திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

26.--ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல், ககஎ தென்னவ னமைச்ச னேயா 1னென்னகா ரியஞ்செய் தேன்மே லென்ன தாய் விளையுங் நெட்டே னிவு கொள் வதற்கே வந்தேன் பொன்னையே பாழித்தே னக்தோ புகலவோர் மாற்ற முண்டோ மன்னவற் பிழைத்த லாகா மாறினி La தென்கொல், (சு ) ஆதரித் தடிய னேனை 3மாலழித் தாண்டு சொண்ட வேதநா யகற்குச் சென்று 5fterior .அப்பஞ் செய்வ வெல் முக் கோதரும் பெரிய செல்ல ரொப்பார்.போ கச்சத் தோடு சோதியா வாத்துப் புக்குத் தொழுது தன் மழுது சொல்வார். (சுச) வறு. தேமா லானு மறியாத தேவ தேவே தயாரிதபே! வாமா கொண்டு வாச்சொல்லி வழுதி போலை வாவிட்டான் றாமா வொன்றுங் கொண்... தல்) தனமு மடியார் தமக்கட் டேன் போமா றுபையாய் கண்பாராய் புவியி லினியார் துணை செய்வார். () பொருந்து தில்லை வனங்கடந்து போர்து வேந்தற் சேர்ந்தருளின் வருந்த வுடலக் கணிபிருக்க மறையோ கும் மறையோர் கட் கிரங்கி யருங் கீழ் நீர்காட்டி, பிசங்கன் பீட்ட பெருமானே (ற்றி, குருந்த வரம்பிற் கரந்தமறைக் கொழுக்மீத செழும்பொற்றாள்போ வேறு, போற்றி யென் வாழ்முக வேதியன வெடுத்துப் புலருமுன் னினி யவா சகத்தா, லேற்றுயர் கொடியுடை பாளையங் குணர்த்தி பினிய நற்று திகளாற் றுதிப்பச், சாற்மருங் கொடுந்துயர் கூர்ந்தவர் துயாங் தணித்திடு வானருள் கூர்ந்து, தோற்றிய தவ்வுழி மேற்றிகழ் விசும் பிற் றுளங்கிட வயர்திரு வாக்கு. க., கெட்டேன் - ஐயோ, மாத்தம் - சிடை. மனவற் பிழைத்தல், இராசத்துரோகம். ஆன! பூ - செய்யத்தக்கது. பசு, வேந்தன் - பாலடியன், உ-லம் வருந்த. இதிலுள்ள வரலாறு, இங்கே கூட்பட்ட வண்ணம் திருப்பெருந்துறைப் பழையபுராணத்துள் ளது; இக்கதையித் சிலபகுதி, திருப்பெருந்துறைப் புதியபுராணத்துள்ள பெருந்துறைப் படலத்தாலும் குடிபோட்டும், கீழ்நீர்கா:டி.' என்பதன் வடு லாற்றைத் திரு. பெரும் துலகப் புர"த்தின் P.. - ஆம் பதிர்ப்பு முகவுரையின் கரு, - ஆம் பக்கத்துள்ள குறிப்பாலுணர்க, சுஎ, போற்றி - 1-1 ஆகாத்தருள்கள் உணர்த்தி - யிலுணர்த்தி, (19-ம்.) 1 என்ன காரியத்ன தச்செய்தோய்' ' அளித்தேன், 3'மாலளித்து' 4 'ஒப்பர்போல்' 5 விண்ணப்பஞ்செய்வார் & 'கணீர்காட்டி' ' 'கோவே', சம் பொற்' சிற்பொற்றான்'
26 . - - ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல் ககஎ தென்னவ னமைச்ச னேயா 1னென்னகா ரியஞ்செய் தேன்மே லென்ன தாய் விளையுங் நெட்டே னிவு கொள் வதற்கே வந்தேன் பொன்னையே பாழித்தே னக்தோ புகலவோர் மாற்ற முண்டோ மன்னவற் பிழைத்த லாகா மாறினி La தென்கொல் ( சு ) ஆதரித் தடிய னேனை 3மாலழித் தாண்டு சொண்ட வேதநா யகற்குச் சென்று 5fterior . அப்பஞ் செய்வ வெல் முக் கோதரும் பெரிய செல்ல ரொப்பார் . போ கச்சத் தோடு சோதியா வாத்துப் புக்குத் தொழுது தன் மழுது சொல்வார் . ( சுச ) வறு . தேமா லானு மறியாத தேவ தேவே தயாரிதபே ! வாமா கொண்டு வாச்சொல்லி வழுதி போலை வாவிட்டான் றாமா வொன்றுங் கொண் . . . தல் ) தனமு மடியார் தமக்கட் டேன் போமா றுபையாய் கண்பாராய் புவியி லினியார் துணை செய்வார் . ( ) பொருந்து தில்லை வனங்கடந்து போர்து வேந்தற் சேர்ந்தருளின் வருந்த வுடலக் கணிபிருக்க மறையோ கும் மறையோர் கட் கிரங்கி யருங் கீழ் நீர்காட்டி பிசங்கன் பீட்ட பெருமானே ( ற்றி குருந்த வரம்பிற் கரந்தமறைக் கொழுக்மீத செழும்பொற்றாள்போ வேறு போற்றி யென் வாழ்முக வேதியன வெடுத்துப் புலருமுன் னினி யவா சகத்தா லேற்றுயர் கொடியுடை பாளையங் குணர்த்தி பினிய நற்று திகளாற் றுதிப்பச் சாற்மருங் கொடுந்துயர் கூர்ந்தவர் துயாங் தணித்திடு வானருள் கூர்ந்து தோற்றிய தவ்வுழி மேற்றிகழ் விசும் பிற் றுளங்கிட வயர்திரு வாக்கு . . கெட்டேன் - ஐயோ மாத்தம் - சிடை . மனவற் பிழைத்தல் இராசத்துரோகம் . ஆன ! பூ - செய்யத்தக்கது . பசு வேந்தன் - பாலடியன் - லம் வருந்த . இதிலுள்ள வரலாறு இங்கே கூட்பட்ட வண்ணம் திருப்பெருந்துறைப் பழையபுராணத்துள் ளது ; இக்கதையித் சிலபகுதி திருப்பெருந்துறைப் புதியபுராணத்துள்ள பெருந்துறைப் படலத்தாலும் குடிபோட்டும் கீழ்நீர்கா : டி . ' என்பதன் வடு லாற்றைத் திரு . பெரும் துலகப் புர த்தின் P . . - ஆம் பதிர்ப்பு முகவுரையின் கரு - ஆம் பக்கத்துள்ள குறிப்பாலுணர்க சுஎ போற்றி - 1 - 1 ஆகாத்தருள்கள் உணர்த்தி - யிலுணர்த்தி ( 19 - ம் . ) 1 என்ன காரியத்ன தச்செய்தோய் ' ' அளித்தேன் 3 ' மாலளித்து ' 4 ' ஒப்பர்போல் ' 5 விண்ணப்பஞ்செய்வார் & ' கணீர்காட்டி ' ' ' கோவே ' சம் பொற் ' சிற்பொற்றான் '