திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். பிறங்கிலக் கணங்க, ளோதியா தரத்திற் றாவெனக் கேட்ப வுத்திம னத்திற முரைப்பான், வாசவன் வேள்விக் கிரங்கியோர் பசுவாய் வந்திடும் வலவனைச் சிரத்தா, லாசற வரிந்த வுறுப்பினை வானோ ரருந்தமண் விழுந்தன தப்பதக், காசறு வித்தாய் மலையினுஞ் சிறந்த கடலினுக் தீவினும் புது மை, பேசரும் பெரிய நாட்டினும் பிறந்து விளைந்தன பிறங்கிட வன்றே . (கூ) பரியவா ளென்பு வயர் டிறைச்சி பவழமென் கருவிழி நீலம், பொருவரு மொளிசேர் கவம்புரு டாகம் பொருந்து செங் குருதிமா ணிக்க, மருவிய மயிர்வை கரிய நிணங்கோ மேதகம் வாணகை முத் தங், குருவளர் பித்து மரகத மென்று கூறுவர் குலமணிப் பிறப்பே, சுடர்கொண்மா ணிக்கத் திறம்வகுப் பலரார் சொல்லுவல் சுருங் க.நான் கிடமும், படருநால் வருணனத் தலகிய பெயரும் பன்னிரு குணமும் செட்டு, நெடியபுன் குறையுந் தருமெழு நான்கு நிறங்க ளும் பறங்கிய விலையு, படமுறு பத்து பாயதது மென்ன வெழுவ கை யிலக்கண முடைத்தால். கருதிடின் வேலவை மாவலி கங்கை கம்பளை கல்லனை யென் னும், தருசம னொளிசூழ் நதிகணான் கடமாஞ் சாதிநான் கந்தனான் வெள்ளை', பரிவுறு மாசன் சிவப்புவாழ் வணிகன் பச்சைசூத்திரன் கறுப் பவைதா, மருவிய பெயர்கோ மளங்குரு விந்தம் பதுமரா கம் பணா மணியே. 45, வலவன் - வலாசுரன். தப்பி மல் விழுந்தவைகள். க. மலழ டைய என்பு *வரம், இறைச்சு பவழம், கருவிழி நீலம், கவம் புருடராகம், இரத்தம் மாக்கம், மயிா வயிரிேயம், கணம் கோமேதகம், பல் முத்தம், பித்து மரகதம்மன்க. கக, மாணிக்கம் எழுவகை இலக்கணமுடைத்து; இவற்றை ''மாணிக்கத் தியல் வகுக்கும் காலச், சமனொளி சூழ்ந்த 'வாருகான் கடமு, நால்வகை வரு ணமு (Falsar p d'ப் பெயரும், பன்னிரு குணமும் பதின்று குற்றமு, மிருபத் தெணவகை யிலங்கிய நிதமு, மருவிய விபேயும் பத்து பாய்தலு, மிவையே! டமாழிய வியல்புவாக தோரே" (சிலப், ச: கஅன் - எ, உரை) என்று மேற் கோளாலும் தெளிக, க2. சமபனாள்! - இலக்கைத்தீவ் லுள்ள ஒருமலை; இதனை, "இலங்காதி வத்துச் சமனொளி யெக் ஆஞ், சிலம்பினை' (ம'. 2.அ: 407 - அ) என்ப தனாலும், அம்மலையை நானகுதிகள் சூழ்ந்துள்ளன வென்பதை, "குடுமிச் ச ககாச் சமனொளி சூழ்ந்த, நிரைத் நான்கனிகழ்ச தன் குறியும்" (கல். சஎ) என்பதனாலுமுனாக, வலவை, மாவலகங்கை, கம்பனை கலலணை என்னும் குதி கள் நTO கும் இலங்கைத்தீவித சமனொளியிலிருந்துண்டாவன. - ம்.) கடலினுத் தீயினும்', 'கடலிலும் தியினும்' 2'காட்டிலும்பாத்து வளர்க தன' 3 வருணத்தயற்கையும் பெயரும்' 4 'இடமுறுவத்திப்பாய்தலு மென்னும் வலகைமாவனகங்கை' 'குருவந்தம்', 'குருபந்தம்'
கூச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . பிறங்கிலக் கணங்க ளோதியா தரத்திற் றாவெனக் கேட்ப வுத்திம னத்திற முரைப்பான் வாசவன் வேள்விக் கிரங்கியோர் பசுவாய் வந்திடும் வலவனைச் சிரத்தா லாசற வரிந்த வுறுப்பினை வானோ ரருந்தமண் விழுந்தன தப்பதக் காசறு வித்தாய் மலையினுஞ் சிறந்த கடலினுக் தீவினும் புது மை பேசரும் பெரிய நாட்டினும் பிறந்து விளைந்தன பிறங்கிட வன்றே . ( கூ ) பரியவா ளென்பு வயர் டிறைச்சி பவழமென் கருவிழி நீலம் பொருவரு மொளிசேர் கவம்புரு டாகம் பொருந்து செங் குருதிமா ணிக்க மருவிய மயிர்வை கரிய நிணங்கோ மேதகம் வாணகை முத் தங் குருவளர் பித்து மரகத மென்று கூறுவர் குலமணிப் பிறப்பே சுடர்கொண்மா ணிக்கத் திறம்வகுப் பலரார் சொல்லுவல் சுருங் . நான் கிடமும் படருநால் வருணனத் தலகிய பெயரும் பன்னிரு குணமும் செட்டு நெடியபுன் குறையுந் தருமெழு நான்கு நிறங்க ளும் பறங்கிய விலையு படமுறு பத்து பாயதது மென்ன வெழுவ கை யிலக்கண முடைத்தால் . கருதிடின் வேலவை மாவலி கங்கை கம்பளை கல்லனை யென் னும் தருசம னொளிசூழ் நதிகணான் கடமாஞ் சாதிநான் கந்தனான் வெள்ளை ' பரிவுறு மாசன் சிவப்புவாழ் வணிகன் பச்சைசூத்திரன் கறுப் பவைதா மருவிய பெயர்கோ மளங்குரு விந்தம் பதுமரா கம் பணா மணியே . 45 வலவன் - வலாசுரன் . தப்பி மல் விழுந்தவைகள் . . மலழ டைய என்பு * வரம் இறைச்சு பவழம் கருவிழி நீலம் கவம் புருடராகம் இரத்தம் மாக்கம் மயிா வயிரிேயம் கணம் கோமேதகம் பல் முத்தம் பித்து மரகதம்மன்க . கக மாணிக்கம் எழுவகை இலக்கணமுடைத்து ; இவற்றை ' ' மாணிக்கத் தியல் வகுக்கும் காலச் சமனொளி சூழ்ந்த ' வாருகான் கடமு நால்வகை வரு ணமு ( Falsar p d ' ப் பெயரும் பன்னிரு குணமும் பதின்று குற்றமு மிருபத் தெணவகை யிலங்கிய நிதமு மருவிய விபேயும் பத்து பாய்தலு மிவையே ! டமாழிய வியல்புவாக தோரே ( சிலப் : கஅன் - உரை ) என்று மேற் கோளாலும் தெளிக க2 . சமபனாள் ! - இலக்கைத்தீவ் லுள்ள ஒருமலை ; இதனை இலங்காதி வத்துச் சமனொளி யெக் ஆஞ் சிலம்பினை ' ( ' . 2 . : 407 - ) என்ப தனாலும் அம்மலையை நானகுதிகள் சூழ்ந்துள்ளன வென்பதை குடுமிச் ககாச் சமனொளி சூழ்ந்த நிரைத் நான்கனிகழ்ச தன் குறியும் ( கல் . சஎ ) என்பதனாலுமுனாக வலவை மாவலகங்கை கம்பனை கலலணை என்னும் குதி கள் நTO கும் இலங்கைத்தீவித சமனொளியிலிருந்துண்டாவன . - ம் . ) கடலினுத் தீயினும் ' ' கடலிலும் தியினும் ' 2 ' காட்டிலும்பாத்து வளர்க தன ' 3 வருணத்தயற்கையும் பெயரும் ' 4 ' இடமுறுவத்திப்பாய்தலு மென்னும் வலகைமாவனகங்கை ' ' குருவந்தம் ' ' குருபந்தம் '