திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

உ அ.- நரி குதிரையான திருவிளையாடல். கா கடப்பன குதிப்பன பகைத்தவை தனித்தனி களித்தனு மனிப்ப வொருபா, னடப்பன நிலத்துறு பணப்பணி நெறுக்கென நடிப்பன நெறிக்க ணொருபா, லடர்ப்பன மிகைத்தக கனப்பரி திநற்பரி யையச் சமு றுவிப்ப வொருபால், விடக்கடல் கொதித்தென மிகைத்தெவ ருமுட்கிட மிதிப்பன விதத்தி னொருபால். (10) வாளகிரி நூறுபட நூறுவன மாறுபட வானமுறு போண்ட நீள், கோளகையின் முட்டுவன பட்டமுறு மெட்டுயர்கு லக்க ரிகண் மத்தகமிசைத், தாளதிர வைப்பவம ரேசன்விடு மாவினொடு தண்டு வன மண்டியொழியா, நீள்கடலுடுத்தவட மேருவைநெ ருக்கியெழ நேரிடுவ மற்று மொருபால், (ஙக) வேறு. இசைப்படு முகிற்குல நிகர்ப்பன நிலத்தினை யிலத்தியி னிறைப்ப வொருபாற், றிசைப்படு குலக்கிரி களெட்டையு முழக்குவ செறுத்து மறுவற்ற வகல்வான், மிசைப்படு முடுக்குல முதிர்ந்திரு சுடர்க்களும் வெருக்கொள வுகைப்ப வொருபால், வசைப்படு மேணத்தொடு பெரு த்திடு மிலக்கண வகைப்படு வயப்ப ரிகளே. (ங2) . கேம் டிலங்க எற்றிகழ் பலவி தஞ்சேர் பொற்றலைக் கீடி லங்க வற்றபன் மணியாற் பொங்கு மொப்பில் குப் பாய மின்னக் கற்றையங் கவரி துற்ற வாயுதங் கையில் வாங்கி வெற்றிகொள் கொற்ற வீரர் வீதியிற் றாண்ட விட்டார். (s) வேறு. மன்னியரித் திலமாலை நிலவெ றிப்ப மாணிக்கக் குண்டலங்கள் வெயில்வி ரிப்பத், துன்னுலகுக் கொருகுதிரை யாளாஞ் சோதி சோ திவிடு குப்பாய மெய்ப்பான் மின்ன, முன்னை மறைப் பரியைநெறி யைந்து மோங்க முடுகிவல் மிடம்பரிவத் தனஞ்செய் வித்து மின்ன கூ0, களித்து அனுமனிப்ப, நெறுக்கென ஒலிக்குறிப்பு, ககனம் ஆகாயம், கூக, நூறு - புழுதி, பட்டம் - வெற்றிப்பட்டம், குலக்கரி - ஐராவத முதலிய எட்டுயானைகள், தண்டுவன - பொ நந்துவன. கூ.டீ., 'சோருமத்தி யிலத்தி சொரித்ததால்' (உசு: க..) குலக்கிரிகள் எட்டு . சைனர்களுடைய மலைகள் ; "ஆனை மாமலை யாதியாய விடங்க ளிற்பல கல்லல்சேரீனர்கள்" (திருநா, தே.); ''எண்பெரும் குன்றத் தெண்ணாயிரவரு மேறினார்கள்" (பெரிய. திருஞா. அருரு); ''வேதப்பகைவர் தம்முடம்பு வீங் கத் தூங்கும் வெங்கழுவிற், கேதப்பசிமெண் பெருக் குன்றத் தெல்லா வசோகு மெறிகெனவே' (தக்க, உகக.) M., தலைக்கீடு . தலைச்சாத்து, குப்பாயம் - சட்டை, கூச, மெய்ப்பால் - சரீரத்தின்கண். நெறி ஐந்து - கதியைந்து. பரிவத் (பி. ம்.) 1 'கொதித்ததென மிக்கெவருமுட்கெட மதிப்புன' 2 கிரிகண்' 'மனத்துடல்' 'மன்ன' 'வத்தஞ்செய்' மின்னுண்மணிப்'
. - நரி குதிரையான திருவிளையாடல் . கா கடப்பன குதிப்பன பகைத்தவை தனித்தனி களித்தனு மனிப்ப வொருபா னடப்பன நிலத்துறு பணப்பணி நெறுக்கென நடிப்பன நெறிக்க ணொருபா லடர்ப்பன மிகைத்தக கனப்பரி திநற்பரி யையச் சமு றுவிப்ப வொருபால் விடக்கடல் கொதித்தென மிகைத்தெவ ருமுட்கிட மிதிப்பன விதத்தி னொருபால் . ( 10 ) வாளகிரி நூறுபட நூறுவன மாறுபட வானமுறு போண்ட நீள் கோளகையின் முட்டுவன பட்டமுறு மெட்டுயர்கு லக்க ரிகண் மத்தகமிசைத் தாளதிர வைப்பவம ரேசன்விடு மாவினொடு தண்டு வன மண்டியொழியா நீள்கடலுடுத்தவட மேருவைநெ ருக்கியெழ நேரிடுவ மற்று மொருபால் ( ஙக ) வேறு . இசைப்படு முகிற்குல நிகர்ப்பன நிலத்தினை யிலத்தியி னிறைப்ப வொருபாற் றிசைப்படு குலக்கிரி களெட்டையு முழக்குவ செறுத்து மறுவற்ற வகல்வான் மிசைப்படு முடுக்குல முதிர்ந்திரு சுடர்க்களும் வெருக்கொள வுகைப்ப வொருபால் வசைப்படு மேணத்தொடு பெரு த்திடு மிலக்கண வகைப்படு வயப்ப ரிகளே . ( ங2 ) . கேம் டிலங்க எற்றிகழ் பலவி தஞ்சேர் பொற்றலைக் கீடி லங்க வற்றபன் மணியாற் பொங்கு மொப்பில் குப் பாய மின்னக் கற்றையங் கவரி துற்ற வாயுதங் கையில் வாங்கி வெற்றிகொள் கொற்ற வீரர் வீதியிற் றாண்ட விட்டார் . ( s ) வேறு . மன்னியரித் திலமாலை நிலவெ றிப்ப மாணிக்கக் குண்டலங்கள் வெயில்வி ரிப்பத் துன்னுலகுக் கொருகுதிரை யாளாஞ் சோதி சோ திவிடு குப்பாய மெய்ப்பான் மின்ன முன்னை மறைப் பரியைநெறி யைந்து மோங்க முடுகிவல் மிடம்பரிவத் தனஞ்செய் வித்து மின்ன கூ0 களித்து அனுமனிப்ப நெறுக்கென ஒலிக்குறிப்பு ககனம் ஆகாயம் கூக நூறு - புழுதி பட்டம் - வெற்றிப்பட்டம் குலக்கரி - ஐராவத முதலிய எட்டுயானைகள் தண்டுவன - பொ நந்துவன . கூ . டீ . ' சோருமத்தி யிலத்தி சொரித்ததால் ' ( உசு : . . ) குலக்கிரிகள் எட்டு . சைனர்களுடைய மலைகள் ; ஆனை மாமலை யாதியாய விடங்க ளிற்பல கல்லல்சேரீனர்கள் ( திருநா தே . ) ; ' ' எண்பெரும் குன்றத் தெண்ணாயிரவரு மேறினார்கள் ( பெரிய . திருஞா . அருரு ) ; ' ' வேதப்பகைவர் தம்முடம்பு வீங் கத் தூங்கும் வெங்கழுவிற் கேதப்பசிமெண் பெருக் குன்றத் தெல்லா வசோகு மெறிகெனவே ' ( தக்க உகக . ) M . தலைக்கீடு . தலைச்சாத்து குப்பாயம் - சட்டை கூச மெய்ப்பால் - சரீரத்தின்கண் . நெறி ஐந்து - கதியைந்து . பரிவத் ( பி . ம் . ) 1 ' கொதித்ததென மிக்கெவருமுட்கெட மதிப்புன ' 2 கிரிகண் ' ' மனத்துடல் ' ' மன்ன ' ' வத்தஞ்செய் ' மின்னுண்மணிப் '