திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

உரு.---- மாணிக்கம் விற்ற திருவிளையாடல், ரின்னிய நெருப்பிற் சேரினுந் தகட்டின் மேவினும் வொலி னுங் காத்து, மன்னினு மோரர் தன்னினும் தூக்க மருவினுந் தேய்ப் பினும் பிறங்கிக், கொன்னுறச் சிவந்து பார்க்கவந் தோங்கிக் குச்சி முன் பரந்துசேர்த் நிடின்முன், பன்னிய வொளித்தாய் மத்தக சுத்தி யுடையது பன்னிரு குணமால். (கூ) 6 மிகவுறு தராச மத்தகங் குழிதல் 6வெச்சமிலைச்சுமி வெகுளி, 7 புகையொடு திருகன் முரணெடு செம்ம ணிறுகுதல் கருகுதல் பொரிவே, யிகலுறு புடாய நெய்ப்பிலி சேந்தக் கேடுநீள் வெய்யசீற் றென்ன, வகைபடு குற்ற மெண்ணிரண் டாக வகுத்தனர் மாசறு புலவோர். (ச) வேறு. பங்கயஞ்செங் கழுநீர்சா தகக்கண் சூத பல்லவமின் மினிகோ பம் பரிதி தீப, மங்கிவிழு 10 தழற்குன்றி யுலோத்தி ரஞ்செவ் வரத்த முய லிரத்தமா தளைவீ வித்தச் செங்கலில விதழ்குரவு பாட லப் பூத் திலகமுருக் கிதழ்மஞ்சட்ட 11 டேறு கோவை, தங்கொளிச்சிந்துர ங்குக்கிற் கண்ண சோகின் றளிர்கிறங்க 12ளைவணையோ டெழுநான் கென்பர். எண்டருதே சிடையளவே 13விலைகோ டடன்க ணியைந்த வற்றி னொளிபாத்தல் 14பத்தி பாய்த, றண்டாளத் தியல்வகுப்பிற் பிறப்புப் பாம்பிற் சங்கினின்மீனின்றலையிற் றழைநெற் றளி, 16லொண்டொ க. இதிற்கூறிய மாணிக்கத்தின் பன்னிரு கணங்களை , ''தேய்க்கி னெ ரூப்பில் சேர்க்கி னங்கையில், தூக்கித் தகட்டிற் சுடர்வாய் வெயிலில், குச்சை யின் மத்தகக் குறியினே ரத்தி, னெய்த்துப் பார்யை போர்த்து சிலந்தால், கொத்த நற்குண முடையபன் னிரண்டும்' (கல்.சி.எ) என்பதனாலும் தெளிக. சி. மாணிக்கத்தின் குற்றம் பசினறென்பதை, ''காதிபாய் தாதல் கீற்று வெகுளி, திருகன் மானே செம்ம ணிகன், மத்தகக் குழியு தராச மிலைச்சுமி, லெச்சம் பொரிவு புகைதல் படாயஞ், சந்தைசெய்ப் பிலியெனத் தபதி னாறும்'' (கல், சஎ) என்பதனாலும் தெளிக, கடு, அங்கியும் அதில்விழுதழலும், சாதுரல்கமுதலியவை மாணிக்கத்தி சன் வகை; இங்கே மாணிக்கத்திற்குப் பொதுவாகக் கூறிய இருபத்தெட்டு நிறங் களை நால்வகைப்படுத்தி, சாதுரங்கத்திற்குப் பத்தநிறங்களும் குருவிந்தத்தி ற்கு எட்டும் சொகந் திக்கு ஆறும் கோவாங்கத்திற்கு நான்குமாகக் கூறுவது முண்டு; "தாமரைகழுநீர்" (சீலப், பக், ரி.எ.அ} என்றும் மேற்கோள் முதலி யவற்றையும், "கதிர்நிரைபரப்பும்" (கல், சஎ) எஸ்.தையும், ''சாதுரங்க நிரம்" (திருவிளை, மாணிக்கம், கூசு) என்னும் செ'யுள் முதலியவற்றையும் பார்க்க, மேற்கூறியவற்றில் ஒத்தும் இவ்வாதும் இருப்பாவுள. {பி - ம்.) 1 'வெயிலிலுங்காற்று' 2 'சிவந் தபராகம் வந்தோக்குங்குச்சி' 3'குச்சை' 4 'மரதகசுத்தி' 'மிகவுறுகாசம்' வெச்சமிலச்சுமியெகுழி' 'பகை யொடு' S சக்தைக்' 9'பருதி' 10 தணற்குன்றியிலோத்திரஞ்செவ்வாத்தி' 11'சேது 12 ஜூளையோடு' 13'வாலகோடின்களியைந்த'14'வத்தி' 15" ஒண்டி நன்'
உரு . - - - - மாணிக்கம் விற்ற திருவிளையாடல் ரின்னிய நெருப்பிற் சேரினுந் தகட்டின் மேவினும் வொலி னுங் காத்து மன்னினு மோரர் தன்னினும் தூக்க மருவினுந் தேய்ப் பினும் பிறங்கிக் கொன்னுறச் சிவந்து பார்க்கவந் தோங்கிக் குச்சி முன் பரந்துசேர்த் நிடின்முன் பன்னிய வொளித்தாய் மத்தக சுத்தி யுடையது பன்னிரு குணமால் . ( கூ ) 6 மிகவுறு தராச மத்தகங் குழிதல் 6வெச்சமிலைச்சுமி வெகுளி 7 புகையொடு திருகன் முரணெடு செம்ம ணிறுகுதல் கருகுதல் பொரிவே யிகலுறு புடாய நெய்ப்பிலி சேந்தக் கேடுநீள் வெய்யசீற் றென்ன வகைபடு குற்ற மெண்ணிரண் டாக வகுத்தனர் மாசறு புலவோர் . ( ) வேறு . பங்கயஞ்செங் கழுநீர்சா தகக்கண் சூத பல்லவமின் மினிகோ பம் பரிதி தீப மங்கிவிழு 10 தழற்குன்றி யுலோத்தி ரஞ்செவ் வரத்த முய லிரத்தமா தளைவீ வித்தச் செங்கலில விதழ்குரவு பாட லப் பூத் திலகமுருக் கிதழ்மஞ்சட்ட 11 டேறு கோவை தங்கொளிச்சிந்துர ங்குக்கிற் கண்ண சோகின் றளிர்கிறங்க 12ளைவணையோ டெழுநான் கென்பர் . எண்டருதே சிடையளவே 13விலைகோ டடன்க ணியைந்த வற்றி னொளிபாத்தல் 14பத்தி பாய்த றண்டாளத் தியல்வகுப்பிற் பிறப்புப் பாம்பிற் சங்கினின்மீனின்றலையிற் றழைநெற் றளி 16லொண்டொ . இதிற்கூறிய மாணிக்கத்தின் பன்னிரு கணங்களை ' ' தேய்க்கி னெ ரூப்பில் சேர்க்கி னங்கையில் தூக்கித் தகட்டிற் சுடர்வாய் வெயிலில் குச்சை யின் மத்தகக் குறியினே ரத்தி னெய்த்துப் பார்யை போர்த்து சிலந்தால் கொத்த நற்குண முடையபன் னிரண்டும் ' ( கல் . சி . ) என்பதனாலும் தெளிக . சி . மாணிக்கத்தின் குற்றம் பசினறென்பதை ' ' காதிபாய் தாதல் கீற்று வெகுளி திருகன் மானே செம்ம ணிகன் மத்தகக் குழியு தராச மிலைச்சுமி லெச்சம் பொரிவு புகைதல் படாயஞ் சந்தைசெய்ப் பிலியெனத் தபதி னாறும் ' ' ( கல் சஎ ) என்பதனாலும் தெளிக கடு அங்கியும் அதில்விழுதழலும் சாதுரல்கமுதலியவை மாணிக்கத்தி சன் வகை ; இங்கே மாணிக்கத்திற்குப் பொதுவாகக் கூறிய இருபத்தெட்டு நிறங் களை நால்வகைப்படுத்தி சாதுரங்கத்திற்குப் பத்தநிறங்களும் குருவிந்தத்தி ற்கு எட்டும் சொகந் திக்கு ஆறும் கோவாங்கத்திற்கு நான்குமாகக் கூறுவது முண்டு ; தாமரைகழுநீர் ( சீலப் பக் ரி . . } என்றும் மேற்கோள் முதலி யவற்றையும் கதிர்நிரைபரப்பும் ( கல் சஎ ) எஸ் . தையும் ' ' சாதுரங்க நிரம் ( திருவிளை மாணிக்கம் கூசு ) என்னும் செ ' யுள் முதலியவற்றையும் பார்க்க மேற்கூறியவற்றில் ஒத்தும் இவ்வாதும் இருப்பாவுள . { பி - ம் . ) 1 ' வெயிலிலுங்காற்று ' 2 ' சிவந் தபராகம் வந்தோக்குங்குச்சி ' 3 ' குச்சை ' 4 ' மரதகசுத்தி ' ' மிகவுறுகாசம் ' வெச்சமிலச்சுமியெகுழி ' ' பகை யொடு ' S சக்தைக் ' 9 ' பருதி ' 10 தணற்குன்றியிலோத்திரஞ்செவ்வாத்தி ' 11 ' சேது 12 ஜூளையோடு ' 13 ' வாலகோடின்களியைந்த ' 14 ' வத்தி ' 15 ஒண்டி நன் '