திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

iff£75444ffilities உ.எ.-ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல், நீதிமா மதூக நீழ னெட்டிலை பிருப்பை யென்றோர் காதல்கூர் பனுவல் டாடுங் கபிலனார் பிறந்த மூதூர் சோதிசேர் வகுள நீழற் சிலம்பொலி துலங்கக் காட்டும் வேதநா யகனார் வாழும் வியன்றிரு வாத வூரால், - (க) கள்ளமும்" (ஷ, சீர்த்தி. 52 - *; நச - (ந); “பாமா நந்தப் பழக்கட லது வே..............அண்டத் தரும்பொன் மேசன் வாழ்க" (டிெ, திருவண்ட ப் பகுதி, சீர்சு - கூரு); "என்னே ஏனையோர் கேட்கவத் தியம்பி, யறைகூலி யாட் கொண் டருளி, மதையோர் கோலக் காட்டி பகளாம்" (எடி, ஷை, கசஎ - சு); "அருபரத் தொருவ னவனியில் வந்து, குருபர னாகி யருளிய பெரு மையை', 'மெய்தரு வேதியனாக விகே கெடக், கைதர வல்ல கடவுள்போற்றி", ''என்னையு மொருவருக்கி யிருங்கழல், சென்னியில் வைத்த சேவுக போற்றி" (டிெ, போற்றி, எரு - சு, அ. . க, கஉகூ - ஈx0); ''ஈறி லாதம் யெளி யை யாகிவக் தொளிசெய் மானிட மாககோக்கியும்" (ஷை. திருச்சதகம், சுக); "செங்க ணெமோலும்............ வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கா ணம்மா வாய்" (ஷை, திரவம், க - கச'); "காட்கொண்ட மாண்மலர்ப் பாதக் காட்டி நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மை யிம்மை, யாட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப்பாடி, யாடப்பொற் சுண்ண பிடித்து நாமே" (றை திருப்பொற், அ); “வன்னெஞ்சக் கள்வன் மன வலிய பெனாத, கன்னெஞ் சுருகசிக் கருணையின் மாண்டு கொண்ட,......... பொன்னங்கழலுக்கே சென் தாதாய் கோத்தும்பீ","அருவாய் மறைபயி , லந்தணனா பாண்டுகொண்ட, திருவான தேவற்கே சென் மாதாய் கோத்தும்பீ" (ஷெ, திருக்கோ . கக, கச); ''உருநா மறியவோ சந்தணனா யாண்' - கொண்டா'', ''வானாவென் தென்னையும் பூதலத் தேவலித் தாண்டுகொண் டான்' (டி. திருத்தெள்ளேணம், க, எ);" ெபரும் துறையான், ரோர் திருவடி யென் தலைமேல் வைத்தபிரா: ' {.. திருப்பூவல்லி, க0); "கருணையினாம் தேவர்குழா, காணாயே யுய்யாட் கொண்டருளி” (டிெ, திருப்பொன்னூ சல், (): “அந்தண னாசிவம் திக்கே யழகிய சேவடி. காட்டி.......... ஆட்கொண்டரு ளும்,.........தேவர்பிரான்" (ஷதயிற்பத்து, 50); "அந்தண வைதுக் காட்டி வுத் தாண்டா யாரடி தேடள்ளி யெழுந்தரு காாயே' (வடி, திருப்பள்ளி. அ); ''நாயேன் நனையாண்ட பேதாய்", "முன்னே செனையாண்ட, பார்ப்பானே" (ஷை.. புணர்ச்சிப்பத்து, 4 - 50}; "ஆண்டுநீ யளித்த வருளினை மருளி ஞான் மரந்த, வஞ்சனேன்" டி. வாழாப்பத்து, சு); "திருவடி யென் றலை மேனட்டமையால்" (ஷை, தலாப், அ}; (டி. அருட்பத்து, அத்பு தப்பத்து சென்னிப்பத்து ஆகிய இவைமுத பேவத்தைப் பார்க்க.) “பெருந்துறையெம் புண்ணியன் மன்ணி.சட உந்தோன்றிப், பேதங் கெடுத்தருள் செய் பெருமை பறியவல்லார்” (ரை. திருவார்த்தை , எ). கூ, மரகம் - இருப்பைமரம்; 'கெட்டிலை யிருப்பை' என்னும் அகலல், "கெட்டிலை விருப்பை வட்ட கொண்டு, வாடா தாயித் பீடுடைப் பிடி.யின், கோடேய்க் கும்மே வாடி.லோ பைந் தலைப், பரதர் மனை தொறு முனக்குஞ், செந்தலை யிறவின் சீரேய்க் கும்மே" (கபிலர்வாக்கு) என்பது. இது தமிழ்நா வலர் சரிதையிற் கண்டது. இருப்பையும் மகிழும் அத்தலத்திற்குரிய விரு ஷக்களென்று தெரிகின்றன. ''கமழ்மதுக மசிழ்காத புரத்து" (கடம்ப, இலீ லா, உா.) அத்தலத்தில், ஸ்ரீமாணிக்க வாசகர்க்குச் சிவபெருமன் திருச்சி லம்பொலியைக் காட்டியருளினர்; "'வான தயம் புாத்துகண்ணி மணிச்சிலம் போ 14
iff£75444ffilities . . - ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல் நீதிமா மதூக நீழ னெட்டிலை பிருப்பை யென்றோர் காதல்கூர் பனுவல் டாடுங் கபிலனார் பிறந்த மூதூர் சோதிசேர் வகுள நீழற் சிலம்பொலி துலங்கக் காட்டும் வேதநா யகனார் வாழும் வியன்றிரு வாத வூரால் - ( ) கள்ளமும் ( சீர்த்தி . 52 - * ; நச - ( ) ; பாமா நந்தப் பழக்கட லது வே . . . . . . . . . . . . . . அண்டத் தரும்பொன் மேசன் வாழ்க ( டிெ திருவண்ட ப் பகுதி சீர்சு - கூரு ) ; என்னே ஏனையோர் கேட்கவத் தியம்பி யறைகூலி யாட் கொண் டருளி மதையோர் கோலக் காட்டி பகளாம் ( எடி ஷை கசஎ - சு ) ; அருபரத் தொருவ னவனியில் வந்து குருபர னாகி யருளிய பெரு மையை ' ' மெய்தரு வேதியனாக விகே கெடக் கைதர வல்ல கடவுள்போற்றி ' ' என்னையு மொருவருக்கி யிருங்கழல் சென்னியில் வைத்த சேவுக போற்றி ( டிெ போற்றி எரு - சு . . கஉகூ - ஈx0 ) ; ' ' ஈறி லாதம் யெளி யை யாகிவக் தொளிசெய் மானிட மாககோக்கியும் ( ஷை . திருச்சதகம் சுக ) ; செங்க ணெமோலும் . . . . . . . . . . . . வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கா ணம்மா வாய் ( ஷை திரவம் - கச ' ) ; காட்கொண்ட மாண்மலர்ப் பாதக் காட்டி நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மை யிம்மை யாட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப்பாடி யாடப்பொற் சுண்ண பிடித்து நாமே ( றை திருப்பொற் ) ; வன்னெஞ்சக் கள்வன் மன வலிய பெனாத கன்னெஞ் சுருகசிக் கருணையின் மாண்டு கொண்ட . . . . . . . . . பொன்னங்கழலுக்கே சென் தாதாய் கோத்தும்பீ அருவாய் மறைபயி லந்தணனா பாண்டுகொண்ட திருவான தேவற்கே சென் மாதாய் கோத்தும்பீ ( ஷெ திருக்கோ . கக கச ) ; ' ' உருநா மறியவோ சந்தணனா யாண் ' - கொண்டா ' ' ' ' வானாவென் தென்னையும் பூதலத் தேவலித் தாண்டுகொண் டான் ' ( டி . திருத்தெள்ளேணம் ) ; ெபரும் துறையான் ரோர் திருவடி யென் தலைமேல் வைத்தபிரா : ' { . . திருப்பூவல்லி க0 ) ; கருணையினாம் தேவர்குழா காணாயே யுய்யாட் கொண்டருளி ( டிெ திருப்பொன்னூ சல் ( ) : அந்தண னாசிவம் திக்கே யழகிய சேவடி . காட்டி . . . . . . . . . . ஆட்கொண்டரு ளும் . . . . . . . . . தேவர்பிரான் ( ஷதயிற்பத்து 50 ) ; அந்தண வைதுக் காட்டி வுத் தாண்டா யாரடி தேடள்ளி யெழுந்தரு காாயே ' ( வடி திருப்பள்ளி . ) ; ' ' நாயேன் நனையாண்ட பேதாய் முன்னே செனையாண்ட பார்ப்பானே ( ஷை . . புணர்ச்சிப்பத்து 4 - 50 } ; ஆண்டுநீ யளித்த வருளினை மருளி ஞான் மரந்த வஞ்சனேன் டி . வாழாப்பத்து சு ) ; திருவடி யென் றலை மேனட்டமையால் ( ஷை தலாப் } ; ( டி . அருட்பத்து அத்பு தப்பத்து சென்னிப்பத்து ஆகிய இவைமுத பேவத்தைப் பார்க்க . ) பெருந்துறையெம் புண்ணியன் மன்ணி . சட உந்தோன்றிப் பேதங் கெடுத்தருள் செய் பெருமை பறியவல்லார் ( ரை . திருவார்த்தை ) . கூ மரகம் - இருப்பைமரம் ; ' கெட்டிலை யிருப்பை ' என்னும் அகலல் கெட்டிலை விருப்பை வட்ட கொண்டு வாடா தாயித் பீடுடைப் பிடி . யின் கோடேய்க் கும்மே வாடி . லோ பைந் தலைப் பரதர் மனை தொறு முனக்குஞ் செந்தலை யிறவின் சீரேய்க் கும்மே ( கபிலர்வாக்கு ) என்பது . இது தமிழ்நா வலர் சரிதையிற் கண்டது . இருப்பையும் மகிழும் அத்தலத்திற்குரிய விரு ஷக்களென்று தெரிகின்றன . ' ' கமழ்மதுக மசிழ்காத புரத்து ( கடம்ப இலீ லா உா . ) அத்தலத்தில் ஸ்ரீமாணிக்க வாசகர்க்குச் சிவபெருமன் திருச்சி லம்பொலியைக் காட்டியருளினர் ; ' வான தயம் புாத்துகண்ணி மணிச்சிலம் போ 14