திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

க2) திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். (அக) வறு, மன்னு இரகம் வருமென்று வழுதி மகிழ கரைசெய்தேன் பொன்னு படியார் தமக்கிட்டேன் போமா மரையாய் கோமானே யென்னை யடிமை 1பாக்நொண்ட விமையோர் கலவா அமைபாகா வுன்னை யொழிய வறியேனென் றுரைக்தா ரிடும்பை யுடம்பாஹர். () வேறு பாங்கிது சொல்ல வானத் திசைக்ககோர் பெரிய வாக்காங் கோங்கிய தஞ்ச லஞ்ச லென்னவவ் வுரைளோமு னீங்கரும் பரிவிற் போந்து நீதிரம் மனைக்க ணெய்தி யாங்குயர் நாயனாரைப் பூசை செய் கமுது செய்தார். (40) உண்டலுஞ் செய்தி யெங்கன் முடியுமென் முளத்த ழுங்கிக் கண்படை... கொள்ளுங் காலைக் கண்ணன கிளைஞர் வந்து பண்பினி 4னுணர்த்தி மன்னர் நீதி நால் பரக்கக் கற்றுத் தண்புக முமைர்ச வதனாய் சாது மார்க் கந்த விர்க்தே. மன்னவ ரிதய மாரே யறிகுவார வாத வூரா வென்ன து நினைந்தா யந்தோ வருவதே யினியா ருண்டு நின்னுறு இளைஞர்க் கென்ன விடும் விடு நீர் பாமா என்னிய ரல்லான் ஞாலத் தார் வெறுப் பாரு வப்பே, (அ ) ஈசனோர் மனிதன் போல வென்னைவந் தாண்டு கொண்டான் மாசறு பிறப்பும் விட்டேன் மன்னவற் பிழைத்த லாகா பேசிவிங் கதனால் வந்தேன் பெரும் பொருட் டனி மின்றே யாசிலோ ருபாயத் தாலே போக்குவ ைேலய மின்றே, 7 இங்குளிர் போமினுங்கள் காரியத் தென்று நீக்கப் 8 பங்கய விலையு நீரு மெனவவர் பற்றற் றாங்குத் தங்கலெனஞ் சகத்து நொந்து போயினார் தாம மாறன் மங்கல முறைசெய் வோர்கள் வந்தனர் மற்றை ஞான்று, (அச) எசு. இரும்டை - துன்பம். அ), நாயனார் - தலவர்; 'உத்தம நாயனாரை" (முரு: 40), ''காயன் சொல்லை மறுத்திடல் பாலம்' ருரு: க()), 'செதெறிகாயன்' (To: க'ன்.) அக, எங்கள் - எங்டனம். தவிர்க பூம் அமைச்சனாகம். அ2., கிளைஞரைப் பாதுகாத்தற்கு இனி யாருண்டென்று சொல்ல. ஆர் வெறுப்பு ஆர் உலா பு - ஆர்பகை ஆர் நட்பு. அக, தனிசு - கடன், ' மனவற் பிழைத்தலாகா' :கு. ச. பங்கயனிலை - தாமரைகலை, மங்கல முரை ய்வோர் - ஈற்குண முடைய ஏவலாளர்; ''நன்னெறி முறைசெய்வோர்'' எ பர் மேலும்; அ.. (பி - ம். } 1'யாட்கொண்ட..! 2 யென்னாய்' 3 'கண்ணிணைக்' 4' றுரைத்தி' 5 ஞானத்து' 6'ஐயமின்றி 'இங்கு நீர்' 'ேபங்கயத்திலை நீருமொர் தவர்'
க2 ) திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . ( அக ) வறு மன்னு இரகம் வருமென்று வழுதி மகிழ கரைசெய்தேன் பொன்னு படியார் தமக்கிட்டேன் போமா மரையாய் கோமானே யென்னை யடிமை 1பாக்நொண்ட விமையோர் கலவா அமைபாகா வுன்னை யொழிய வறியேனென் றுரைக்தா ரிடும்பை யுடம்பாஹர் . ( ) வேறு பாங்கிது சொல்ல வானத் திசைக்ககோர் பெரிய வாக்காங் கோங்கிய தஞ்ச லஞ்ச லென்னவவ் வுரைளோமு னீங்கரும் பரிவிற் போந்து நீதிரம் மனைக்க ணெய்தி யாங்குயர் நாயனாரைப் பூசை செய் கமுது செய்தார் . ( 40 ) உண்டலுஞ் செய்தி யெங்கன் முடியுமென் முளத்த ழுங்கிக் கண்படை . . . கொள்ளுங் காலைக் கண்ணன கிளைஞர் வந்து பண்பினி 4னுணர்த்தி மன்னர் நீதி நால் பரக்கக் கற்றுத் தண்புக முமைர்ச வதனாய் சாது மார்க் கந்த விர்க்தே . மன்னவ ரிதய மாரே யறிகுவார வாத வூரா வென்ன து நினைந்தா யந்தோ வருவதே யினியா ருண்டு நின்னுறு இளைஞர்க் கென்ன விடும் விடு நீர் பாமா என்னிய ரல்லான் ஞாலத் தார் வெறுப் பாரு வப்பே ( ) ஈசனோர் மனிதன் போல வென்னைவந் தாண்டு கொண்டான் மாசறு பிறப்பும் விட்டேன் மன்னவற் பிழைத்த லாகா பேசிவிங் கதனால் வந்தேன் பெரும் பொருட் டனி மின்றே யாசிலோ ருபாயத் தாலே போக்குவ ைேலய மின்றே 7 இங்குளிர் போமினுங்கள் காரியத் தென்று நீக்கப் 8 பங்கய விலையு நீரு மெனவவர் பற்றற் றாங்குத் தங்கலெனஞ் சகத்து நொந்து போயினார் தாம மாறன் மங்கல முறைசெய் வோர்கள் வந்தனர் மற்றை ஞான்று ( அச ) எசு . இரும்டை - துன்பம் . ) நாயனார் - தலவர் ; ' உத்தம நாயனாரை ( முரு : 40 ) ' ' காயன் சொல்லை மறுத்திடல் பாலம் ' ருரு : ( ) ) ' செதெறிகாயன் ' ( To : ' ன் . ) அக எங்கள் - எங்டனம் . தவிர்க பூம் அமைச்சனாகம் . அ2 . கிளைஞரைப் பாதுகாத்தற்கு இனி யாருண்டென்று சொல்ல . ஆர் வெறுப்பு ஆர் உலா பு - ஆர்பகை ஆர் நட்பு . அக தனிசு - கடன் ' மனவற் பிழைத்தலாகா ' : கு . . பங்கயனிலை - தாமரைகலை மங்கல முரை ய்வோர் - ஈற்குண முடைய ஏவலாளர் ; ' ' நன்னெறி முறைசெய்வோர் ' ' பர் மேலும் ; . . ( பி - ம் . } 1 ' யாட்கொண்ட . . ! 2 யென்னாய் ' 3 ' கண்ணிணைக் ' 4 ' றுரைத்தி ' 5 ஞானத்து ' 6 ' ஐயமின்றி ' இங்கு நீர் ' 'ேபங்கயத்திலை நீருமொர் தவர் '