர்போ லேறற் கிந்தப் படிமிசைக் 10கண்டே மில்லை தலைவர்யா சென்னப் பல்கா லடியிணை பரவி வந்த வருங்கண நாதர் யார்க்குங் கடவுள ரிவர்கா ணென்று விரலகொடு காட்டி சொல், ருச. வெய்யோன் படியும் மால்வரை - அத்தமயகிரி, ருரு, மண்டலம் - வட்டம், வீதி - கேரோடல், ருள், இடபமால்- இட்டவ.. வங , காண்ட திருமால், என்று எக்காலத்து. ருஎ, கடல் திடராயிற்று. ருக, பல்கால் தலைவர் யாரென்ன, {பி - ம்.) 'தத்தொர்' 'காயை' 'மண்டிலம் விuை ' யின்றி' 'ேவர்த் திப்ப' 6 தாண்டும்' 'மணணய்க்கடமிடலாயிற்றாறே'8'காதாமுற்றுது வீறுள முயலின் மார்க்கம் வெறிகனைமார்க்கம் வீதி' 10 கண்ட தில்லை' (ருகூ)
2 . . - - நரி குதிரையான திருவிளையாடல் காங்க மெத்துக் தகவும் விதமும் படவே பதித்தொந் தொந்தொந் தித்தீ யென்றென் சொத்துக் தாளத் தொக்கத் தத்தித் தத்தும் பரிதன் றாள்வைத் ததுவே . ( ருகூ ) வேறு . பதிந்து முன் காட்ட வெய்யோன் படியுமால் வரையிற் பாயா வுதைந்து பின் காட்ட வெய்யோ நிறுதிக் குமால் வரையிற் றாவா விதம்பட விடத்துக் காட்ட யமன் றிசைக் 2கிரியின் முட்டா விதம்பட வலத்துக் காட்ட மேருவைக் கடந்த தாங்சே . ( ருச ) குறைவின் மண் டலம்வளைப்புக் கொள்ள கொள் வட்ட 4மன்றி மறுவற விளங்கிற் றாங்கு வளைந்ததோர் குதிரை யென்னத் துறைநிறை வீதிகாட்டத் தொடுகணைச் செலவே யன்றி நிறைவொடு பிறங்கிற் றாங்கு நீண்டதோர் குதிரை யென்ன . ( ருரு ) இடம்வலம் பரி5வத் திப்ப விரண்யேர் குதிரை யென்னப் படிமிசை விளங்கிற் றந்தப் பார்த்ததில் னதச பிப்ப வடிபடும் வேத மென்ன வருந்தவஞ செய்த தென்றே யிடபமால் குதிரை யாவே எனன்றி பா னெனப்ப ணிந்தான் . நிசு ) மண்ணகத் தெவருங் காண வாதவூ சர்க்கா வந்து கண்ணுதற் கரிய வீரர் நாற்பெருந் திசையு முட்டப் பண்ணுறத் தூண்டு நீதிப் பரித்து பட் கிமையா விண்ணோர் கண்ணிமைத் தார்விண் ' ' மண்ணான துக . . . மிடரா யிற்றே ( ) ஏறலு மற்று முள்ள விருங்கண நாத செல்லாங் கூறரு மல்ல மார்க்க மயன்மார்க்கங் குாக்கு மார்க்கம் 4 வீறுடை முயலின் மார்க்கங் கணைமார்க்கம் வியரால் வீதி சேறுற வுகைத்தார் மற்றுங் கதிகளாற் சிறக்க வாங்கு . ( ) இடவிய கதியின் வாசி யொருவர்போ லேறற் கிந்தப் படிமிசைக் 10கண்டே மில்லை தலைவர்யா சென்னப் பல்கா லடியிணை பரவி வந்த வருங்கண நாதர் யார்க்குங் கடவுள ரிவர்கா ணென்று விரலகொடு காட்டி சொல் ருச . வெய்யோன் படியும் மால்வரை - அத்தமயகிரி ருரு மண்டலம் - வட்டம் வீதி - கேரோடல் ருள் இடபமால் - இட்டவ . . வங காண்ட திருமால் என்று எக்காலத்து . ருஎ கடல் திடராயிற்று . ருக பல்கால் தலைவர் யாரென்ன { பி - ம் . ) ' தத்தொர் ' ' காயை ' ' மண்டிலம் விuை ' யின்றி ' 'ேவர்த் திப்ப ' 6 தாண்டும் ' ' மணணய்க்கடமிடலாயிற்றாறே ' 8 ' காதாமுற்றுது வீறுள முயலின் மார்க்கம் வெறிகனைமார்க்கம் வீதி ' 10 கண்ட தில்லை ' ( ருகூ )