திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம். டிமங் கையர்களத்தி லிபானைக் கோட்டி லுயர்கழையிற் காகலா கனர் திண் டோளிர், கொண்! - விலிப் பியலேனக் கொம்பு விக்கிப் கொக்கிலெனப் பகர்வர்வியப் 1197 19 முக்கால். (க+ } தங்கிபமுள் ளேறுமுகங் கலக்கல் செந்நீர் சார்வன மண் ணே றிடப்புத் திருகல் கோணை, மங்கு பசிப் பிப்பற் றுக் சரக வன்னி மருண்டிருக்கல் குறைத்தே குணமே கட்பம், பொங்குதித்தே சுருட்சிகனம் வயிரம் வைராகரமேசுப் பொருப்பிமலா சனம கூடம், 5 துங்கசவா லக்கமவர் கமா நங்கந் தொகுமருண மெனுமெட்டா கரமே தோற்றம், கீற்றுமலஞ் சப்படியே பிளக்கல் கோடி, கெடுதல்கரி துளை விந்து காகடாக, மாற்றருஞ்சீர் கரு கோடி முரிகா ைமழுங்கவிருக் தெனப்பகர்வார் குறை பாலும், போற்றிடுகம் தனக்காரைச் சுத்தி 7 நோன்மை பாந்தாசர் பலகை பொட்டு மிக்க, வேற்றமுடைக் கோணமாறெனவைந் தாமற்றிலக்கியாலத்தினிய லியம்பலுற்றேன் அணிபொழில்வாழ் குயிற்கழுக்கே குவளை வண்டு... யாகுலர் கண் செழுமேக மனரிச் ராறே, பிணை'லுபர் 9பூவைப்பூ நெய்தற் போதென் றிலக்கு மொளி யெட்டென்பர் குறைபெட்ட டெண்ணிற், றணிவில் 10சா சாப்பிரசத் தோடு பொல்லாச் சாபசுமஞ் சளிளிைமண் சார்ந்த சிட்டம், 11 ஒணிகொளிலைச் சுமியாகுங் குணகெய்த் துச்சி பிறங்கலொளி வளர்பவளம் பேசக் நேமின், --- ............ .......... - கசு. தேசின...யாலே லிஸ்கோள், ஓடோர் தலேயாத்தியாய்தல். முத்துக் கள் தலாம் ஈவாமெ' இகைப்படும்; அது பதின்மூன்றிடத்துப் பிறக்கு மென்பர், பாஞ்சோதிm'; 'திரன். மாணிக்கம், (நத . . இங்கே 'காகவாகளர் திண்டோள்' என்றவிட்டத்து, அதில், 'ஐயாய்மான்கை' என்பது பறப்பட்டுள்ளது. கஎ, ''உடுத்திர எனைய காட்சி யட்சிமா சிமை கையா, லெசித்திடிற் றிண்மை பார்லைக் இன்பதால் படிக மெரor, வத்த குணமாறு" (திரு விளை, மாணிக்கம், ந4) Tif முத்தின் குணம் ஆகிரப்பர், வயிரப் பிரக் குமிடம் எது, க. வயிரத்தின் குந்தம், க2-; குகாம்., 5; ''சரைமல தழச் சப்படி பிளத்த, சரி விந்து காகபாத, மிருத்துக் கோடிகளிலாதன முரித, சாரை மழுங்க நான்மேன, ராறும் வயிரத் திழிbெ மொழிய, ''பலகை பெட்டிங் சோ ண மாறு, மிசிைய தானாஞ் சத்தியம் தராரம், மைந்தங் குணமென் மறைக் தனர் புலவ, நீந்கர சாத்திகா பெறினே'' (சிலப், க: க40 - அக, விசேடவுரை) எரேம்மேற்கோள்களாலுமுனர்க. கசு. ஆகுலக்கண் - டஈக்க ண், புகைப்பூர் - காயாம்பூ. நீலத்தின் ஒளி வகையை, "கோசபக் கழுத்துக் குவளை ஈரும்ப, ராகுலக் கண்க ளவிரிச் (LF . ம்.) 1 இஃபர்முத்தால் திருகல்கோலம்' 'சிப்பியிர்பற்றுக்காக வர்ணி' 4'காகவர்ணமண்டிருத்தன்' 5 துங்கவாலக்கமலத் திதம்' கேடுறு த.'கோ', 'கேடுறு தல்காை ', 'கெடுதல்சர்' 'நொய்ம்மை ' 6 தவளைவண்டேயாதலிக்கண்' படகோட்டம் 10' கரகரப் 11'பிணிகொரிபச்சுமி' 'பிணிகொரியச்சமி'
கூசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம் . டிமங் கையர்களத்தி லிபானைக் கோட்டி லுயர்கழையிற் காகலா கனர் திண் டோளிர் கொண் ! - விலிப் பியலேனக் கொம்பு விக்கிப் கொக்கிலெனப் பகர்வர்வியப் 1197 19 முக்கால் . ( + } தங்கிபமுள் ளேறுமுகங் கலக்கல் செந்நீர் சார்வன மண் ணே றிடப்புத் திருகல் கோணை மங்கு பசிப் பிப்பற் றுக் சரக வன்னி மருண்டிருக்கல் குறைத்தே குணமே கட்பம் பொங்குதித்தே சுருட்சிகனம் வயிரம் வைராகரமேசுப் பொருப்பிமலா சனம கூடம் 5 துங்கசவா லக்கமவர் கமா நங்கந் தொகுமருண மெனுமெட்டா கரமே தோற்றம் கீற்றுமலஞ் சப்படியே பிளக்கல் கோடி கெடுதல்கரி துளை விந்து காகடாக மாற்றருஞ்சீர் கரு கோடி முரிகா ைமழுங்கவிருக் தெனப்பகர்வார் குறை பாலும் போற்றிடுகம் தனக்காரைச் சுத்தி 7 நோன்மை பாந்தாசர் பலகை பொட்டு மிக்க வேற்றமுடைக் கோணமாறெனவைந் தாமற்றிலக்கியாலத்தினிய லியம்பலுற்றேன் அணிபொழில்வாழ் குயிற்கழுக்கே குவளை வண்டு . . . யாகுலர் கண் செழுமேக மனரிச் ராறே பிணை ' லுபர் 9பூவைப்பூ நெய்தற் போதென் றிலக்கு மொளி யெட்டென்பர் குறைபெட்ட டெண்ணிற் றணிவில் 10சா சாப்பிரசத் தோடு பொல்லாச் சாபசுமஞ் சளிளிைமண் சார்ந்த சிட்டம் 11 ஒணிகொளிலைச் சுமியாகுங் குணகெய்த் துச்சி பிறங்கலொளி வளர்பவளம் பேசக் நேமின் - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - கசு . தேசின . . . யாலே லிஸ்கோள் ஓடோர் தலேயாத்தியாய்தல் . முத்துக் கள் தலாம் ஈவாமெ ' இகைப்படும் ; அது பதின்மூன்றிடத்துப் பிறக்கு மென்பர் பாஞ்சோதிm ' ; ' திரன் . மாணிக்கம் ( நத . . இங்கே ' காகவாகளர் திண்டோள் ' என்றவிட்டத்து அதில் ' ஐயாய்மான்கை ' என்பது பறப்பட்டுள்ளது . கஎ ' ' உடுத்திர எனைய காட்சி யட்சிமா சிமை கையா லெசித்திடிற் றிண்மை பார்லைக் இன்பதால் படிக மெரor வத்த குணமாறு ( திரு விளை மாணிக்கம் ந4 ) Tif முத்தின் குணம் ஆகிரப்பர் வயிரப் பிரக் குமிடம் எது . வயிரத்தின் குந்தம் க2 - ; குகாம் . 5 ; ' ' சரைமல தழச் சப்படி பிளத்த சரி விந்து காகபாத மிருத்துக் கோடிகளிலாதன முரித சாரை மழுங்க நான்மேன ராறும் வயிரத் திழிbெ மொழிய ' ' பலகை பெட்டிங் சோ மாறு மிசிைய தானாஞ் சத்தியம் தராரம் மைந்தங் குணமென் மறைக் தனர் புலவ நீந்கர சாத்திகா பெறினே ' ' ( சிலப் : க40 - அக விசேடவுரை ) எரேம்மேற்கோள்களாலுமுனர்க . கசு . ஆகுலக்கண் - டஈக்க ண் புகைப்பூர் - காயாம்பூ . நீலத்தின் ஒளி வகையை கோசபக் கழுத்துக் குவளை ஈரும்ப ராகுலக் கண்க ளவிரிச் ( LF . ம் . ) 1 இஃபர்முத்தால் திருகல்கோலம் ' ' சிப்பியிர்பற்றுக்காக வர்ணி ' 4 ' காகவர்ணமண்டிருத்தன் ' 5 துங்கவாலக்கமலத் திதம் ' கேடுறு . ' கோ ' ' கேடுறு தல்காை ' ' கெடுதல்சர் ' ' நொய்ம்மை ' 6 தவளைவண்டேயாதலிக்கண் ' படகோட்டம் 10 ' கரகரப் 11 ' பிணிகொரிபச்சுமி ' ' பிணிகொரியச்சமி '